Johtoryhmä

Metson toimitusjohtaja johtaa Metson toimintoja johtoryhmän avulla.

Toimitusjohtaja ja muut toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa. Metson hallitus on nimittänyt talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilän Metson väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 3.2.2018 alkaen. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Nico Delvaux lopettaa tehtävässään 2.2.2018. Hänen irtisanoutumisestaan tiedotettiin 18.12.2017. Metson uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Metson toimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen ja sen valiokuntien käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön niiden tekemät päätökset. Lisäksi hän on Metson johtoryhmän (MET) puheenjohtaja. Metson talous- ja rahoitusjohtaja, Eeva Sipilä, toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Metson johtoryhmä (MET)

Toimitusjohtaja ja muut toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa.

Liiketoiminta-alueiden johto

Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Metson toimitusjohtajalle ja pitävät hänet informoituna omien vastuualueidensa taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. He vastaavat liiketoimintalinjojen liiketoiminnan ja strategian kehittämisestä, Metson suunnitelmien, strategioiden ja periaatteiden toteuttamisesta liiketoimintalinjoissa sekä liiketoimintalinjojen välisestä yhteistyöstä.

Tytäryhtiöiden hallitukset

Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Metsoon kuuluvia yhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten ja Metson periaatteiden mukaisesti. Merkittävien tytäryhtiöiden hallituksiin kuuluvat puheenjohtajana toimiva Metson toimitusjohtaja ja kahdesta neljään toimitusjohtajan nimeämää jäsentä, pääsääntöisesti Metson johtoryhmästä. Metson toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien holding- ja muiden yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja mahdollisista lisätehtävistä.