Ylimääräinen yhtiökokous 2019

Metson ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.10. klo 11.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

Yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 11.9.2019. Kokoukseen ilmoittautuminen on mahdollista 24.10.2019 klo 10.00 saakka alla olevan linkin kautta tai vaihtoehtoisesti:

  • puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
  • sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com; tai
  • kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Metso Outotecin listautumis- ja jakautumisesitteen 7.10.2019 ja se on luettavissa täällä.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.10.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 24.10.2019klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee yhtiökokouksessa tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.10.2019. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.10.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautuminen: Tuetut selainversiot

Tietoturvatasoltaan riittämättömillä selainversioilla (esim. Internet Explorer 6) Euroclearin ilmoittautumistyökalun käyttö on estetty. Jos osakkeenomistaja yrittää ilmoittautua yhtiökokoukseen riittämättömällä selainversiolla, hän saa selaimen esittämän virheilmoituksen, että yhteyttä ei voitu muodostaa. Teknisesti tämä tarkoittaa tietoturvatasoltaan riittämättömien salausalgoritmien ja salausprotokollan (SSLv3) poistumista käytöstä

 

 

Metson pörssitiedotteet

Alla lista kaikista Metson julkistamista pörssitiedotteista ja uuteen Nelekseen liittyvistä lehdistötiedotteista yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen:

Pörssitiedote 10.10.2019: Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen

Pörssitiedote 8.10.2019: Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Pörssitiedote 8.10.2019: Moody’s Investors Services ja S&P Global Ratings ja ovat myöntäneet ’Baa2’ ja ‘BBB-’ luottoluokitukset tulevalle Metso Outotecille

Pörssitiedote 8.10.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta

Pörssitiedote 7.10.2019: Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (uusi Neles) osalta vuosilta 2016–2018 sekä tammi–kesäkuulta 2019 ja 2018

Pörssitiedote 7.10.2019: Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen, joka on laadittu Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten

Pörssitiedote 4.10.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta

Lehdistötiedote 2.10.2019: Simo Sääskilahti nimitetty Metson Venttiilit-liiketoiminta-alueen talousjohtajaksi

Pörssitiedote 2.10.2019: Metson McCloskey yrityskauppa päätökseen

Pörssitiedote 30.9.2019: Metso allekirjoitti kaksi uutta valmiusluottolimiittisopimusta suunnitellun Metso Outotecin ja suunnitellun Neleksen rahoitustarpeisiin