Vastuullisuus sijoittajille

Tavoitteenamme on olla alamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

Vastuullisuus Metsossa

Palvelu- ja tuotelähtöinen toimintamallimme, jossa on myös vahvaa projektiosaamista, tukee kannattavuuttamme ja vähentää alttiuttamme suhdannevaihteluille. Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän haasteisiinsa vastaavia vastuullisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Kykymme tarjota asiakkaille johtavaa teknologiaa muodostaa pohjan kestävälle kasvulle. Kestävän kehityksen haasteisiin kehitetyt ratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja auttaessamme ratkaisemaan globaaleja yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita luomme lisäarvoa ja hyvinvointia kaikille sidosryhmille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kaikkialla maailmassa on meille mahdollisuus tarjota uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme energiatehokkuutta, vähentävät päästöjä ja edistävät kierrätystä. Suurimmat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet linkittyvät Metsoon asiakkaidemme kautta ja siksi niihin panostetaan niin tuotteissamme ja teknologioissamme kuin tutkimus- ja kehitystyössä. Flow Control -segmentissä keskitymme luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Minerals-segmentissä pyrimme tehostamaan asiakkaiden toimintoja vähentämällä energian- ja vedenkulutusta sekä pöly- ja melupäästöjä ja tehostamalla raaka-aineiden käyttöä. Kehitämme tarjoomaamme sekä olemassa oleviin toimintoihin että uusiin laitoksiin.

Metsolle koko toimitusketjun vastuullinen toiminta on tärkeää. Riskienhallinnan avulla voimme tunnistaa potentiaalisia vastuullisuuteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja suunnitella toimintaamme huolellisemmin. Metso edellyttää, että kaikki sen toimittajat ja kumppanit toimivat vastuullisesti, ja tarjoaa siksi tukea vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. Tarjoamalla kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja asiakkaillemme ja vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme osallistumme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Metso on mukana seuraavissa vastuullisuusindekseissä:

 • CDP Leadership level
 • RobecoSAM Sustainability yearbook 2017
 • FTSE4GOOD index
 • Ethibel Sustainability Index
 • OMX GES Sustainability Finland Index
 • Vigeo Rating
 • STOXX Global ESG Leaders Indices

Varmennus

Riippumaton ulkopuolinen osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on varmentanut Metson kestävän kehityksen raportissa sekä vuosikertomuksessa esitetyt kestävän kehityksen tiedot vuodesta 2010 lähtien. Tietojen tarkistamisen lisäksi varmennukseen sisältyy keskimäärin kolme vuosittaista toimipaikkavierailua sekä johdon haastattelut.

Lue lisää vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen agendastamme Vuoden 2018 vuosikertomuksesta

Arvonluonti

Metson arvonluontia määrittelevät taloudellisten seikkojen lisäksi myös muut asiat Lisääntyvä sidosryhmävuoropuhelu, myyntimahdollisuuksien tunnistaminen sekä tehokkaammat ja asiakaskeskeisemmät toimintatavat tukevat innovaatioita ja turvallisuuskulttuuria sekä pienentävät ympäristörasitusta. Lisäksi ne parantavat mainetta ja lisäävät brändin tunnettuutta. Lisäarvoa luodaan myös tehostamalla sisäisiä prosesseja ja hankintaa sekä pienentämällä väärinkäytösten riskiä.

Päivitimme kestävän kehityksen ohjelmamme vuonna 2018. Se koostuu Metsolle tärkeimmistä olennaisuusanalyysin perusteella määritellyistä kestävän kehityksen teemoista. Olennaisuusanalyysi rakennettiin sidosryhmätapaamisten ja -haastattelujen, Metson eri toimintojen sisäisten keskustelujen ja Metson johtoryhmän työpajan pohjalta.

Kestävän kehityksen ohjelmassamme on kaksi painopistealuetta: vastuullinen ja luotettava kumppani sekä kestävä tuottavuus. Kumpikin painopistealue koostuu lisäksi olennaisista teemoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ja tavoitteista sekä keskeisistä suorituskyvyn mittareista. Tavoiteasetanta etenkin kestävän tuottavuuden osalta jatkuu edelleen vuonna 2019.

