Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2022 Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Pörssitiedote helmikuuta 10, 2022

Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 10.02.2022 klo 9:30 paikallista aikaa

Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Outotec Oyj:n (”Metso Outotec” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 21.4.2022 klo 14.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramon ja hallituksen puheenjohtaja Kari Stadighin etukäteen nauhoitettu esitys julkaistaan Yhtiön internetsivuilla 1.4.2022. Esitys ei ole osa Yhtiökokousta.

Yhtiökokousta voi seurata videolähetyksen kautta Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk. Videolähetyksen seuraamista ei pidetä varsinaisena osallistumisena Yhtiökokoukseen eikä Yhtiökokouksen aikana ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä videolähetyksen kautta. Yhtiökokouksen jälkeen videolähetys jatkuu erillisenä virtuaalisena tilaisuutena, jossa tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiön edustajille. Nämä kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, jotka on toimitettava ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Lisätietoja mahdollisuudesta osallistua virtuaaliseen tilaisuuteen esitetään Metso Outotecin internetsivuilla yllämainitussa osoitteessa. Virtuaalinen tilaisuus ei ole osa Yhtiökokousta, ja se pidetään pääasiassa suomeksi. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että virtuaalinen tilaisuus järjestetään vain, jos se voidaan järjestää kaikkien Suomen viranomaisten Covid-19-pandemian vuoksi asettamien säännösten ja rajoitusten mukaisesti.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhtiökokouksen avaaminen
 2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Nina Kiviranta. Mikäli Nina Kivirannalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 2. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

 1. Tilikauden 1.1.—31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön viimeistään 18.3.2022 julkaistava vuosikertomus 2021, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja joka tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.—31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta (yhteensä noin 199 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

 • Osingon ensimmäinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 2.5.2022.
 • Osingon toinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 31.10.2022 ja osingon maksupäivä 7.11.2022.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.—31.12.2021
 2. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.—31.12.2021, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 18.3.2022, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 156 000 euroa (aikaisemmin 150 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 82 500 euroa (aikaisemmin 80 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 67 000 euroa kullekin (aikaisemmin 65 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 23 800 euroa (aikaisemmin 23 000 euroa) ja muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 300 euroa kullekin (aikaisemmin 10 000 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 400 euroa (aikaisemmin 12 000 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 150 euroa kullekin (aikaisemmin 5 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu 21.4.2022.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouskohtaiset kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) (aikaisemmin: seitsemän (7)).

 1. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän katsotaan olevan riippumattomia Metso Outotecista ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Antti Mäkistä, joka olisi riippuvainen Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Kokouksen päättäminen

 B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevia asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Metso Outotecin internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk. Metso Outotecin palkitsemisraportti sekä sähköinen vuosikertomus 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulee olemaan saatavilla yllä mainitulla internetsivulla viimeistään 18.3.2022 alkaen. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yllä mainitulla internetsivulla viimeistään 5.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhtiökokousta voi seurata videolähetyksen kautta Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk. Videolähetyksen seuraamista ei pidetä varsinaisena osallistumisena Yhtiökokoukseen eikä Yhtiökokouksen aikana ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä videolähetyksen kautta.

 1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat jäljempänä kohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 8.3.2022 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 14.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.3.2022 klo 16.00 —14.4.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Metso Outotecin internetsivujen kautta osoitteessa www.mogroup.com/yk. Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttävät osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b) lähettämällä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metso Outotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 8.3.2022 klo 16.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä, katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta Yhtiökokoukseen ei vaadita.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava pyydetyt henkilötiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Metso Outotecille tai Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Metso Outotecin henkilötietojen käsittelystä on Metso Outotecin Yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka tulee olemaan saatavilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.

Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa esitetyllä tavalla.

Asiamiesten on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista kokoukseen ilmoittautumisen ja sähköisen ennakkoäänestyksen yhteydessä, minkä jälkeen he voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytössä olevaa suomi.fi-valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 8.3.2022 alkaen. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoon äänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metso Outotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä 14.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä, katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2022. Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2022 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa eli viimeistään 14.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@mogroup.com viimeistään 3.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä Yhtiöllä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, jos vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja he omistavat Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 8.3.2022.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoon äänestämisen yhteydessä tai sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi, kummassakin tapauksessa viimeistään 7.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 12.4.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Metso Outotecilla on tämän kutsun päivänä 10.2.2022 yhteensä 828 972 440 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2022

Metso Outotec Oyj

Hallitus

Lisätietoa:

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 529 2017

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 484 3253

Metso Outotec Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/