Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Outotec hankkii määräysvallan Larox Oyj:stä ja tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Laroxin osakkeista
lokakuuta 15, 2009

Outotec hankkii määräysvallan Larox Oyj:stä ja tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Laroxin osakkeista

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE, 15.10.2009 KLO 9.00

Outotec hankkii määräysvallan Larox Oyj:stä ja tekee pakollisen
julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Laroxin osakkeista

Outotec Oyj:n ("Outotec") tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa
muun muassa hankkimalla täydentäviä teknologioita, lisäämällä
merkittävästi palvelujen osuutta liikevaihdossa ja soveltamalla
nykyisiä teknologioita uusilla teollisuudenaloilla. Kasvun
vauhdittamiseksi Outotec on sopinut tiettyjen Larox Oyj:n ("Larox")
pääomistajien kanssa osakekaupoista, joilla nämä myyvät Outotecille
kaikki omistamansa Laroxin A- ja B-sarjan osakkeet. Osakkeiden
kauppahinta maksetaan Outotecin uusilla osakkeilla. Osakekauppojen
toteuduttua Outotec tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista
lopuista Laroxin A- ja B-sarjojen osakkeista.

Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa edelleen
Outotecin asemaa maailman johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden
teknologiaratkaisujen ja palvelujen toimittajana sekä mahdollistaa
Laroxin liiketoiminnan kehittämisen samalla teollisuudenalalla
toimivassa kansainvälisessä, taloudellisesti vahvassa
teknologiakonsernissa.

"Tavoittelemamme teknologiavalikoiman täydentäminen tuli
mahdolliseksi tällä osakevaihdon kautta tapahtuvalla järjestelyllä.
Laroxin tuotteet ja palvelut liittyvät saumattomasti Outotecin
tarjoamiin teknologioihin. Transaktio tukee myös kannattavan kasvun
tavoitettamme. Yhdistämällä myynti- ja palveluverkostomme sekä
tuotevalikoimamme voimme tarjota entistä kattavampia ratkaisuja ja
palveluja mineraalirikastamoille ja metallurgisille laitoksille sekä
tuottaa aikaisempaa enemmän lisäarvoa yhteiselle asiakaskunnallemme,"
sanoo Outotecin toimitusjohtaja Tapani Järvinen.

"Uskon, että tämä järjestely antaa Laroxin henkilöstölle
monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää uraansa ja kaikille
osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus sijoittaa jatkossakin alan
vahvaan toimijaan. Myös asiakkaat hyötyvät lisääntyneistä
resursseista, joiden ansiosta Laroxin on mahdollista pitkäjänteisesti
kehittää ja kasvattaa suodatinliiketoimintaa", sanoo Laroxin
hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen.


Yhdistymisen etuja

Outotec arvioi yhdistymisestä seuraavan merkittäviä etuja molempien
yhtiöiden osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

*     Laroxin suodatinteknologiat täydentävät Outotecin
 teknologiavalikoimaa ja mahdollistavat kattavien ratkaisujen
 tarjoamisen laajan yhteisen asiakaskunnan mineraalirikastamoille ja
 metallurgisille laitoksille.
*     Järjestelyn arvioidaan lisäävän Outotecin
 palveluliiketoimintaa yli 70 miljoonalla eurolla ja mahdollistavan
 Outotecin palveluliiketoiminnan kasvattamisen 250-300 miljoonan
 euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä.
*     Järjestely tukee Outotecin vesienkäsittely- ja
 energia-alan liiketoimintaa.
*     Larox tarjoaa Outotecille pääsyn kemianteollisuuden
 markkinoille, johon Outotec voi tarjota esimerkiksi
 vesienkäsittelyn ratkaisuja.
*     Yhtiöiden maailmanlaajuisten myynti- ja palveluverkostojen
 sekä hallinnon yhdistämisestä ja suuremman yksikkökoon tuomista
 volyymieduista arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7
 miljoonan euron synergiaedut.
*     Yhdistymisellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
 Outotecin osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2010 ilman järjestelyyn
 mahdollisesti liittyviä kertaluonteisia kuluja. Vuonna 2011
 synergiaetujen realisoituessa transaktiolla arvioidaan olevan
 selvästi positiivinen vaikutus Outotecin osakekohtaiseen tulokseen.
*     Yhdistetyn yhtiön vahva rahoitusasema ja tase luovat
 paremmat edellytykset kansainväliselle kasvulle.


