Vastuullisuus sijoittajille

Tavoitteenamme on olla alamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

Palvelu- ja tuotelähtöinen toimintamallimme, jossa on myös vahvaa projektiosaamista, tukee kannattavuuttamme ja vähentää alttiuttamme suhdannevaihteluille. Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän haasteisiinsa vastaavia vastuullisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Kykymme tarjota asiakkaille johtavaa teknologiaa muodostaa pohjan kestävälle kasvulle. Kestävän kehityksen haasteisiin kehitetyt ratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja auttaessamme ratkaisemaan globaaleja yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita luomme lisäarvoa ja hyvinvointia kaikille sidosryhmille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kaikkialla maailmassa on meille mahdollisuus tarjota uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme energiatehokkuutta, vähentävät päästöjä ja edistävät kierrätystä. Suurimmat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet linkittyvät Metsoon asiakkaidemme kautta ja siksi niihin panostetaan niin tuotteissamme ja teknologioissamme kuin tutkimus- ja kehitystyössä. Flow Control -segmentissä keskitymme luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Minerals-segmentissä pyrimme tehostamaan asiakkaiden toimintoja vähentämällä energian- ja vedenkulutusta sekä pöly- ja melupäästöjä ja tehostamalla raaka-aineiden käyttöä. Kehitämme tarjoomaamme sekä olemassa oleviin toimintoihin että uusiin laitoksiin.

Metsolle koko toimitusketjun vastuullinen toiminta on tärkeää. Riskienhallinnan avulla voimme tunnistaa potentiaalisia vastuullisuuteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja suunnitella toimintaamme huolellisemmin. Metso edellyttää, että kaikki sen toimittajat ja kumppanit toimivat vastuullisesti, ja tarjoaa siksi tukea vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. Tarjoamalla kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja asiakkaillemme ja vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme osallistumme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Metson arvonluontia määrittelevät taloudellisten seikkojen lisäksi myös muut asiat Lisääntyvä sidosryhmävuoropuhelu, myyntimahdollisuuksien tunnistaminen sekä tehokkaammat ja asiakaskeskeisemmät toimintatavat tukevat innovaatioita ja turvallisuuskulttuuria sekä pienentävät ympäristörasitusta. Lisäksi ne parantavat mainetta ja lisäävät brändin tunnettuutta. Lisäarvoa luodaan myös tehostamalla sisäisiä prosesseja ja hankintaa sekä pienentämällä väärinkäytösten riskiä.

Metsolle tärkeimmät ei-taloudellisiksi aihealueiksi, jotka vaikuttavat arvonluontiin osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille on esitelty alla. Niissä on otettu huomioon arvoketjun vaikutukset, riskienhallintatoimenpiteet, sovellettavat tulosmittarit sekä tulevaisuuden mahdollisuudet.

 1. Asiakassuhteet
 2. Tuotevastuu
 3. Vaatimustenmukaisuus
 4. Toimitusketju
 5. Henkilöstö

Sitoutuminen tiettyihin maailmanlaajuisiin aloitteisiin luo pohjan kaikelle Metson toiminnalle. Lisäksi toimintaa ohjaavat politiikat, menettelytavat ja ohjeet.

Säännöllisellä koulutuksella varmistetaan politiikkojen ja menettelytapojen noudattaminen. Hallitus pitää huolen, että yhtiö hallitsee riskejään asianmukaisella tavalla. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa hallituksen hyväksymien riskienhallintaprosessien kanssa. Käytössä on riskienhallintaa tukeva tarkastusjärjestelmä, joka varmistaa vaatimustenmukaisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvan kehityksen. Vuonna 2017 suoritettiin seuraavat tarkastukset:

 • Metson riskiarviointitarkastukset, yhteensä kuusi tarkastusta
 • Sisäiset tarkastukset 20 maassa, ja  kolmessa konsernitoiminnoissa, sekä maailmanlaajuiset prosessitarkastukset, yhteensä 11 tapauksen tarkastukset
 • Palo- ja jatkuvuusriski -tarkastukset, yhteensä 10 tarkastusta
 • Logistiikkatarkastukset, yhteensä kuusi tarkastusta
 • Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristötarkastukset, yhteensä 20 tarkastusta
 • Toimitusketjun kestävän kehityksen tarkastukset, yhteensä 58 tarkastusta

Hallitus varmistaa, että kestävän kehityksen hallinnointi on tehokasta ja seuraa kestävän kehityksen toimintasuunnitelman vaikutuksia yrityksessä. Metson johtoryhmä seuraa säännöllisesti kestävän kehityksen suunnitelmien tehokasta toteutusta ja tekee päätöksiä kestävän kehityksen konsernitason tavoitteista.

