Palkitseminen

Metso tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset sekä innovatiiviset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen Metsossa

Palkitsemisella tuemme, kehitämme ja kannustamme metsolaisia sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Metson taloudellisen suorituskyvyn kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viitekehyksen mukaisesti. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2019 ovat:

  • Puheenjohtaja – 120 000 euroa
  • Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
  • Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:

  • Tarkastusvaliokunnan (AC) puheenjohtaja – 20 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ( RHRC) puheenjohtaja – 10 000 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (AC) – 10 000 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (RHRC) – 5 000 euroa

Kokouspalkkioiden määrä (pois lukien valiokuntien kokoukset) asuinpaikasta riippuen:

  • Pohjoismaat – 800 euroa
  • Muut maat Euroopassa – 1 600 euroa
  • Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Metson matkustussäännön mukaisesti.

Hallituspalkkiot vuonna 2018

Vuoden 2018 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan markkinoilta. Palkkion saannin edellytyksenä on hankkia Metson osakkeita 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiosta. Osakkeita hankittiin 7 781 kappaletta 30.4.2018. Näiden osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 660 200 euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Jäsen Tehtävä Vuosittainen
kokonaispalkkio (euroa) *)
josta Metson
osakkeita **)
Kokonaisosakeomistus 31.12.2018
(osakkeiden määrä)

Mikael Lilius

Puheenjohtaja

139,000

1,794

34,238

Christer Gardell

Varapuheenjohtaja

80,000

980

7,176

Peter Carlsson

Jäsen

58,600

731

2,310

Ozey K. Horton, Jr.

Jäsen

89,000

731

5,520

Lars Josefsson

Jäsen

67,000

800

3,833

Nina Kopola

Jäsen

73,600

869

3,949

Antti Mäkinen

Jäsen

69,400

869

869

Arja Talma

Jäsen

83,600

1,007

3,060

*) Palkkio maksettiin osittain rahana, osittain osakkeina
**) Osakkeet hankittiin 30.4.2018

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Metson toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Metsossa pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon toimisuhteen ehdot:

Kokonaispalkka

Kokonaispalkka on 825,000 euroa vuodessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista.

Lyhyen aikavalin kannustin- järjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)

Tulospalkkioita voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 100% kokonaisvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta. Järjestelmän tavoitteena on yhteensovittaa Metson osakkeenomistajien ja johdon etuja ja näin lisätä omistaja-arvoa. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan osakeosto-ohjelmaan.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta elleivät yritys ja toimitusjohtaja toisin sovi. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin jonka peruste on 25 % vuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista (12) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

 

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Maksettu palkkio muodostuu kokonaisvuosipalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Palkitsemisohjelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta.

Palkitseminen vuonna 2018

Pekka Vauramo aloitti toimitusjohtajana 1.11.2018. Eeva Sipilä toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 3.2.–31.10.2018 edellisen toimitusjohtajan Nico Delvaux’n jätettyä yhtiön 2.2.2018.

Toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle maksetut palkkiot olivat yhteensä 819 238 euroa ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 2 571 251 euroa vuonna 2018. Alla olevissa taulukoissa on esitetty johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtajat ja väliaikainen toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 664 138 euroa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Vuoden 2018 eläkevakuutusmaksut olivat 273 372 euroa.

Euroa Rahapalkka Maksettu tulospalkkio Luontoisedut Osakepalkkio Yhteensä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo *)

120,073 - 4,927 - 125,000

Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä **)

382,817 84,240 180 - 467,237

Toimitusjohtaja Nico Delvaux ***)

66,428 157,500 3,073   227,001

Muut johtoryhmän jäsenet

2,122,015 422,398 26,838 - 2,571,251

Yhteensä

2,691,333 664,138 35,018 0 3,390,489

*) Toimitusjohtaja 1.11.–31.12.2018
**) Väliaikainen toimitusjohtaja 3.2.–31.10.2018
***) Toimitusjohtaja 1.1.–2.2.2018

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin Metso Bonus -kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 7 000 työntekijää, mukaan lukien Metson johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Metso Bonuksen ehdot ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen Metso Bonus -tulospalkkio perustuu pääasiassa ennalta asetetuille taloudellisille tavoitteille. Vuodelle 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet olivat konsernin tai liiketoimintaalueen kassavirta ja saadut tilaukset sekä operatiivinen lisäarvo. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita.

