Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset koskien Metson nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Taloudelliset tavoitteet ja strategia?

Vuosi 2016 lyhyesti
Vuoden 2016 tuloksemme oli haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta hyvä. Saadut tilaukset  ylittivät liikevaihdon, ja kannattavuutemme säilyi tyydyttävällä tasolla vaikka liikevaihto laski. Vahva kassavirta ja tase luovat vankan perustan tulevaisuudelle. Uskon, että asemamme on hyvä, sillä olemme työskennelleet määrätietoisesti Metson rakenteen ja toiminnan tehostamiseksi.

Hyödykkeiden hinnat ovat nousseet vuoden 2016 aikana ja moni kaivosyhtiö on ilmoittanut lisäävänsä investointejaan vuonna 2017. Näkyvätkö uudet investoinnit kaivoslaitteiden lisääntyneenä kysyntänä ja voidaanko Kaivoslaiteliiketoiminnassa odottaa kasvua tulevina vuosina?
Kaivospalveluiden markkinat ovat olleet pitkälti muuttumattomat vuoden 2015 loppupuoliskolta lähtien ja Engineered servicespalveluiden, varsinkin uusintojen, kysyntä oli edelleen heikkoa vuonna 2016. Asiakkaiden kustannussäästöt vaikuttavat myös olemassa olevaan laitekantaan ja siten uusintojen kysyntään. Kulutus- ja varaosien kysyntä pysyi melko vakaana kaivoksien korkeista tuotantoasteista johtuen. Arvioimme kaivospalvelumarkkinoiden haasteiden jatkuvan vuonna 2017, mutta Metsolla on useampi hanke meneillään, joilla pyrimme kasvattavan markkinaosuuttamme. Digitalisaatio ja seisokkiajan minimointi on entistä tärkeämpää, ja Metso kehittää jatkuvasti tarjoomaansa tällä alueella.

Onko Engineered services -liiketoiminnan kysyntä muuttunut oleellisesti? Miltä kulutus- ja varaosien kysyntä näyttää?
Hyödykkeiden hintamuutoksien vaikutus palveluliiketoimintaamme on pienempi kuin laiteliiketoimintaan. Huolto ja ylläpito on välttämätöntä niin kauan kun kaivokset ja tuotantolaitokset ovat toiminnassa. Pitkä matalasuhdanne vaikuttaa kuitenkin palveluliiketoimintaamme asiakkaidemme säästötoimenpiteistä johtuen. Metso pyrkii määrätietoisesti tarjoamaan lisäarvopalvelujaan, joiden avulla voidana parantaa asiakkaan tuotannon tehokkuutta ja muun muassa pienentää tuotantokustannuksia.

Miten Flow Controlin asiakasteollisuudet kehittyivät ja mitä voimme odottaa tulevaisuudessa?
Öljy- ja kaasualan asiakkaiden kustannusleikkaukset jatkuivat vuonna 2016, mikä vaikutti Metson venttiili-liiketoiminnan projektikysyntään. Alalla oli edelleen epävarmuuutta liittyen uusiin projekteihin ja asiakkaiden laajamittaiset kustannussäästöt vaikuttivat myös venttiilien jälkimarkkinaan. Vuosi 2017 on todennäköisesti yhtä haastava, tosin markkinat voivat kääntyä kasvuun nopeastikin. Myös paperi- ja sellualan projektikysyntä oli heikkoa viime vuonna. Odotamme aktiviteetin kohenevan vuonna 2017, koska uusien investointien kysynnässä on nähtävissä elpymistä.

Öljyn hinnan vaikutus Flow Control -segmenttiin?
Metso tarjoaa venttiilejä öljy- ja kaasualan downstreamalueelle, eli muun muassa öljynjalostamoille ja petrokemian laitoksille. Öljy- ja kaasualan osuus on noin puolet Flow Controlin liikevaihdosta. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi kesäkuusta 2014 lähtien, mikä on yleisesti johtanut projektien viivästymisiin ja lakkauttamisiin. Matala
hinta vähentää uusien öljyesiintymien etsintää ja öljytuotantoa (upstream), kun taas öljyn hinnan muutoksien vaikutus kuljetus- ja jalostustoimintoihin (midstream ja downstream) on pienempi. Jotkut kuljetus- ja jalostusprojektit ovat kuitenkin viivästyneet tai ne on lakkautettu öljy-yhtiöiden kustannuksien leikkauksista johtuen.
Tämä vaikutti negatiivisesti Metson saamien öljy- ja kaasuprojektien tilauksien määrään vuonna 2015.

Jatkuuko Kivenmurskaus-liiketoiminnan hyvä kehitys vuonna 2017?
Eri maiden taloustilanteet vaikuttavat suuresti Kivenmurskaus-liiketoimintaamme. Julkisilla investoinneilla ja hankkeilla on suuri merkitys laitteiden kysyntään, mistä johtuvat suuret alueelliset erotliiketoiminnan sisällä. Kivenmurskaus-liiketoiminta kasvoi Intiassa, Pohjois-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta kehittyvät maat, erityisesti Kiina ja Brasilia, ovat edelleen heikkoja ja vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Odotamme osan kehittyvistä markkinoista palautuvan hiljalleen vuosien 2015–2016 historiallisen matalilta tasoilta, mutta näkyvissä ei ole isoja kasvuharppauksia markkina-alueen epävarmuudesta johtuen.

Taloudelliset tavoitteet ja strategia?
Metson taloudelliset tavoitteet ovat muuttumattomat. 15 prosentin liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA), 30 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ja markkinat ylittävä kasvutahti ovat edelleen saavutettavissa. Metso on säilyttänyt markkinaosuutensa haastavassa markkinatilanteessa, mutta kannattavuustavoitteiden (oikaistu EBITA ja ROCE) saavuttaminen ilman kasvua on haastavaa. Metson strategiassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja pyrimme kasvattamaan ydin- liiketoimintaamme valituilla teollisuusaloilla. Haemme kasvua myös yritysostojen kautta ja tutkimme erilaisia vaihtoehtoja kaikissa liiketoiminnoissa.