Yhtiökokous 2012

Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2012 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 1,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eeva Sipilä. Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2012 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.