Yhtiökokous 2020

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2020 klo 13:00 paikallista aikaa. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Metson hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaislain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Poikkeusjärjestelyjen vuoksi myöskään Metson johto ei ole paikalla yhtiökokouksessa eikä kokouksen seuraamista varten ole järjestetty video- tai ääniyhteyttä. Hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä video yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta osakkeenomistajille on nähtävissä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään yhtiökokouspäivän aamuna kello 9.00.

Kokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 20.5.2020.

Tärkeitä vuoden 2020 yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Määräaika äänestykseen otettaville vastaehdotuksille

25.5.2020

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

26.5.2020 klo 9.00

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

2.6.2020

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

4.6.2020

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla

5.6.2020

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy

9.6.2020 klo 16.00

Hallintarekisteröityjä osakkeita koskeva ilmoittautuminen päättyy

11.6.2020 klo 10.00

Varsinainen yhtiökokous

16.6.2020

Osingon irtoamispäivä

17.6.2020

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

18.6.2020

Osingon maksupäivä

25.6.2020*

Kokouspöytäkirja saatavilla

30.6.2020

 

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muutoin kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 26.5.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiölle ja äänestää viimeistään 9.6.2020 klo 16 paikallista aikaa, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla yhtiöllä.

Osakkeenomistajien tekemiä ilmoittautumisia yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 20.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.5.2020 klo 9.00 – 9.6.2020 klo 16.00 paikallista aikaa välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti tämän linkin kautta: Internetäänestyspalvelu (linkki)

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Metso Oyj:n internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki.

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain a)‑kohdan mukaisessa sähköisessä palvelussa. Mikäli osakkeenomistaja käyttää b)‑kohdan mukaista menettelyä, on suositeltavaa käyttää sähköpostia, sillä normaalin postin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten takia haastavaa.

Mikäli osakkeenomistaja on muu kuin yksityishenkilö, sen laillisen edustajan tai sen valtuuttaman henkilön tulee toimittaa yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavat asiakirjat, kuten esimerkiksi kaupparekisteriotteen tai hallituksen päätöksen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki ennen äänestysajan päättymistä 9.6.2020 klo 16.00 paikallista aikaa. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Tekemällä ennakkoäänestyksen a)-kohdan sähköisessä palvelussa osakkeenomistaja ilmoittautuu samalla yhtiökokoukseen. Vastaavasti jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet sähköpostitse tai postitse Euroclear Finland Oy:lle b)-kohdan mukaisesti, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiökokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava Euroclear Finland Oy:llä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.6.2020 klo 10.00 paikallista aikaa mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja ennakkoäänestyksen kautta yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Aikaisemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 20.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com tai postitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki viimeistään 25.5.2020. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 26.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 2.6.2020 asti sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com tai postitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 5.6.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 20.5.2020 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 150 361 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Esitteet
Nimi
Valtakirja Lataa
Tietosuojaseloste Metso Lataa
ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE Lataa