Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnalla Metso tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa.

Määrittelemme riskin epävarmuudeksi, joka toteutuessaan voi vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti tavoitteidemme saavuttamiseen. Riski on siis joko mahdollisuus tai uhka tai niiden yhdistelmä. Riskin merkittävyyttä arvioimme tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmänä. Kokonaisvaltainen riskienhallintamallimme painottaa riskien ja tarvittavien toimenpiteiden ennakointia ja järjestelmällistä, jäsenneltyä ja oikea-aikaista toimintaa. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaamme. Riskienhallintamme perustuu ISO 31000 -standardin vaatimuksiin.

Riskienhallinnan tavoitteena on:

  • vahvistaa valmiuksiamme saavuttaa strategiset ja liiketoiminnalliset tavoitteet
  • varmistaa toimintamme jatkuvuus
  • tukea strategista ja operatiivista päätöksentekoa ja suunnittelua
  • lisätä riskien hyödyntämisen edellyttämää ketteryyttä
  • parantaa organisaatiomme riskien tuntemusta ja riskinsietokykyä
  • tukea meitä viranomaismääräysten ja kansainvälisten standardien noudattamisessa
  • tehostaa hallinnointia ja valvontaa
  • minimoida riskien kielteiset vaikutukset toimintaamme
  • auttaa meitä välttämään vahinkoriskejä
  • lisätä niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien luottamusta toimintaamme kohtaan.

Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Lisäksi hallitus valvoo, että riskienhallinnassa käytettävät suunnittelu-, tieto- ja hallintajärjestelmät ovat riittäviä riskien kartoittamiseen ja käsittelyyn.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan riittävyyden ja varmistaa, että se on järjestetty riskienhallintaperiaatteidemme mukaisesti.

Metson johtoryhmä varmistaa riskienhallinnalle riittävät resurssit ja toimintaedellytykset. Liiketoimintojemme johto puolestaan on vastuussa riskienhallintapolitiikan ja vuotuisen riskienhallintaohjelman toteuttamisesta oman alueensa operatiivisessa toiminnassa.

Riskienhallintaryhmä, joka koostuu konsernin talous- ja rahoitusjohtajasta sekä liiketoimintojen edustajista, määrittelee riskienhallintaohjelman ja varmistaa, että eri sidosryhmien näkökulmat otetaan niissä huomioon.

Konsernin riskienhallintatoiminto tukee ja valvoo riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintaohjelman toteuttamista sekä kehittää riskienhallinnan yhteisiä prosesseja, käytäntöjä, ohjeistusta ja työkaluja koko Metson organisaation käyttöön.

Riskiarviot
Uskomme, että kyky ottaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on keskeisessä asemassa liiketoiminnan menestyksen ja yhtiön sidosryhmiä hyödyttävän arvon luonnin kannalta. Määrittelemme riskin epävarmuuden vaikutukseksi. Riski on siis joko mahdollisuus tai uhka tai niiden yhdistelmä. Raportointisegmenttimme arvioivat mahdollisuuksia ja uhkia järjestelmällisesti käyttäen parasta mahdollista sisäistä tietoa liiketoimintakohtaisista uhista ja mahdollisuuksista.

Riskit tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan, ja riskienhallintakeinot määritellään vuosittaisessa riskien arviointiprosessissa. Riskien arvioinnin tarkoituksena on kartoittaa riskien toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus sekä määritellä riskien eliminoinnin, pienentämisen, rajoittamisen, ehkäisyn ja hyödyntämisen edellyttämien toimenpiteiden tarve ja prioriteetit. Raportointisegmentit suorittavat vuosiarvioinnit omissa työryhmätapaamisissaan.

Lisäksi yritysjohto käsittelee kriittisiin uhkiin liittyviä skenaarioita työryhmätapaamisissa. Kriittiset uhat määritellään laatimalla pahimpia mahdollisia, useita uhkia käsittäviä skenaarioita, jotka voivat aiheuttaa tuntuvia taloudellisia menetyksiä ja vaarantaa toimintamme jatkuvuuden.

Riskienhallinnan arviointitarkastukset
Riskienhallinnan arviointitarkastuksilla tarkoitetaan riskienhallinnan tason arviointia yksiköissämme eri puolilla maailmaa. Tarkastuksilla tuetaan yksiköiden parasta mahdollista riskienhallintaa sekä niiden henkilöstön koulutusta tarjolla olevien työkalujen ja menetelmien käytössä. Tarkastukset edistävät myös menetelmien yhdenmukaistamista ja parantamista sekä parhaiden käytäntöjen jakamista koko konsernissa. Tarkastuksia suoritetaan viidessä yksikössä joka vuosi, ja ne kattavat siten viiden vuoden jakson aikana noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Riskienhallinnan tasoa ja toteutusta sekä menetelmiä arvioidaan joustavan riskienhallinnan arviointikonseptilla (Flexible Risk Management Evaluation). Riskienhallinnan arviointi perustuu aina yksikön analyysiin riskien liiketoimintavaikutuksista.

