Vastuullisuus sijoittajille

Tavoitteenamme on olla alamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

Vastuullisuus Metsossa

Palvelu- ja tuotelähtöinen toimintamallimme, jossa on myös vahvaa projektiosaamista, tukee kannattavuuttamme ja vähentää alttiuttamme suhdannevaihteluille. Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän haasteisiinsa vastaavia vastuullisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Kykymme tarjota asiakkaille johtavaa teknologiaa muodostaa pohjan kestävälle kasvulle. Kestävän kehityksen haasteisiin kehitetyt ratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja auttaessamme ratkaisemaan globaaleja yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita luomme lisäarvoa ja hyvinvointia kaikille sidosryhmille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kaikkialla maailmassa on meille mahdollisuus tarjota uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme energiatehokkuutta, vähentävät päästöjä ja edistävät kierrätystä. Suurimmat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet linkittyvät Metsoon asiakkaidemme kautta ja siksi niihin panostetaan niin tuotteissamme ja teknologioissamme kuin tutkimus- ja kehitystyössä. Flow Control -segmentissä keskitymme luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Minerals-segmentissä pyrimme tehostamaan asiakkaiden toimintoja vähentämällä energian- ja vedenkulutusta sekä pöly- ja melupäästöjä ja tehostamalla raaka-aineiden käyttöä. Kehitämme tarjoomaamme sekä olemassa oleviin toimintoihin että uusiin laitoksiin.

Metsolle koko toimitusketjun vastuullinen toiminta on tärkeää. Riskienhallinnan avulla voimme tunnistaa potentiaalisia vastuullisuuteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja suunnitella toimintaamme huolellisemmin. Metso edellyttää, että kaikki sen toimittajat ja kumppanit toimivat vastuullisesti, ja tarjoaa siksi tukea vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. Tarjoamalla kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja asiakkaillemme ja vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme osallistumme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Metso on mukana seuraavissa vastuullisuusindekseissä:

 • CDP Leadership level
 • RobecoSAM Sustainability yearbook 2017
 • FTSE4GOOD index
 • Ethibel Sustainability Index
 • OMX GES Sustainability Finland Index
 • Vigeo Rating
 • STOXX Global ESG Leaders Indices

Varmennus

Riippumaton ulkopuolinen osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on varmentanut Metson kestävän kehityksen raportissa sekä vuosikertomuksessa esitetyt kestävän kehityksen tiedot vuodesta 2010 lähtien. Tietojen tarkistamisen lisäksi varmennukseen sisältyy keskimäärin kolme vuosittaista toimipaikkavierailua sekä johdon haastattelut.

Lue lisää vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen agendastamme vuoden 2017 vastuullisuusliitteestä (englanniksi)

Arvonluonti

Metson arvonluontia määrittelevät taloudellisten seikkojen lisäksi myös muut asiat Lisääntyvä sidosryhmävuoropuhelu, myyntimahdollisuuksien tunnistaminen sekä tehokkaammat ja asiakaskeskeisemmät toimintatavat tukevat innovaatioita ja turvallisuuskulttuuria sekä pienentävät ympäristörasitusta. Lisäksi ne parantavat mainetta ja lisäävät brändin tunnettuutta. Lisäarvoa luodaan myös tehostamalla sisäisiä prosesseja ja hankintaa sekä pienentämällä väärinkäytösten riskiä.

Metsolle tärkeimmät ei-taloudellisiksi aihealueiksi, jotka vaikuttavat arvonluontiin osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille on esitelty alla. Niissä on otettu huomioon arvoketjun vaikutukset, riskienhallintatoimenpiteet, sovellettavat tulosmittarit sekä tulevaisuuden mahdollisuudet.

 • Asiakassuhteet
 • Tuotevastuu
 • Vaatimustenmukaisuus
 • Toimitusketju
 • Henkilöstö

Sitoutuminen tiettyihin maailmanlaajuisiin aloitteisiin luo pohjan kaikelle Metson toiminnalle. Lisäksi toimintaa ohjaavat politiikat, menettelytavat ja ohjeet.

Säännöllisellä koulutuksella varmistetaan politiikkojen ja menettelytapojen noudattaminen. Hallitus pitää huolen, että yhtiö hallitsee riskejään asianmukaisella tavalla. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa hallituksen hyväksymien riskienhallintaprosessien kanssa. Käytössä on riskienhallintaa tukeva tarkastusjärjestelmä, joka varmistaa vaatimustenmukaisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvan kehityksen.

Hallitus varmistaa, että kestävän kehityksen hallinnointi on tehokasta ja seuraa kestävän kehityksen toimintasuunnitelman vaikutuksia yrityksessä. Metson johtoryhmä seuraa säännöllisesti kestävän kehityksen suunnitelmien tehokasta toteutusta ja tekee päätöksiä kestävän kehityksen konsernitason tavoitteista.

Asiakassuhteet
Tuotevastuu
Vaatimustenmukaisuus
Toimitusketju
Henkilöstö

Kestävän kehityksen hallinnointi

Konsernitasolla vastuullisuuden johtamisesta vastaa vastuullisuustiimi, joka kehittää integroitua kestävän kehityksen toimintamallia yhdessä ylimmän johdon, tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa tavoitteenaan tukea Metson pitkän aikavälin menestystä. Vastuullisuustiimin tärkein tehtävä on tarjota tukea ja tietoa, jota strategisten liiketoimintatavoitteiden muuttaminen vastuullisiksi toimenpiteiksi edellyttää. Hallitus valvoo Metson yritysvastuun hallintomallin tehokkuutta ja vaikutusta.

Kansainväliset standardit

Kestävän kehityksen asioita johdetaan useiden kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001-ympäristöstandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti. Monet liiketoimintayksiköistämme on sertifioitu näiden standardien mukaisesti:

 • 28 % toiminnoistamme kuuluu ISO 14001 -sertifioinnin piiriin,
 • 25 % OHSAS 18001 -sertifioinnin piiriin ja
 • 66 % ISO 9001 -sertifioinnin piiriin.

Listaus Metson sertifioiduista yksiköistä

Politiikat ja prosessit

Sitoutuminen tiettyihin maailmanlaajuisiin aloitteisiin luo pohjan kaikelle Metson toiminnalle. Lisäksi toimintaa ohjaavat politiikat, menettelytavat ja ohjeet, jotka takaavat vaatimustenmukaisuuden noudattamisen ja tukevat kestävän kehityksen agendaa.

Tärkeimmät politiikat:

 • Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • Tietosuojapolitiikka
 • Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka
 • Immateriaalioikeuspolitiikka
 • Brändipolitiikka
 • Lahjonnan vastainen politiikka
 • Yhtiön riskienhallintapolitiikka
 • Väärinkäytöspolitiikka
 • Kilpailulainsäädännön noudattamista koskevan politiikka
 • Sanktioita, viesntirajoitusmääräyksiä ja maariskejä koskeva politiikka
 • Hankintapolitiikka
 • Toimittajien vastuullisuuskriteerit
 • Yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta koskeva politiikka
 • Palkitsemispolitiikka

Tavoitteet ja saavutukset

Suurin osa vastuullisuusmateriaaleistamme löytyy englanniksi. Osa alla olevista linkeistä johtaa englanninkieliselle vastuullisuussivustolle.

Esitteet
Nimi
Vastuullisuusraportti 2017 (englanniksi) Lataa
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Lataa
Toimintaperiaatteet ( Code of Conduct englanniksi) Lataa