Näkymät ja tiedonanto

Metso julkaisee näkymänsä kvartaaleittain ja päivittää sitä tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Metso peruuttaa arvionsa markkinanäkymistään ja päivittää tietoja koronaviruksen vaikutuksista

Johtuen Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta markkinoilla Metso on päättänyt peruuttaa 6.2.2020 julkistetun arvionsa markkinanäkymistään. Markkinat kehittyivät tammi- ja helmikuussa 2020 aiemman arvion mukaisesti, mutta koronaviruksen leviämistä vastaan aloitetut maailmanlaajuiset toimenpiteet ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla maaliskuun loppua kohti.

Peruutettu arvio markkinanäkymistä kuului seuraavasti: Sekä Flow Control että Minerals -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Metso julkistaa uuden arvion markinanäkymistään tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessaan, joka on tarkoitus julkaista 7.5.2020.

Päivitys koronaviruksen (Covid-19) vaikutuksista

Koronaviruksella oli helmikuussa merkittäviä vaikutuksia Metson toimintoihin Kiinassa. Kiinan tuotantolaitokset avattiin kuitenkin uudelleen helmikuun aikana ja ne toimivat tällä hetkellä normaalilla kapasiteetillaan. Kiinan tilauskertymän arvioidaan olevan suunnitellulla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas suunniteltua matalammaksi jäävällä liikevaihdolla on pieni vaikutus Metson taloudelliseen tulokseen.

Nopeasti käyttöönotetut toimet viruksen leviämisen estämiseksi useissa maissa eri puolilla maailmaa estävät työvoiman liikkuvuutta, mikä on alkanut viime aikoina vaikuttaa Metson henkilöstön asiakkaiden tiloissa suorittamaan palveluliiketoimintaan. Maiden hallitusten päättämät rajoitukset vaikuttavat tällä hetkellä Metson toimintoihin erityisesti Intiassa, Perussa ja Etelä-Afrikassa. Jatkuessaan useita viikkoja rajoituksilla voi olla laajempia vaikutuksia toimitusketjuihin.

Näissä olosuhteissa Metson keskittyy huolehtimaan oman henkilöstönsä ja asiakkaidensa turvallisuudesta. Lisäksi yhtiö pyrkii varmistamaan oman ja asiakkaidensa liiketoiminnan jatkuvuuden käyttämällä hyödykseen globaalin verkostonsa tarjoamaa joustavuutta. Samaan aikaan yhtiö valmistelee toimenpiteitä sopeuttaakseen toimintaansa useilla paikkakunnilla lyhyellä aikavälillä sekä keskittyy kulukontrolliin ja kassavirtaan. Metso on jo aiemmin aloittanut tarkan kulukontrollin johtuen sen tulevasta osittaisjakautumisesta. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Nyt suunnitellut lyhytaikaiset toimenpiteet voivat sisältää työajan lyhennyksiä ja yleisiä kustannusten leikkauksia. Työajan lyhennyksillä on toteutuessaan lyhytaikainen negatiivinen vaikutus useiden työntekijöiden tuloihin, minkä johdosta Metso johtoryhmä on päättänyt osallistua näihin toimenpiteisiin alentamalla omia palkkojaan samalta ajalta. 

Taloudelliset tavoitteet

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
  • Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 %
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja ylittää 30 %

Osinkopolitiikkansa mukaan Metso jakaa osinkona vähintään 50 % vuotuisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.

Esitteet
Nimi
Metson tiedonantopolitiikka Lataa