Tulipaloon, liiketoiminnan keskeytymiseen ja luonnontapahtumiin liittyvät riskit ja hallintaprosessit arvioidaan riskitarkastuksissa. Suoritamme myös logistiikkatarkastuksia arvioidaksemme tuotteiden pakkaamiseen, käsittelyyn ja kiinnittämiseen, varastointiin ja kuljetuksiin liittyviä riskejä.

Konsernin riskienhallintatoiminto koordinoi riskienarviointiohjelmia.

Lisäksi kestävän kehityksen tiimimme suorittaa työterveys-, turvallisuus- ja ympäristötarkastuksia (HSE) koko konsernissa.

Liiketoiminnan kehitysriskit
Liiketoiminnan kehitysriskit liittyvät uusiin markkinoihin, yrityskauppoihin ja investointeihin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä brändiin ja maineeseen.

Metson riskinhallintamalli:
Keskeinen edellytys liiketoimintamme tavoitteiden saavuttamiselle on vahvan läsnäolomme hyödyntäminen kasvavilla markkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Mahdollisuuksien lisäksi kehittyviin kasvumarkkinoihin liittyy myös uhkia, jotka koskevat muun muassa teollisoikeuksiemme suojausta ja mainettamme eettisenä yrityskansalaisena.

Yrityskaupoissa pyrimme hallitsemaan riskejä seuraamalla Metso Mergers & Acquisitions Process -käytäntöä ja läpikäymällä huolellisen due diligence -prosessin. Kaikkien ostettavien liiketoimintojen tulee täyttää strategiset ja taloudelliset kriteerimme.

Liiketoimintaympäristön riskit
Maailmantalouden ja asiakasteollisuuksiemme suhdannevaihtelut vaikuttavat tuotteidemme ja palvelujemme kysyntään, taloudelliseen asemaamme sekä rahoituksen saatavuuteen joillakin asiakastoimialoillamme.

Metson riskinhallintamalli:
Liikevaihto jakautuu melko tasaisesti palveluiden sekä kaivos-, maarakennus- ja automaatiolaitteiden kesken sekä eri maanosien välillä.

Toimintamme maantieteellinen laajuus, palveluliiketoiminnan suuri osuus ja useat eri asiakasteollisuudet tasaavat suhdannevaihtelujen vaikutusta liiketoimintaamme. Pyrimme aktiivisesti kasvattamaan palveluliiketoimintaamme, jonka kysyntään suhdanteet vaikuttavat vähemmän kuin uuslaitekauppaan.

Markkinariskit
Asiakasyritystemme kysynnässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat toimintaamme. Muutokset voivat liittyä muun muassa talouden suhdanteisiin, asiakasyritysten muuttuneisiin strategioihin, kilpailuasemaan, tuotevaatimuksiin tai ympäristönäkökohtiin.

Metson riskinhallintamalli:
Tavoitteenamme on erottua kilpailijoista tarjoamalla kestävää kehitystä tukevaa teknologista osaamista ja älykkäitä ratkaisuja, paikallista läsnäoloa, kattavia palveluita sekä pitkäjänteistä sitoutumista asiakkaisiin. Tavoitteenamme on läsnäolomme lisääminen kehittyvillä markkinoilla, missä arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kasvavan nopeammin kuin kehittyneillä markkinoilla. Seuraamme aktiivisesti kilpailijakentässämme tapahtuvia muutoksia.

Teknologiariskit
Teknologiariskimme liittyvät teknologiseen osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uuden teknologian käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta saattaa tilapäisesti kasvattaa laatuun liittyviä kustannuksia.

Metson riskinhallintamalli:
Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä projektinhallinnan mallinamme on Metso Innovation Process, joka ohjaa kehitysprosessia sen eri vaiheissa. Osana prosessia pyrimme myös määrittelemään tuotteisiin liittyvät teollisoikeudelliset näkökohdat ja ympäristövaikutukset. Suojaamme aktiivisesti teollisoikeuksiamme eri puolilla maailmaa.

Poliittiset, kulttuuriset, lainsäädännölliset ja sääntelyyn liittyvät kehityssuunnat
Oma ja asiakkaidemme toiminta kattaa maantieteellisesti laajoja alueita. Poliittiset ja sosiaaliset rauhattomuudet, terrorismi ja aseelliset konfliktit eri puolilla maailmaa voivat muodostaa uhkia toiminnallemme. Poliittiset, lainsäädännölliset tai sääntelyyn liittyvät muutokset voivat myös vaikuttaa liiketoimintaamme ja taloudelliseen asemaamme.