 

Metso_18_BO_fin-1_white_900px.png

 

Kaivokset, louhokset ja kemian tehtaat toimittavat raaka-aineita jokapäiväiseen elämäämme ja meitä ympäröivään maailmaan. Metso palvelee asiakastoimialoja, joiden haasteita ovat muun muassa malmilajien ehtyminen ja köyhtyminen, veden ja energian saatavuuden ongelmat, pöly, korkeapainevirtauksen säätely sekä jätteen turvallinen ja tehokas käsittely.

Tässä Metson teknologiat ja asiantuntemus astuvat kuvaan: tarjoamme ratkaisuja kiviaineksen ja mineraalien käsittelyyn,´metallin ja jätteen kierrätykseen sekä prosessiteollisuuksien virtauksensäätöön. Samalla kun autamme asiakkaitamme ratkaisemaan heidän maailmanlaajuisia haasteitaan, syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Metsolle ja luomme näin arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Kuinka luomme arvoa

Metso_18_BO_fin-2-white-900px.png

 

Asiakassuhteet
Tuotevastuu
Vaatimustenmukaisuus
Toimitusketju
Henkilöstö

Kestävän kehityksen hallinnointi

Konsernitasolla vastuullisuuden johtamisesta vastaa vastuullisuustiimi, joka kehittää integroitua kestävän kehityksen toimintamallia yhdessä ylimmän johdon, tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa tavoitteenaan tukea Metson pitkän aikavälin menestystä. Vastuullisuustiimin tärkein tehtävä on tarjota tukea ja tietoa, jota strategisten liiketoimintatavoitteiden muuttaminen vastuullisiksi toimenpiteiksi edellyttää. Hallitus valvoo Metson yritysvastuun hallintomallin tehokkuutta ja vaikutusta.

Kansainväliset standardit

Kestävän kehityksen asioita johdetaan useiden kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001-ympäristöstandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti. Monet liiketoimintayksiköistämme on sertifioitu näiden standardien mukaisesti:

 • 28 % toiminnoistamme kuuluu ISO 14001 -sertifioinnin piiriin,
 • 25 % OHSAS 18001 -sertifioinnin piiriin ja
 • 66 % ISO 9001 -sertifioinnin piiriin.

Listaus Metson sertifioiduista yksiköistä

Politiikat ja prosessit

Sitoutuminen tiettyihin maailmanlaajuisiin aloitteisiin luo pohjan kaikelle Metson toiminnalle. Lisäksi toimintaa ohjaavat politiikat, menettelytavat ja ohjeet, jotka takaavat vaatimustenmukaisuuden noudattamisen ja tukevat kestävän kehityksen agendaa.

Tärkeimmät politiikat:

 • Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • Tietosuojapolitiikka
 • Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka
 • Immateriaalioikeuspolitiikka
 • Brändipolitiikka
 • Lahjonnan vastainen politiikka
 • Yhtiön riskienhallintapolitiikka
 • Väärinkäytöspolitiikka
 • Kilpailulainsäädännön noudattamista koskevan politiikka
 • Sanktioita, viesntirajoitusmääräyksiä ja maariskejä koskeva politiikka
 • Hankintapolitiikka
 • Toimittajien vastuullisuuskriteerit
 • Yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta koskeva politiikka
 • Palkitsemispolitiikka

Vaatimustenmukaisuus, brändi ja maine, terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE), ilmastonmuutos sekä ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet etenkin toimitusketjussa ovat Metson pääasiallisia ei-taloudellisia riskialueita.

Vastuullinen toiminta koko arvoketjussa on yhtiölle prioriteetti, koska ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin tai hallintoon liittyvät rikkomukset voivat vaikuttaa sen maineeseen, ja niillä voi olla pitkäaikaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia. Ei-taloudelliset riskit voivat myös kasvattaa liiketoiminnan keskeytymisriskiä, lisätä menetettyjä työtunteja ja johtaa muihin taloudellisiin seuraamuksiin.

Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on tärkein, kaikkien työntekijöiden noudattama konsernistandardi. Lisäksi riskienhallintaa tuetaan muilla asiaankuuluvilla politiikoilla, menettelytavoilla ja prosesseilla. Koska merkittävä osa Metson toiminnoista on ulkoistettu, syntyy ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin ja korruptioon liittyvä riskejä myös toimitusketjussa. Metso hallitsee toimitusketjun riskejä toimittajien vuotuisilla tarkastuksilla, joista vastaa ulkoinen kumppani, sekä sisäisellä hankinnalla ja laadunvarmistuksella.

Terveyskysymykset, syrjintä ja häirintä ovat merkittävimpiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä riskejä. Sairauslomilla voi olla kustannusvaikutuksia, ja ne voivat vaikuttaa myös asiakastoimituksiin. Työntekijöiden heikko sitoutuminen voi johtaa kykyjen ja osaamisen menetykseen. Metso hallitsee näitä riskejä muun muassa järjestämällä joka toinen vuosi kaikille työntekijöille pakollisen koulutuksen yhtiön toimintaperiaatteista. Koulutuksessa käsitellään myös häirintään ja syrjintään liittyviä asioita. Lisäksi riskejä hallitaan antamalla esimiehille päivittäisen johtamisen työkaluja sekä kehittämällä johtajuutta aktiivisesti. Esimerkiksi Suomessa Metso varmistaa työntekijöiden työkyvyn säilymisen ’Metson varhaisen tuen mallilla’.

Metson merkittävimmät terveys- ja turvallisuusriskit liittyvät sekä yhtiön omiin että asiakkaan toimipisteissä tapahtuviin toimintoihin. Yleisimpiä omissa toiminnoissa ilmeneviä riskejä ovat koneisiin, nostamiseen, korkealla työskentelyyn, tulityöhön ja liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit. Niitä hallitaan työohjeistuksilla, koulutuksilla, riskihavainnoilla, tarkastuksilla ja korjaavilla toimenpiteillä. Metson turvallisuuden päämittari on tapaturmataajuus (LTIF) sekä omissa tiloissa että Metson ja asiakkaiden toimitiloissa työskenteleville alihankkijoille. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tuotteiden ja palveluiden käyttö ja huolto on turvallista. Siksi palveluiden turvallisuus otetaan huomioon tuote- ja palvelukehityksen varhaisessa vaiheessa.

Suurimmat ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat uhat ja mahdollisuudet liittyvät asiakkaiden tuotantoprosesseihin. Flow Control -segmentti keskittyy luotettavuuden parantamiseen, turvallisuuteen ja päästöjen minimointiin. Minerals-segmentissä pyritään tehostamaan asiakkaan toimintaa pienentämällä energian ja veden kulutusta, tehostamalla raaka-aineiden käyttöä sekä vähentämällä päästöjen, melun ja pölyn määrää. Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää koko yhtiössä.

Hallitus valvoo yhtiön riskien asianmukaista hallintaa. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa hallituksen hyväksymien riskienhallintaprosessien kanssa. Vuonna 2018 suoritettiin näihin liittyen seuraavat tarkastukset:

 • Yksi ’Critical Threat Scenarios’ -työpaja
 • Riskinarviointityöpajat: Strategiset riskit (2 päivän työpaja), taloudelliset riskit (1 päivän työpaja) ja operatiiviset ja uhkariskit (2 päivän työpaja)
 • Sisäiset tarkastukset 23 maassa, 3 konsernitoiminnon ja maailmanlaajuisten prosessien tarkastusta, yhteensä 38 tapauksen tutkiminen
 • Palo- ja jatkuvuusriskitarkastukset, yhteensä 10 tarkastusta
 • Logistiikkatarkastukset, yhteensä 13 tarkastusta
 • Terveys-, turvallisuus- ja ympäristötarkastukset, yhteensä 19 tarkastusta
 • Toimitusketjun kestävän kehityksen tarkastukset, yhteensä 99 tarkastusta

 

Suurin osa vastuullisuusmateriaaleistamme löytyy englanniksi. Osa alla olevista linkeistä johtaa englanninkieliselle vastuullisuussivustolle.

Esitteet
Nimi
Liiketoimintakatsaus 2018 Lataa
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 Lataa
GRI-liite 2018 Lataa
Toimintaperiaatteet ( Code of Conduct englanniksi) Lataa