Tarkastus

Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus takaavat raportoinnin oikeellisuuden ja vastuullisuuden.

Riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Käytämme useita erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja riskienhallinnan tehokkuuden tarkkailussa.

Sisäinen tarkastus

Metson sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumattomia ja puolueettomia varmistus- ja konsultointipalveluja, jotka parantavat yhtiön toimintoja ja tuovat lisäarvoa. Sisäinen tarkastus suhtautuu järjestelmällisesti ja kurinalaisesti organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointiin ja parantamiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan antama palaute. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2023 tilintarkastukseen asti.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan,minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Tämä tarkoittaa sitä, että Ernst & Young Oy voi toimia Metson tilintarkastajana tilikauden 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen Metson tulee kilpailuttaa tilintarkastuksensa. Mikäli Ernst & Young Oy tulee uudestaan valituksi kilpailutuksessa, se voi toimia Metson tilintarkastusyhteisönä yhtäjaksoisesti korkeintaan vuoteen 2031 asti, minkä jälkeen Metson on vaihdettava tilintarkastusyhteisöä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

Metson esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastusvaliokunta tarkkailee kaikkia ulkoisen tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuksiin liittyviä palveluita sekä näiden palveluiden laajuutta ja arvioituja palkkioita sekä hyväksyy palkkiot.

Tarkastukset ja tilintarkastuspalkkiot

Vuonna 2019 suoritettiin seuraavat sisäiset tarkastukset ja riskien arvioinnit:
• Metson riskiarviointitarkastukset, yhteensä 6 tarkastusta
• Hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän vuosittaisen tarkastussuunnitelman mukaiset sisäiset tarkastukset, yhteensä 27 tarkastusta, sekä Whistleblower-tutkinnat ja muut tutkinnat, yhteensä 56 tutkintaa
• Palo- ja jatkuvuusriskitarkastukset, yhteensä 10 tarkastusta

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2019 olivat 2,2 miljoonaa euroa ja palkkiot vero- ja muista palveluista 1,0 miljoonaa euroa. Tilintarkastuspalveluiden ja muiden palvelujen palkkioiden kasvu vuonna 2019 johtuu Metson osittaisjakautumisprosessiin liittyvästä työstä sekä Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen valmisteluista.

Tilintarkastajien palkkiot, milj. euroa  2018 2019
Tilintarkastuspalvelut 1,9 2,2
Veroneuvontapalvelut 0,0 0,1
Muut palvelut 0,1 0,9
Yhteensä 2,0 3,1