Metson riskinhallintamalli:
Seuraamme valmisteilla olevia lakeja ja pyrimme ennakoimaan niiden vaikutusta omaan ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Meillä on omaa valmistusta ja alihankintaverkostoja monissa kehittyvissä maissa. Näihin maihin liittyviä uhkia pienentävät toimintamme laaja maantieteellinen kattavuus ja eri asiakastoimialamme.

Ilmastonmuutos ja ympäristö
Pyrimme ottamaan huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät uhat energiatarpeemme suunnittelussa. Ympäristövaatimukset ovat kiristymässä kaikkialla maailmassa. Vaativampi ympäristölainsäädäntö avaa meille mahdollisuuksia tarjota asiakkaillemme uusia, tiukemmat ympäristövaatimukset täyttäviä ratkaisuja, mutta se voi myös hankaloittaa tuotteidemme myyntiä tai lisätä kustannuksiamme.

Metson riskinhallintamalli:
Tärkeimpiä ympäristöjohtamisen työkalujamme ovat ympäristölainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi käytettävät prosessit, kuten ISO 14001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät. Haluamme olla mukana tukemassa kestävää kehitystä sekä omassa toiminnassamme että yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Organisaatio- ja johtamisriskit
Organisaatio- ja johtamisriskit liittyvät henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen sekä organisaation tehokkuuteen.

Metson riskinhallintamalli:
Arvioimme jatkuvasti henkilöresurssejamme ja organisaatiorakennettamme. Pyrimme varmistamaan organisaatiomme tehokkuuden ja osaamisen sekä välttämään virheellistä rekrytointia, ikärakenteen epätasaista jakaumaa ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta. Pyrimme ennakoimaan näitä ongelmia systemaattisella seuraajien, sijaisten ja rekrytoinnin suunnittelulla. Varmistaaksemme osaavan työvoiman saatavuuden pyrimme parantamaan tunnettuuttamme potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa.

Liiketoimintamme kasvuun liittyvien riskien hallinta edellyttää osaamisen siirtämistä kehittyneiltä markkinoilta kehittyville markkinoille, joilla toimintamme ja resurssimme ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Omat koulutusohjelmamme tukevat osaamisen siirtämistä uusille metsolaisille ja alueille.

Vuonna 2011 rakennettu Metson osaamismalli (Competency Model) antaa hyvän perustan kaikille henkilöstöprosesseille rekrytoinnista kehittämiseen. Erityisesti esimiesten ja tehtäväperheiden osaamisen raamitus tukee ja yhdenmukaistaa koko laajaa koulutus- ja kehittämistyötä Metsossa.

Tietoturvariskit
Toimintamme on riippuvaista ulkoisista, sisäisistä ja sulautetuista IT-palveluista ja -ratkaisuista.

Metson riskinhallintamalli:
Pyrimme käyttämään luotettavia IT-ratkaisuja ja tietoturvahallintoa, jotta emme altistuisi käyttökatkoksille, tietoturvariskeille, tietojen menetyksille tai puutteille tietojen luotettavuudessa tai käytettävyydessä.

Tuotanto-, prosessi- ja tuottavuusriskit
Nämä riskit liittyvät tuotantoon, myyntiin, markkinointiin, varastoihin, innovointiin, toimituksiin ja prosesseihin sekä ympäristöriskien hallintaan, asiakassuhdetyöhön, tehokkuuteen ja seurantaan.

Metson riskinhallintamalli:
Parannamme tuottavuuttamme muun muassa huolehtimalla koko toimitusketjun toimivuudesta ja keskittymällä omassa toiminnassamme kilpailukykymme kannalta merkittävimpiin asioihin.

Tehostamme jatkuvasti toimintojamme sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla siirtämällä hankintojamme kilpailukykyisimmille toimittajille ja kehittämällä arvoketjun kaikkia osia entistä lähempänä asiakkaitamme. Kilpailukykyinen kustannusrakenne edellyttää resurssien jatkuvaa kehittämistä ja kustannusten mukauttamista kysyntään ja kilpailutilanteeseen.

Liiketoiminnan keskeytysriskit
Hankintaverkostoomme liittyvät saatavuus-, hinta-, laatu- ja toimitusaikatauluriskit voivat olla toimintamme kannalta merkittäviä, etenkin uusien toimittajien kohdalla.

Metson riskinhallintamalli:
Keskeisiin raaka-aineisiimme ja komponentteihimme liittyviä saatavuusriskejä pienennämme käyttämällä useampaa toimittajaa. Äkillisiin hintamuutoksiin liittyviä riskejä pienennämme pidempiaikaisilla toimitussopimuksilla ja mahdollisuuksien mukaan hintasuojauksilla.

