Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen
tammikuuta 30, 2009

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ       PÖRSSITIEDOTE      30.1.2009    KLO 9.30

KUTSU OUTOTEC OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.3.2009 kello 13.00
alkaen Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13,
Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä maanantaina 23.3.2009 ovat merkittyinä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan maanantaina 30.3.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana,
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 3 000
euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 1 000 euroa, ja että kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.


11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana,
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana,
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet
Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja
Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Risto Virrankoski.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään enintään 4 200 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten
osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 200 000 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja
sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). Valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta hallitusta
antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen. Valtuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen
tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

18. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Outotec
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.outotec.com. Outotec Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 25.2.2009
sekä yhtiön pääkonttorissa Riihitontuntie 7 D, Espoo. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
keskiviikkona 1.4.2009 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 6.3.2009 rekisteröity
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään maanantaina 9.3.2009. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2009, PL
86, 02201 Espoo;
b) sähköpostitse osoitteessa agm@outotec.com;
c) faksilla numeroon 020 529 2200; tai
d) puhelimitse numeroon 020 529 2929 (maanantaista perjantaihin klo
7.30-18.00).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Outotec Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 6.3.2009 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.outotec.com.

4. Muut tiedot

Outotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 42 000 000 osaketta
ja ääntä.


Espoossa 29.1.2009

OUTOTEC OYJ

HALLITUSLisätietoja antaa:

OUTOTEC OYJ
Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com