Asiakassuhteet

Asiakassuhteissa arvoa luodaan lisäämällä tietoisuutta Metsosta ja sen tarjoomasta. Tämä kasvattaa asiakkaan todennäköisyyttä ostaa Metsolta uudelleen ja suositella Metsoa muille asiakkaille.

Metson asiakkaat arvostavat turvallisuutta, luonnonvarojen tehokasta käyttöä, tuottavuutta ja vastuullista toimitusketjua. Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen tunnistaminen on tärkeää. Kun liiketoimintahaaste voidaan ratkaista Metson ratkaisuilla asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, tarkoittaa se asiakkaalle parempaa suorituskykyä ja tehokkaampia prosesseja.

Metso toimii useissa eri projekteissa, joiden tavoitteena on:

 1. Pidentää laitteiden käyttöikää ja huoltovälejä
 2. Ylläpitää turvallista työympäristöä ja parantaa tuoteturvallisuutta
 3. Pienentää ympäristövaikutuksia vähentämällä päästöjen ja jätteen määrää sekä energiaintensiteettiä

Lähivuosina Metsossa on otettu käyttöön kaikkien liiketoimintojen yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan kerätä ja hallita asiakastietoja paremmin sekä tehostaa asiakkuudenhallintaa ja parantaa näin palvelutasoa.

Lisäksi Metso on kehittänyt asiakastyytyväisyyskyselyä, tunnistaakseen tilanteet joissa asiakaskokemusta voitaisiin parantaa. Kysely mittaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla ja vuoden 2017 loppuun mennessä kysely kattoi kaikki liiketoiminnat kierrätystä lukuun ottamatta. Se lisätään kyselyyn vuoden 2018 aikana.

Tulevaisuudessa asiakassuhteiden hallinnassa keskitytään markkinoinnin automaatioon, jotta asiakkaat pysyvät paremmin perillä Metson toiminnasta ja pystytään kehittämään vieläkin tehokkaampia työkaluja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

Tuotevastuu

Metson tuotteet ja palvelut on suunniteltu auttamaan asiakkaita muun muassa toimimaan turvallisesti, parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta sekä vähentämään raaka-aineintensiivisyyttä. Metson tuotteiden turvallisuus on yksi tutkimus- ja tuotekehitystyön kulmakivistä. Tuoteturvallisuusperiaatteet kattavat kaikki seuraavat näkökulmat:

 1. Turvallinen asennus ja käyttö
 2. Tuotteiden huolto ja ylläpito kaikissa olosuhteissa
 3. Asiakkaiden koulutus Metson laitteiden turvallisessa käytössä

Palveluliiketoiminta on tärkeä osa Metson tarjoomaa. Se kattaa kaiken kulutus- ja varaosista elinkaaripalveluihin. Lähellä asiakkaita sijaitsevat palvelu- ja huoltokeskukset takaavat tehokkaan ja nopean palvelun maailmanlaajuisesti. Hyvin huolletut laitteet myös rasittavat ympäristöä vähemmän.

Jokaiselle uudelle tutkimus- ja tuotekehitysprojektille (T&K) asetettavat kestävän kehityksen tavoitteet parantavat Metson tuotteiden vastuullisuutta. 84 prosentille T&K-projekteista on asetettu ympäristötehokkuuden ja tuoteturvallisuuden kehitystavoitteet, joiden toteutumista seurataan.

Tulevaisuudessa keskitytään digitalisaatioon ja tarjooman kilpailukyvyn parantamiseen.Tärkeitä ovat myös tehokkaammat menetelmät Metson tuotteiden ympäristövaikutuksien ymmärtämiseen ja laskemiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on tärkeä konsernistandardi: sillä yhtiö sitoutuu rehellisyyteen, mukaanlukien korruption estäminen, mikä tarkoittaa kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten noudattamista, parhaiden vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen jakamista ja hyvää yrityskansalaisuutta kaikkialla maailmassa. Metso kunnioittaa ihmisoikeuksia: kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää, häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksytä. Metso ei hyväksy tai käytä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan soveltuvia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Metsossa lahjontaan, mukaan lukien laittomat maksut, ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia lahjonnan vastaisen menettelytavan mukaisesti. Metso vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemissään sopimuksissa, että toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät noudattavat samanlaisia toimintaperiaatteita omassa toiminnassaan.

Kaikki Metson työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta. Käytössä on useita sisäisiä valvontamenetelmiä, ja työntekijöitä kannustetaan raportoimaan kaikki epäillyt väärinkäytökset esimiehilleen, yhtiön johdolle tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle esimerkiksi Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja Metso takaa, ettei raportoijalle  tule negatiivisia seuraamuksia.