Määrittelemiemme avainkomponenttien valmistus tapahtuu suurelta osin omissa tuotantolaitoksissamme. Pyrimme rajoittamaan ja tasoittamaan tulipaloista tai muista vaaratilanteista aiheutuvia tuotantokeskeytysten vaikutuksia jakamalla toimintaa useamman tuotantolaitoksen kesken sekä ottamalla keskeytysvakuutuksia.

Kannattavuusriskit
Metson tärkeimpiä tavoitteita on liiketoiminnan kannattavuus. Suuriin projekteihin ja laitekauppoihin liittyy uhka, että Metso arvioi tarjousvaiheessa kaupan todelliset kustannukset väärin eikä siksi pysty määrittämään oikeaa kauppahintaa tai arvioimaan, onko markkinoiden hintataso tai Metson kustannuskilpailukyky kannattavalla tasolla.

Metson riskinhallintamalli:
Seuraamme jatkuvasti projektien toteutuneita kustannuksia, etenkin uusien teknologioiden kohdalla, jotta vältämme kustannusten ylittymisen ja odottamattomat laatukustannukset. Seuraamme myös tarkasti työvoimakustannuksissa ja raaka-aineiden ja komponenttien hinnoissa tapahtuvia muutoksia välttääksemme niiden vaikutukset kannattavuuteen. Tavoitteemme on aina siirtää kustannusten nousu myyntihintoihimme.

Valuuttakurssien voimakkaat vaihtelut voivat myös vaikuttaa kielteisesti projektin kannattavuuteen; tosin toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Metso suojaa sitoviin toimitus- ja hankintasopimuksiin perustuvat avoimet valuuttapositiot.

Projektitoiminnan riskit
Toimituksiimme voi sisältyä projektikohtaisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi toimitusaikatauluihin, laitteiden käyttöönottoon, laitosten kapasiteettiin tai lopputuotteen laatuun. Joissakin projekteissa riskejä voi aiheuttaa myös toimituksiin sisältyvä uusi teknologia. Suuriin projekteihin ja laitekauppoihin sisältyy uhka, että määrittelemme tarjouksenantovaiheessa kaupalle liian alhaisen hinnan, koska emme pysty arvioimaan tulevia kustannuksia riittävän tarkasti.

Metson riskinhallintamalli:
Pyrimme rajaamaan projektien riskejä sopimuksilla. Yksittäisten projektien riskit eivät yleensä muodostu merkittäviksi liiketoimintamme laajuuteen suhteutettuina. Olemme laatineet projektiriskien tarkistustyökalun varmistaaksemme, että projektien elinkaaren aikaiset riskit arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

Projektien toteutusaikataulujen pitkittymisiin ja mahdollisiin peruuntumisiin liittyviä riskejä hallitsemme ennakkomaksujen avulla. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa asiakasennakoiden määrä on yleensä 10–30 prosenttia projektin arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan. Tämä pienentää selvästi projekteihin liittyvää riskiämme ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.

Sopimus- ja tuotevastuuriskit
Meitä vastaan nostetaan ajoittain tuotevastuuseen liittyviä kanteita, jotka ovat tyypillisiä toimialallamme.

Metson riskinhallintamalli:
Kanteisiin mahdollisesti liittyvät uhat on pyritty kattamaan tuotevastuuvakuutuksilla, joiden korvausmäärä on enintään 150 miljoonaa euroa vuodessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaisesti. Pyrimme pienentämään tuotevastuuriskejä muun muassa myyntisopimusehdoilla, asiakkaille suunnatuilla käyttöönottokoulutuksilla, kattavilla ohjekirjoilla sekä investoimalla tuoteturvallisuuden kehittämiseen ja automaatioon.

Kriisitilanteet
Kriisinhallinnassa ensisijaisena tavoitteenamme on henkilöstömme turvaaminen. Koska omat resurssimme ovat rajalliset ja maailmanlaajuiset katastrofit voivat ylittää kykymme reagoida uhkaan riittävän tehokkaasti, käytämme kriisitilanteisiin varautumisessa apunamme ulkopuolisia riskienhallinnan palveluntarjoajia.

Vaatimustenmukaisuuteen ja rikoksiin liittyvät riskit
Pyrimme noudattamaan lakeja ja säädöksiä, mutta lainvastainen toiminta, kuten petokset, väärinkäytökset tai rikokset, voivat muodostaa meille uhkia.

Metson riskinhallintamalli:
Lainvastaisen toiminnan ehkäisemiseksi arvomme ja toimintaperiaatteemme ovat keskeisiä painopistealueita henkilöstön koulutuksessa. Sisäisen ohjeistuksen sekä koulutuksen, valvonnan, tarkastusten ja muiden käytännön työkalujen tarkoituksena on vähentää altistumistamme näille riskeille. Yksi työkaluista on raportointikanava, jonka avulla jokainen metsolainen voi nimettömästi raportoida taloudellisista väärinkäytöksistä suoraan johdollemme Internetin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.