Metso Bonus enimmäispalkkio, % kokonaisvuosipalkasta:

Enimmäispalkkio vuodelta 2019  
Toimitusjohtaja 75 %
Muut johtoryhmän jäsenet 40-60 %
Muut Metson työntekijät 40 % (enimmäismäärä vaihtelee tehtävän mukaan)

Metso Bonus -tulospalkkion lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden, laadun ja turvallisuuden tulosmittareihin. Paikalliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön. Ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Palkkiokäytäntömme mukaisesti työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää ja toteuttaa Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen Metson operatiivisen johdon ja Metson osakkeenomistajien edut. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten järjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme www.metso.com/hallitus. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Metso soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes jäsenen osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä.

Suoriteperusteiset ja ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät 

Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP) ja ehdollisen (RSP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen sekä PSP-järjestelmän ansaintakriteerien määrittely edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. RSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitouttamisjakso.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Metson osakkeina ja osittain rahana. Mahdollinen osakepalkkio vuosien 2019–2021 PSP-järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) vuosina 2019–2021. Järjestelmä kattaa yhteensä 11 työntekijää, mukaan lukien toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja hallituksen valitsemat avainhenkilöt. Vuosien 2019–2021 PSP:n perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 190 000 osaketta (brutto ennen asiaankuuluvia ennakonpidätyksiä).

Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosien RSP-järjestelmän 2019–2021 palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 60 000 osaketta (brutto ennen asiaankuuluvia ennakonpidätyksiä). Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta hyväksyy RSP-järjestelmään lisättävät henkilöt toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella.

Vuosien 2015–2017 suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita keväällä 2018, sillä ansaintajaksolle asetut osakkeen tuottotavoitteet eivät täyttyneet.

Voimassa olevien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2018

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät PSP 2016-2018 PSP 2017-2019 PSP 2018-2020
Tämänhetkinen osallistujien määrä 83 91 11

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto)*)

     

- Toimitusjohtaja 

- - 26,016

- Muu johtoryhmä

59,600 76,800 109,400

- Muut osallistujat

307,588 258,786 4,000

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) *)

367,188 335,586 139,416

Ansaintakriteerit

Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2016–2018 Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2017–2019 Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2018–2020

Osakkeiden maksuvuosi

2019 2020 2021

*) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos kaikki ansaintakriteerit saavutetaan

Voimassa olevien ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2018

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät RSP 2016-2018 RSP 2017-2019 RSP 2018-2020
Tämänhetkinen osallistujien määrä 0 5 1

Osakkeiden bruttomäärä *)

     

- Muu johtoryhmä

- 12,500 15,000

- Muut osallistujat

- 3,400 -

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) **)

- 15,900 15,000
Osakkeiden maksuvuosi 2019 2020 2021

*) Palkkioina maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä (brutto)

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä 

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä (DSUP) on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Metson osakkeen arvon kehityksen ansaintajakson aikana. Vuosien 2019–2021 järjestelmän piiriin kuuluu noin 140 avainhenkilöä. Palkkiot ovat maksettavissa kolmen vuoden päästä järjestelmän alkamisesta, jos ansaintaehdot saavutetaan.

Mahdolliset vuosien 2019–2021 DSUP-järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuonna 2022. Vuosien 2019–2021 ohjelmassa maksettavat palkkiot, perustuen Metson keskimääräiseen osakekurssiin 4.2.2019, ovat yhteensä noin 9 miljoonaa euroa (brutto ennen asiaankuuluvia ennakkopidätyksiä). Ohjelman lopullinen arvo määräytyy hallituksen vuodelle 2019 asettamien tulostavoitteiden ja Metson osakekurssin vuosien 2020–2021 kehityksen perusteella. Metson johtoryhmän jäsenet eivät voi osallistua DSUP ohjelmaan.

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä DSUP 2018–2020
Tämänhetkinen osallistujien määrä 115
Mahdollinen maksuvuosi  2021

 

Osakeosto-ohjelma 

Metsolla on yksi voimassa oleva osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma toimitusjohtaja Pekka Vauramolle. Ohjelman mukaisesti toimitusjohtaja on hankittuaan 7 500 Metson osaketta oikeutettu saamaan bruttomääräisesti yhteensä 18 750 osaketta. Osakkeet annetaan kolmessa yhtä suuressa erässä, jos kullekin erälle asetetut, oikaistua EBITAa koskevat tulostavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäosakkeisiin, jos hänen palvelusuhteensa Metson toimitusjohtajana irtisanotaan tai irtisanomisesta annetaan ilmoitus.

Lisätietoa Metson kannustinjärjestelmistä voi lukea Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.