Metson toimintaperiaatteet päivitettiin vuonna 2017. Henkilöstöstä 99,8 prosenttia suoritti pakollisen toimintaperiaatekoulutuksen vaadittuun ajankohtaan mennessä. Sama koulutus on pakollinen osa uusien työntekijöiden perehdytysprosessia. Vuonna 2017 toteutettiin myös kehitysprojekti, joka tukee toimintaperiaateuudistusta ja parantaa tietoisuutta Metson politiikoista, menettelytavoista ja ohjeista lisäämällä organisaation sisäistä jalkautustyötä. Lisäksi käynnistettiin tietosuojaprojekti, jolla varmistetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus [EU] 2016/679) noudattaminen.

Politiikkojen jalkauttamista ja niiden tehokasta täytäntöönpanoa koko organisaatiossa jatketaan vuonna 2018. Yksi painopistealue on verkkokurssien parempi hyödyntäminen. Vuodelle 2018 on suunniteltu useita lahjonnan ja korruption estämiseen sekä sanktioihin keskittyviä verkkokoulutuksia.


 

Toimitusketju

Valmistustoiminnan ulkoistus on tärkeä osa Metson liiketoimintaa, asiakasteollisuuksien syklisen luonteen vuoksi. 80 prosenttia myytyjen tuotteiden kustannuksista tulee suoraan toimittajilta, joten läheiset suhteet heihin ovat elintärkeitä. Metson prosessit takaavat sen, että dialogi liittyen innovaatioihin, kustannustehokkuuteen ja laatuun säilyy Metson ja toimituskejun välillä ja asioista vallitsee yhteisymmärrys. Näin ulkoistuksen riskit pysyvät hallinnassa. Toimitusketjun kokonaishallintaa tukevat tarkasti määritellyt työskentelytavat ja säännölliset riskiarvioinnit, jotka kattavat muun muassa toimitusketjun ympäristövaikutukset.

Metson toimintaperiaatteet ja toimittajien vastuullisuuskriteerit määrittelevät Metson toimittajiinsa soveltamat standardit. Ihmisoikeudet ja muut vastuullisuuteen liittyvät aihealueet katetaan kolmansien osapuolten tarkastuksilla, toimittajien itsearvioinneilla ja Metson sisäisillä toimittajien vastuullisuustarkastuksilla. Tärkeät toimittajia koskevat vaatimukset on myös sisällytetty sopimusvastuisiin. Sopimusrikkomuksilla on seuraamuksia, ja rikkomus voi johtaa jopa toimittajasuhteen irtisanomiseen. Metso on tehnyt vuosittaisia tason 3 hiilidioksidipäästölaskelmia vuodesta 2013 saakka ymmärtääkseen toimitusketjun ympäristövaikutuksia paremmin.

Metsolle kriittiset toimittajat tunnistetaan ja heitä arvioidaan säännöllisesti Metson toimituskejulleen määrittelemien vastuullisuuskriteerien ja -arviointiprosessien avulla. Toimittajien itsearviointien avulla arvioidaan toimitusketjun ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksia, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, lakien ja säädösten noudattamista sekä lahjonnan estämistä. Suuremman riskin maissa tehdään toimittajaketjun vastuullisuustarkastuksia ja toimittajia vaaditaan toteuttamaan korjaavat toimenpiteet tietyn ajanjakson kuluessa. Metso valvoo korjaavien toimenpiteiden suorittamista.

Vastuullisen toimitusketjun systemaattista arviointia ja kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa. Yhteistyö toimittajien kanssa yhteisten vastuullisuusmenettelytapojen edelleenkehittämiseksi on tässä erityinen painopistealue.

 Henkilöstö

Henkilöstön sitoutuminen ja hyvät työtulokset ovat tärkeitä Metson menestykseen ja arvonluontiin vaikuttavia tekijöitä. Vastuullisella työnantajatoiminnalla sekä henkilöstön työturvallisuus ja -hyvinvointi varmistamalla lisätään sitoutumista. Lisäksi toiminnassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, mikä auttaa liiketoimintariskien hallinnassa ja parantaa työolosuhteita. Metson arvoketjussa toimivien ihmisten ja sen liiketoimintoja ympäröivien yhteisöjen oikeuksien kunnioittamiselle luovat pohjan Metson politiikat sekä tietyt maailmanlaajuiset aloitteet.

Metso korostaa jatkuvan kehittymisen ja päivittäisen työssä oppimisen tärkeyttä. Tätä tukevat säännölliset kehityskeskustelut, jotka toteutetaan globaalin prosessin ja työkalujen avulla. Lisäksi tavoitteena ovat oikeudenmukaiset palkitsemisjärjestelmät, joissa otetaan huomioon yksilön, tiimin, liiketoiminta-alueen ja konsernin suoritus sekä vaihtelevat markkinakäytännöt.

