Palkitseminen

Metso tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset sekä innovatiiviset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen Metsossa

Palkitsemisella tuemme, kehitämme ja kannustamme metsolaisia sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Metson taloudellisen suorituskyvyn kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viitekehyksen mukaisiS Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2018 ovat:

  • Puheenjohtaja – 120 000 euroa
  • Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
  • Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:

  • Tarkastusvaliokunnan (AC) puheenjohtaja – 10 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ( RHRC) puheenjohtaja – 10 000 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (AC) – 10 000 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (RHRC) – 5 000 euroa

Kokouspalkkioiden määrä (pois lukien valiokuntien kokoukset) asuinpaikasta riippuen:

  • Pohjoismaat – 800 euroa
  • Muut maat Euroopassa – 1 600 euroa
  • Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Metson matkustussäännön mukaisesti.

Hallituspalkkiot vuonna 2017

Vuoden 2017 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan markkinoilta. Osakkeita hankittiin yhteensä 5 604 kappaletta ja hankinta tapahtui 26.4.2017. Näiden osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole Metson työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 576 400 euroa 31. joulukuuta 2017 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

JäsenTehtäväVuosittainen
kokonaispalkkio (euroa) *)
josta Metson
osakkeita **)
Kokonaisosakeomistus 31.12.2017
(osakkeiden määrä)

Mikael Lilius

Puheenjohtaja

126 000

1 458

32 444

Christer Gardell

Varapuheenjohtaja

73 200

786

6 196

Peter Carlsson

Jäsen

75 200

634

1 579

Ozey K. Horton, Jr.

Jäsen

94 800

634

4 789

Lars Josefsson

Jäsen

61 200

634

3 033

Nina Kopola

Jäsen

61 200

634

3 080

Arja Talma

Jäsen

76 200

824

2 053

Wilson Nélio Brumer ***)

Jäsen

8 400

-

2 399

*) Palkkio maksettiin osittain rahana, osittain osakkeina
**) Osakkeet hankittiin 26.4.2017
***) Vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Johdon palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista. Toimitusjohtajalle maksettu palkkio muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Metson toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Metsossa kulloinkin käytössä oleviin pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja suoriutumista.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta. Maksettu palkkio muodostuu kuukausittaisesta  kokonaispalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista, kuten auto- ja matkapuhelinedusta, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen tasoa arvioidaan suhteessa vertailukelpoiseen markkinatietoon.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Metsossa kulloinkin käytössä oleviin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin järjestelmien ehtojen mukaisesti. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista. Johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joista päättää ja jotka toteuttaa hallitus.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot
Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Metson hallitus. Metson toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon toimisuhteen ehdot

Kokonaispalkka

Kokonaispalkka on 750 000 euroa vuodessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista.

Lyhyen aikavalin kannustin- järjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)

Tulospalkkioita voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 75 % kokonaisvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta. Järjestelmän tavoitteena on yhteensovittaa Metson osakkeenomistajien ja johdon etuja ja näin lisätä omistaja-arvoa. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan osakeosto-ohjelmaan.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta elleivät yritys ja toimitusjohtaja toisin sovi. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin jonka peruste on 25 % vuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista (12) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

 

Palkitseminen vuonna 2017

1.1.–31.7.2017 toimitusjohtaja Matti Kähköselle ja 1.8.–31.12.2017 toimitusjohtaja Nico Delvaux’lle maksetut palkkiot olivat yhteensä 929 669 euroa (vuonna 2016: 743 861 euroa) ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 2 626 818 euroa (vuonna 2016: 2 367 341 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 296 517 euroa (vuonna 2016: 298 487 euroa).

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Entinen toimitusjohtaja Matti Kähkönen kuului etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Hallitus on päättänyt, että uusia etuusperusteisia lisäeläkevakuutuksia ei enää oteta käyttöön.

Vuoden 2017 eläkevakuutusmaksut olivat 1 219 566 euroa (vuonna 2016: 707 440 euroa).

Euroa Rahapalkka Maksettu tulospalkkio Luontoisedut Osakepalkkio Yhteensä

Toimitusjohtaja Nico Delvaux *)

299 408

-

9 128

-

308 536

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen *)

406 765

135 000

12 544

66 824

621 133

Muut johtoryhmän jäsenet

2 307 889

161 517

19 205

138 207

2 626 818

Yhteensä

3 014 062

296 517

40 877

205 031

3 556 487

*) Toimitusjohtaja 1.8.-31.12.2017
**) Toimitusjohtaja 1.1.–31.7.2017

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmämme Metso Bonuksen piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 6 000 työntekijää, mukaan lukien johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Metso Bonuksen ehdot ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen Metso Bonus -tulospalkkio perustuu pääasiallisesti ohjelmalle ennalta asetetuille taloudellisille tavoitteille. Vuodelle 2017 asetetut taloudelliset tavoitteet olivat joko Metso-konsernin tai liiketoiminta-alueen oikaistu tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), saadut tilaukset ja kassavirta. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita.

