Palkitseminen

Palkitsemisella pyritään Metsossa kannustamaan metsolaisia yksilöinä ja tiimeinä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon Metson taloudellinen tulos sekä sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavista tehtävistä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. Metson avainhenkilöille ja ylimmälle johdolle tarjoamaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määriteltyihin vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut lyhyen aikavälin kannustimet sekä johdon ja osakkeenomistajien edut yhdistävät pitkän aikavälin kannustimet.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2017 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiot ovat:

• Puheenjohtaja 110 000 euroa

• Varapuheenjohtaja 62 000 euroa

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa

• Muut hallituksen jäsenet 50 000 euroa

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan 700 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Muualla Euroopassa asuvien jäsenten kokouspalkkio on 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvien 2 800 euroa. Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Metson matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2016 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan markkinoilta. Nämä osakkeet hankittiin ensimmäisen vuosineljänneksen 2016 osavuosikatsauksen julkistusta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 9 301 kappaletta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Metson osakkeina maksetut palkkiot vuonna  2016
Mikael Lilius 2 175
Christer Gardell 1 172
Arja Talma 1 229
Wilson Nelió Brumer 945
Peter Carlsson 945
Ozey K. Horton, Jr. 945
Lars Josefsson 945
Nina Kopola 945
Yhteensä 9 301

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 644 600 euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan kokonaispalkka oli 743 861 euroa (vuonna 2015: 1 245 166 euroa) ja muiden Metson johtoryhmän jäsenten yhteensä 2 367 341 euroa (vuonna 2015: 3 213 625 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat vuonna 2016 yhteensä  298 487 euroa (vuonna 2015: 679 865 euroa).


Palkitseminen vuonna 2016

 

Euroa  Rahapalkka Maksettu
tulospalkkio
Luontoisedut Osakepalkkio Yhteensä
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen 610 136 111 840 21 885 - 743 861
Muut johtoryhmän jäsenet 2 150 756 186 647 29 938 - 2 367 341
Yhteensä 2 760 892 298 487 51 823 - 3 111 202

Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka oli jo aiemmin kuulunut etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia oteta. Vakuutusmaksut olivat 707 440 euroa vuodelta 2016 (vuonna 2015: 679 865 euroa).

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot
Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Metson hallitus. Metson toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti. Matti Kähkönen toimi toimitusjohtajana 1.1. -31.7.2017 ja Nico Delvaux aloitti toimitusjohtajana 1.8.2017.

Toimitusjohtaja Nico Delvaux toimisuhteen ehdot alkaen 1.8.2017
Rahapalkka ja luontoisedut Kokonaispalkka on 700 000 euroa vuodessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista (auto- ja matkapuhelinetu). Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus asuntoetuun.
Lyhyen aikavalin kannustin- järjestelmä (vuosittainen tulospalkkio) Tulospalkkioita voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 75 % kokonaisvuosipalkasta.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien mukaisesti, suoritus-perusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 prosenttia vuosipalkasta. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu Osakeosto-ohjelmaan jonka ansaintamittari on oikaistu EBITA.
Eläke
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin.
Toimisuhteen päättäminen Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdeksallatoista (18) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen ennen toimisuhteen toista vuosipäivää. Tämän jälkeen irtisanomiskorvaus on kaksitoista (12) kuukautta.

 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkioiden ehdot ja konsernitason palkitsemiskriteerit. Metson lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (Metso Bonus) piiriin kuuluu globaalisti noin 6 000 työntekijää mukaan lukien johtoryhmä ja toimitusjohtaja.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle ennalta asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2016 taloudelliset tavoitteet olivat joko Metson tai liiketoiminta-alueen oikaistu tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), saadut tilaukset ja kassavirta. Lisäksi käytössä olivat myös henkilökohtaiset ja/tai tiimitavoitteet.

Vuonna 2016 Metson johtoryhmäläisten, poislukien toimitusjohtaja, tulospalkkiomaksimi oli 40–60 prosenttia. Muille työntekijöille maksimitulospalkkio määräytyy työtehtävän vaativuusluokan mukaisesti ja on maksimitasolla prosenttia.

Metso Bonuksen lisäksi käytössä on myös muita bonusjärjestelmiä, joita käytetään täyttämään paikallisten lakien vaatimukset ja jotka sopivat paremmin tuotantolaitosten tulospalkkioiksi. Paikalliset pakolliset tulospalkkiot ovat yleensä voitonjakopalkkioita ja paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuteen, laatuun ja turvallisuusmittareihin. Metson politiikan mukaisesti työntekijä voi osallistua ainoastaan yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
Joulukuussa 2014 Metson hallitus päätti uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää uudella, erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Mikäli osallistuvan työntekijän työsuhde päättyy osallistujasta riippuvasta syystä ennen palkkion maksamista, ei palkkiota makseta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Joulukuussa 2016 Metson hallitus päätti jatkaa ylimmälle johdolle suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmää.

Lisätietoa Metson kannustinjärjestelmistä voi lukea Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Muita ehtoja
Metso soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.