Työntekijöiden sitouttamisessa korostuu johtajuuden merkitys. Metsossa johtamista tukevat johtamisen periaatteet ja Metson arvot. Tämä tarkoittaa globaalia panostusta johtajien kehittämiseen maailmanlaajuisten johtajuuden kehittämisohjelmien ja -portfolion avulla. Vuonna 2017 Metso panosti myynnin johtamiseen ja järjesti useita siihen liittyviä työpajoja. Tätä työtä jatketaan vuonna 2018. Työntekijöiden sitoutumista mitataan joka toinen vuosi järjestettävällä PeoplePulse-tutkimuksella. Tutkimuksen tulokset jaetaan ja keskustellaan kaikissa tiimeissä. Tiimikohtaiset toimintasunnitelmat ja niiden toteuttaminen ovat tämän jälkeen koko organisaation vastuulla. Esimerkiksi vuoden 2016 tutkimustulosten perusteella käynnistettiin useita kehitysprojekteja, joiden edistymistä seurattiin vuoden 2017 aikana. Seuraava tutkimus järjestetään vuonna 2018. 

Työturvallisuutta sekä turvallisuushavaintoja, -keskusteluja ja -koulutusta seurataan ja mitataan säännöllisesti. Vuonna 2017 tapaturmataajuutemme (LTIF) oli 2,6 (2,5 vuonna 2016). Lisäksi ulkoinen tarkastaja tekee vuosittain vastuullisuusraportoinnin tarkastuksia. Vuonna 2017 tarkastettiin Sorocaban (Brasilia), Shrewsburyn (Yhdysvallat) ja Shanghain (Kiina) toimipisteiden henkilöstö-, turvallisuus- ja ympäristöraportointiprosessit. Vuonna 2017 jatkettiin vuonna 2015 aloitettua ihmisoikeuksien arviointia, jotta kaikki arvoketjun keskeiset ihmisoikeuskysymykset ymmärrettäisiin paremmin.

Vuoden 2018 henkilöstön kehittämisen painopiste on tammikuun alussa voimaan astuneen uuden organisaation tukemisessa tavoitteena lisätä kannattavaa kasvua ja vastuullisuutta oppivan organisaation ja oikeiden työskentelytapojen avulla.

Konsernitasolla vastuullisuuden johtamisesta vastaa vastuullisuustiimi, joka kehittää integroitua kestävän kehityksen toimintamallia yhdessä ylimmän johdon, tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa tavoitteenaan tukea Metson pitkän aikavälin menestystä. Vastuullisuustiimin tärkein tehtävä on tarjota tukea ja tietoa, jota strategisten liiketoimintatavoitteiden muuttaminen vastuullisiksi toimenpiteiksi edellyttää. Hallitus valvoo Metson yritysvastuun hallintomallin tehokkuutta ja vaikutusta.

Toimintaperiaatteet

Metson vastuullisuuden johtamisen kulmakivi on Metson toimintaperiaatteet. Metson toimintaperiaatteet luovat yhteisen perustan kaikille liiketoiminnoillemme ja työtehtävillemme ja ovat osa yleisiä hankintaehtojamme. Ne toimivat myös yhteisesti hyväksyttyinä ohjeina ja näkökulmina tulevaisuutta koskeville päätöksille. Metson toimintaperiaatteet jalkautetaan työntekijöille ja toimittajille järjestettävillä erilaisilla koulutuksilla.

Lue lisää Metson toimintaperiaatteista.

Kansainväliset standardit

Kestävän kehityksen asioita johdetaan useiden kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001-ympäristöstandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti. Monet liiketoimintayksiköistämme on sertifioitu näiden standardien mukaisesti:

 • 28 % toiminnoistamme kuuluu ISO 14001 -sertifioinnin piiriin,
 • 25 % OHSAS 18001 -sertifioinnin piiriin ja
 • 66 % ISO 9001 -sertifioinnin piiriin.

Listaus Metson sertifioiduista yksiköistä.

Metso on mukana seuraavissa vastuullisuusindekseissä:

 • CDP Leadership level
 • RobecoSAM Sustainability yearbook 2017
 • FTSE4GOOD index
 • Ethibel Sustainability Index
 • oekom Research AG index with Prime status
 • OMX GES Sustainability Finland Index
 • Vigeo Rating
 • STOXX Global ESG Leaders Indices

Varmennus

Riippumaton ulkopuolinen osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on varmentanut Metson kestävän kehityksen raportissa sekä vuosikertomuksessa esitetyt kestävän kehityksen tiedot vuodesta 2010 lähtien. Tietojen tarkistamisen lisäksi varmennukseen sisältyy keskimäärin kolme vuosittaista toimipaikkavierailua sekä johdon haastattelut.