Osakekaupat ja Ostotarjous

Outotec on tänään 15.10.2009 sopinut tiettyjen Vartiaisen perheen
jäsenten, Capillary Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen,
Mikko Laakkosen sekä Laakkosen Arvopaperi Oy:n kanssa osakekaupoista,
joilla nämä myyvät Outotecille kaikki omistamansa Laroxin A- ja
B-sarjan osakkeet ("Osakekaupat"). Osakkeiden kauppahinta maksetaan
Outotecin uusilla osakkeilla. Ostettavat osakkeet vastaavat yhdessä
94,40 % Laroxin kaikista äänistä sekä 99,99 % Laroxin kaikista
A-sarjan osakkeista ja 61,89 % Laroxin kaikista B-sarjan osakkeista.
Osakekauppojen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntöjä ("Kilpailuluvat"). Alustavien selvitysten perusteella
Outotec ei pidä todennäköisenä, että Kilpailulupien saaminen
edellyttäisi ensimmäisen vaiheen tutkinnan lisäksi toisen vaiheen
tutkintaa, ja tällöin hyväksynnät arvioidaan saatavan viimeistään
joulukuun aikana.

Osakekauppojen toteuduttua Outotec tekee arvopaperimarkkinalain
mukaisen pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Laroxin A- ja
B-sarjojen osakkeista, jotka eivät Osakekauppojen seurauksena tai
muutoin jo ole Outotecin omistuksessa ("Ostotarjous").

Osakekauppojen yhteydessä Capillary Oy on ilmoittanut Outotecille,
että se tulee tekemään Laroxille tarjouksen ostaa Laroxin hallussa
oleva 49 % osuus Larox Flowsys Oy:n osakepääomasta. Edellyttäen, että
Laroxin hallitus päättää kyseisestä kaupasta Osakekauppojen
toteuttamisen jälkeen, Outotec on vahvistanut tulevansa
Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen osaltaan myötävaikuttamaan
siihen, että Laroxin omistamat Larox Flowsys Oy:n osakkeet
luovutetaan Capillary Oy:lle myyntihetken käypään hintaan ja että
Larox Flowsys Oy saa jatkaa "Larox" nimen käyttöä sovitun ajan.
Ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan antaman lausunnon
perusteella kaupan kohteena olevien Larox Flowsys Oy:n osakkeiden
arvo on tällä hetkellä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Tarjousvastike

Kustakin Laroxin A-sarjan ja B-sarjan osakkeesta tarjotaan
Ostotarjouksessa sama vastike kuin Osakekaupoissa, eli 0,45 Outotecin
uutta osaketta kustakin A-sarjan osakkeesta ja 0,40 Outotecin uutta
osaketta kustakin B-sarjan osakkeesta ("Osakevastike"). Mikäli
yhteenlaskettu Osakevastike, johon Laroxin yksittäinen
osakkeenomistaja olisi yllä mainittujen vaihtosuhteiden perusteella
oikeutettu, ei ole kokonaisluku, hänelle vastikkeeksi tuleva
Outotecin osakkeiden määrä pyöristetään ylöspäin lähimpään
kokonaislukuun.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla Ostotarjouksessa
tarjotaan vastikkeena vaihtoehtoisesti 10,76 euroa käteisenä kustakin
A-sarjan osakkeesta ja 9,56 euroa käteisenä kustakin B-sarjan
osakkeesta ("Käteisvastike"). Käteisvastikkeen määrä vastaa
Osakevastikkeen arvoa Outotecin osakkeen päätöskurssin perusteella
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tätä tiedotetta edeltävänä viimeisenä
kaupankäyntipäivänä 14.10.2009 ("Päätöspäivä")(Osakevastike ja
Käteisvastike yhdessä "Tarjousvastike"). Transaktiossa Larox
arvostetaan kokonaisuudessaan noin 93 miljoonan euron arvoiseksi.

Tarjousvastike kustakin Laroxin B-sarjan osakkeesta on noin 36,6 %
korkeampi kuin Laroxin B-sarjan osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä Päätöspäivänä, ja noin 41,8 % korkeampi kuin
kaupankäyntimäärillä painotettu Laroxin B-sarjan osakkeiden
keskikurssi viimeisten 6 kuukauden aikana. Laroxin A-sarjan osake ei
ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Laroxin osakepääoma on tämän tiedotteen päivämääränä 5.628.960 euroa.
Laroxin liikkeeseen laskettujen A-sarjan osakkeiden määrä on
2.124.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeiden määrä 7.301.950
kappaletta. Laroxin A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja Laroxin
B-sarjan osake yhteen ääneen. Outotec ei tällä hetkellä omista
Laroxin osakkeita.