Metso Bonus -tulospalkkion lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden-, laadun- ja turvallisuuden tulosmittareihin. Paikalliset pakolliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön. Ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Palkkiokäytäntömme mukaisesti työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Metso Bonus enimmäispalkkio, % kokonaisvuosipalkasta

Enimmäispalkkio 
Toimitusjohtaja 75 %
Muut johtoryhmän jäsenet 40-60 %
Muut Metson työntekijät 40 ( enimmäismäärä vaihtelee tehtävän mukaan)

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää ja toteuttaa Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen Metson johdon ja osakkeenomistajien edut. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten järjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme www.metso.com/hallitus. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Metso soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2012–2014

Metson hallitus päätti joulukuussa 2011 osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jossa oli kolme ansaintajaksoa ja niihin liittyvä kahden vuoden sitouttamisjakso. Hallitus päätti erikseen kunkin ansaintajakson ansaintakriteereistä ja osallistujista.

Kaikki ansaintajaksot ja niihin liittyvä kahden vuoden sitouttamisjakso ovat päättyneet ja maaliskuussa 2017 käytettiin yhteensä 12 590 osaketta palkkioiden maksamiseen 49:lle ohjelman piirissä olleelle henkilölle. Johtoryhmälle, joka oli toiminnassa sillä hetkellä, luovutettiin 3 875 osaketta. Maaliskuussa 2015 käytettiin 95 720 osaketta palkkioiden maksamiseen 56 henkilölle. Osakepalkkioita ei maksettu maaliskuussa 2016, sillä vuoden 2013 ansaintajaksolle asetetut tavoitteet eivät täyttyneet.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät vuodesta 2015 eteenpäin

Joulukuussa 2014 hallitus päätti uudesta Metson ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on päärakenteeltaan suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP). Hallitus päätti myös uudesta, erityistilanteita varten suunnitellusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (RSP).

Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP) ja ehdollisen (RSP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen sekä ansaintakriteerien määrittely jokaiselle PSP:lle edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso, ja RSP koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitouttamisjakso.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Metson osakkeina ja osittain rahana. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta kummastakaan osakepalkkiojärjestelmästä.

Joulukuussa 2017 hallitus päätti jatkaa suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmää (PSP) toimitusjohtajan ja valittujen johtoportaan jäsenten pääpalkkiojärjestelmänä. Hallitus päätti myös jatkaa erityistilanteita varten suunniteltua ehdollista osakepalkkiojärjestelmää (RSP).

Mahdollinen osakepalkkio vuosien 2018–2020 PSP-järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) vuosina 2018–2020. Järjestelmä kattaa yhteensä 11 työntekijää, mukaan lukien toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenet ja hallituksen valitsemat avainhenkilöt. PSP:n perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 160 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosien 2018–2020 RSP-ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 50 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Hallitus hyväksyy RSP-järjestelmään lisättävät henkilöt toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella.

Voimassa olevien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2017

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmätPSP 2015–2017PSP 2016–2018PSP 2017–2019
Tämänhetkinen osallistujien määrä

79

86

95

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto)1)

 

 

 

- Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

16 600

51 800

110 000

- Muut osallistujat

269 610

324 200

285 800

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) *)

286 210

376 000

395 800

Ansaintakriteerit

Metson   osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2015–2017

Metson   osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2016–2018

Metson   osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2017–2019

Osakkeiden maksuvuosi

2018

2019

2020

*) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos kaikki ansaintakriteerit saavutetaan

Voimassa olevien ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2017

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmätRSP 2015–2017RSP 2016–2018RSP 2017–2019
Tämänhetkinen osallistujien määrä

0

0

5

Osakkeiden bruttomäärä *)

-

-

15 900

Osakkeiden maksuvuosi

2018

2019

2020

*) Palkkioina maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä (brutto)

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuodesta 2018 eteenpäin

PSP- ja RSP-järjestelmien lisäksi hallitus päätti joulukuussa 2017 uudesta ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin viivästetystä osakepalkkiojärjestelmästä (DSUP).

Uusi DSUP-järjestelmä on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja osakkeiden arvon kehityksen ansaintajakson aikana. Sen piiriin kuuluu noin 120 avainhenkilöä, jotka eivät kuulu PSP 2018-2020 – järjestelmän piiriin. Palkkiot ovat maksettavissa kolmen vuoden päästä järjestelmän alkamisesta, jos ansaintaehdot saavutetaan.

Mahdolliset vuosien 2018–2020 DSUP-järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuonna 2021. Palkkiota ei makseta, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä. Ensimmäisessä ohjelmassa (2018–2020) maksettavat palkkiot, perustuen Metson keskimääräiseen osakekurssiin 13.12.2017, ovat yhteensä noin 9 miljoonaa euroa (brutto ennen asiaankuuluvia ennakonpidätyksiä). Tämän ohjelman lopullinen arvo määräytyy hallituksen vuodelle 2018 asettamien tulostavoitteiden ja Metson osakekurssin kehityksen perusteella vuosina 2019–2020.

Lisätietoa Metson kannustinjärjestelmistä voi lukea Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017