Ostotarjouksen muut ehdot

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan 2-3 viikon
kuluttua siitä, kun Osakekaupat on Kilpailulupien saamisen jälkeen
toteutettu, ja jatkuvan noin 3 viikkoa. Outotec pidättää itsellään
oikeuden pidentää tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot tulevat sisältymään
Ostotarjousta
koskevaan yhdistettyyn tarjousasiakirjaan ja listalleottoesitteeseen,
jonka Outotec julkistaa 2-3 viikon kuluttua siitä, kun Kilpailuluvat
on saatu.

Outotec tiedottaa Kilpailulupien saamisesta ja Osakekauppojen
toteuttamisesta viipymättä pörssitiedotteella.

Ostotarjouksessa mahdollisesti maksettava Käteisvastike rahoitetaan
Outotecin olemassa olevista käteisvaroista.

Transaktion vaikutukset Outotecille

Outotec arvioi transaktiolla olevan positiivinen vaikutus Outotecin
liiketoimintaan. Transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla
vähintään 7 miljoonan euron synergiaedut. Transaktiolla ei arvioida
olevan merkittävää vaikutusta Outotecin vuoden 2010 osakekohtaiseen
tulokseen ilman järjestelyyn mahdollisesti liittyviä kertaluonteisia
kuluja. Vuonna 2011 synergiaetujen realisoituessa transaktiolla
arvioidaan olevan selvästi positiivinen vaikutus Outotecin
osakekohtaiseen tulokseen.

Vaikutukset Outotecin osakkeiden lukumäärään

Osakekaupoissa maksettavana vastikkeena sekä Ostotarjouksessa
Osakevastikkeena mahdollisesti annettavat Outotecin osakkeet
lasketaan liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2009 hallitukselle
myöntämän valtuutuksen perusteella.

Osakekaupoissa maksettavan vastikkeen maksamiseksi Outotec laskee
Osakekauppojen toteuttamisen yhteydessä liikkeelle 2.763.419 uutta
osaketta. Mikäli kaikki muut Laroxin tämänhetkiset osakkeenomistajat
hyväksyisivät Ostotarjouksessa tarjottavan Osakevastikkeen, Outotec
laskisi Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä lisäksi liikkeelle
uusia osakkeita enintään noin 1.115.500 kappaletta. Outotecin
rekisteröityjä osakkeita on tällä hetkellä 42 miljoonaa kappaletta.
Liikkeeseenlaskujen seurauksena Outotecin rekisteröityjä osakkeita
olisi yhteensä enintään noin 45.878.900 kappaletta ja Laroxin
nykyiset osakkeenomistajat omistaisivat enintään noin 8,5 % Outotecin
osakekannasta.

Tietoa yhtiöistä

Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin
keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa
asiakkailleen innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä tehtaita,
prosesseja, laitteita ja palveluja maailmanlaajuisesti. Outotecin
liikevaihto vuonna 2008 oli noin 1,2 miljardia euroa ja yhtiö
työllistää noin 2.500 henkilöä 21 maassa. Yhtiön pääkonttori on
Espoossa. Outotec on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja sen
markkina-arvo 14.10.2009 oli noin 1,0 miljardia euroa. Outotec
julkistaa tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsauksensa 23.10. klo 9.00.
Lisätietoa www.outotec.com

Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen
kehittäjä ja maailmanlaajuinen toimittaja, jonka
teollisuussuodattimia käytetään pääosin kaivos- ja metallurgisen
teollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli
40 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja sillä on
tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli
208 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 560. Larox on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä ja sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 14.10.2009 oli noin 51 miljoonaa
euroa. Keskeiset Laroxia koskevat taloudelliset tiedot, jotka on
esitetty Liitteessä 1, ovat Laroxin 6.8.2009 julkaisemasta
osavuosikatsauksesta jaksolta 1.1. - 30.6.2009. Larox julkistaa
tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsauksensa 23.10. klo 8.30. Lisätietoa
www.larox.com

Neuvonantajat

Aventum Partners Oy toimii Outotecin taloudellisena neuvonantajana ja
Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana
Osakekauppojen ja Ostotarjouksen yhteydessä.


Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja, puhelin 020 529 2000
Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin 020 529 211,
040 5700074
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 529 2003, 0400 954
141
Eila Paatela, viestintäjohtaja, puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com


Puhelinkonferenssi:

Englanninkielinen transaktiota käsittelevä puhelinkonferenssi
sijoittajille, analyytikoille ja medialle alkaa klo 16.15. Siihen voi
osallistua soittamalla numeroon +44 20 7162 0025 koodilla 848509.

Esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.outotec.com/investors
klo 15.30.

Tallenne puhelinkonferenssista julkaistaan Outotecin
webcast-sivustolla myöhemmin iltapäivällä.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA LEVITETÄ TAI
VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN
POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN
MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA.


LIITE 1

Larox Oyj:n 6.8.2009 julkaiseman jaksoa 1.1.-30.6. 2009 koskevan
osavuosikatsauksen tuloslaskelma, tase ja keskeiset tunnusluvut

LAROX-KONSERNIN TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |     |    |     |
|      |
| TULOSLASKELMA     |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR       |   4-6 |  4-6 |   1-6 |   1-6
|   1-12 |
|            |  /2009 | /2008 |  /2009 |  /2008
|   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  40 768 | 47 548 |  84 060 |  85 111
|  207 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    55 |  627 |   534 |  1 486
|   4 230 |
| tuotot         |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit      | -20 480 |  -23 | -41 542 | -41 544 |
-107 971 |
|            |     |  456 |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuoliset palvelut |  -1 975 | -2 231 |  -4 169 |  -4 052
|  -11 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |  -9 399 | -8 697 | -18 928 | -16 888
|  -36 360 |
| aiheutuneet kulut   |     |    |     |
 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |  -1 111 |  -981 |  -2 112 |  -1 864
|  -3 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |  -7 369 | -9 352 | -14 250 | -16 064
|  -36 322 |
| kulut         |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |   490 | 3 460 |  3 593 |  6 186
|  16 618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   257 |   50 |   582 |   568
|    655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   -395 |  -437 |  -1 050 |  -1 573
|  -3 778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |   -37 |  154 |   -67 |   258
|    462 |
| osakkuusyhtiöiden   |     |    |     |
|      |
| tuloksista       |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA  |   315 | 3 227 |  3 058 |  5 439
|  13 957 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   -180 |  -678 |  -1 004 |  -1 562
|  -3 935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS    |   135 | 2 548 |  2 054 |  3 877
|  10 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen jakautuminen |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   135 | 2 548 |  2 054 |  3 877
|  10 022 |
| osakkeenomistajille  |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön         |     |    |     |
|      |
| osakkeenomistajille  |     |    |     |
|      |
| kuuluva osakekohtainen |     |    |     |
|      |
| tulos         |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   0,01 |  0,27 |   0,22 |   0,41
|   1,07 |
| laimentamaton(EUR)   |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   0,01 |  0,27 |   0,22 |   0,41
|   1,07 |
| laimennettu(EUR)    |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA    |   4-6 |  4-6 |   1-6 |   1-6
|   1-12 |
| TULOSLASKELMA     |  /2009 | /2008 |  /2009 |  /2008
|   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR       |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS    |   135 | 2 548 |  2 054 |  3 877
|  10 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN      |     |    |     |
|      |
| TULOSLASKELMAN ERÄT  |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan |     |    |     |
|      |
| kirjatut voitot/    |     |    |     |
|      |
| tappiot        |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset |   318 |  174 |   328 |   222 |
  -208 |
| veroilla vähennettynä |     |    |     |
|      |
| (veron määrä 4-6/2009 |     |    |     |
|      |
| 112, 4-6/2008 61,   |     |    |     |
|      |
| 1-6/2009 115, 1-6/2008 |     |    |     |
|      |
| 78 ja 1-12/2008 -73)  |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |   251 |  -427 |   826 |  -1 018
|  -1 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muun laajan |   569 |  -253 |  1 154 |   -796
|  -1 477 |
| tuloksen erät yhteensä |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos |   704 | 2 295 |  3 208 |  3 081
|   8 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen    |     |    |     |
|      |
| jakautuminen      |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   704 | 2 295 |  3 208 |  3 081
|   8 545 |
| osakkeenomistajille  |     |    |     |
|      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

LAROX-KONSERNIN TASE
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase, IFRS         |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR               | 30.6.2009 | 30.6.2008 |
31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT          |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |  18 325 |   18 476
|   18 998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |   3 103 |   2 825
|    2 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        |  11 872 |   9 177
|   11 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä       |   1 573 |   1 511
|    1 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset     |    23 |     34
|     23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen      |   5 108 |   5 400
|    5 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ     |  40 003 |   37 423
|   40 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT          |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |  25 963 |   28 273
|   28 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |  35 988 |   32 288
|   46 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon    |    645 |   1 160
|    1 701 |
| perustuvat verosaamiset        |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |   2 902 |   2 501
|    1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ     |  65 499 |   64 221
|   78 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            |  105 502 |  101 645
|   118 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA              |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |   5 629 |   5 629
|    5 629 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   5 777 |   5 777
|    5 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot             |    120 |    222
|    -208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |   -287 |    -152
|    -205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         |  25 090 |   18 893
|   24 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          |  36 329 |   30 370
|   35 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT          |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka       |   3 705 |   2 281
|    4 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat      |  14 421 |   10 616
|   13 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista johtuvat     |    533 |    479
|     594 |
| velvoitteet              |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   1 317 |   1 193
|    1 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ     |  19 977 |   14 569
|   19 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT          |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat      |  22 921 |   21 404
|   25 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        |  23 069 |   32 368
|   35 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon    |   1 244 |    723
|     550 |
| perustuvat verovelat         |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   1 962 |   2 211
|    1 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ     |  49 196 |   56 706
|   62 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |  105 502 |  101 645
|   118 139 |
--------------------------------------------------------------------------------

LAROX-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS |      |
|        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR             | 1-6/2009 |  1-6/2008 |
1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio      |   2 054 |    3 877
|    10 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen   |   3 650 |    4 173
|    10 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |   1 252 |    7 576
|    -2 999 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot liiketoiminnasta  |   -724 |    -991
|    -1 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja osingot      |    140 |     27
|      78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät liiketoiminnasta |   -365 |     -8
|      253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot liiketoiminnasta  |    369 |   -2 048
|    -5 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |   6 376 |   12 206
|    10 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |  -1 694 |   -1 361
|    -6 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lisäykset         |  12 850 |   12 370
|    27 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen vähennykset        |  -13 613 |   -17 257
|    -26 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen      |    -15 |     -41
|      -88 |
| takaisinmaksut           |      |
|        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |  -2 814 |   -5 629
|    -5 629 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |  - 3 592 |   -10 557
|    -4 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |   1 089 |     688
|      131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avaavan taseen mukaiset rahavarat |   1 661 |    1 812
|     1 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten     |    152 |      0
|     -282 |
| vaikutus              |      |
    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päättävän taseen mukaiset     |   2 902 |    2 501
|     1 661 |
| rahavarat             |      |       |
     |
--------------------------------------------------------------------------------


LAROXIN KESKEISIÄ
TUNNUSLUKUJA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR               | 1-6/2009 |  1-6/2008 |
1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet tilaukset            |  51 676 |  105 223
|   184 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta kauden lopussa |  40 535 |  115 675
|   72 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |  84 060 |   85 111
|   207 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |   3 593 |   6 186
|   16 618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |    4,3 |    7,3
|     8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut          |    534 |    747
|    2 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |    0,6 |    0,9
|     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |  3 058 |   5 439
|   13 957 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos             |   2 054 |   3 877
|   10 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton &     |   0,22 |    0,41
|    1,07 |
| laimennettu              |      |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |   1 852 |   1 486
|    7 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden lopussa, eur |   3,85 |    3,24
|    3,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus %            |   35,1 |    33,6
|    32,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, milj. eur     |   43,8 |    28,1
|    44,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur  |   6,41 |   10,20
|    4,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,     |
|       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.eur *)              |   60,4 |    95,7
|    43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    602 |    510
|     562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden lopussa     |    590 |    542
|     593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto/henkilö          |    140 |    167
|     370 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) A-osakkeen kohdalla on käytetty julkisesti noteeratun
B-osakkeen
raportointikauden viimeistä kaupantekokurssia (vaihdolla
painotettu
keskikurssi).