Tutustu Metson osakkeen perustietoihin.

Metson tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Osaketunnusluvut
  2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019***
Tulos/osake, jatkuvista toiminnoista 1,59 1,25 2,95 0,87 0,68 1,53 2,00
Vapaa kassavirta/osake euroa
1,68
1,36
2,27
2,26
1,05
0,97
0,26
Osinko/osake, euroa
1,00
1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,47
Osingonjako, milj. euroa
150
 157 157 157 157 187 221
Osinko/tulos, %
63
 84 36 121 154 78 73,5
Efektiivinen osinkotuotto, %
3,2
 4,2 5,1 3,9 3,7 5,2 4,2
P/E luku
19,51
19,89 7,02 31,15 41,87 15,0 17,59
Oma pääoma/osake, euroa
7,83
8,15 9,58 9,54 8,96 9,37 10,1
Ylin kurssi, euroa
34,93
31,97 29,55 28,34 33,73 32,27 39,79
Alin kurssi, euroa
25,64
21,74 17,31 17,40 26,46 22,38 22,36
Keskikurssi, euroa 30,12 26,42 24,15 22,71 29,55 27,79 32,49
Kurssi, 31.12., euroa 31,02 24,86 20,70 27,10 28,47 22,90 35,18
Osakekannnan markkina-arvo 31.12.**, milj. euroa 4 649 3 726 3 105 4 065 4 270 3 435 5 280

*0,40 euron ylimääräinen osinko maksettiin elokuussa 2015.
** ilman emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita
*** Hallituksen osinkoehdotus hyväksyttäväksi 20.3.2020 pidettävään yhtiökokoukseen

Metson osakepääoma oli vuoden 2019 lopussa 140 982 843,80 euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Metsolla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. 

Osakepääoma
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Osakepääoma, milj. euroa 141 141 141 141 141 141 141
Kaupankäyntikohteena olevat osakkeet 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256
Konsernin hallussa olevat osakkeet 483 637 458 988 363 718 363 718 351 128 351 128 272 088
Osakevaihto Helsingin pörssissä, kpl 173 318 027 170 218 971 150 739 847 143 948 012 126 888 336 118 949 799 113 638 358
   - % osakkeiden määrästä 116 114 101 96 84 79 76
Osakepääoman muutokset
    Osakkeiden määrä Muutos osakkeiden määrässä Osakepääoma, euroa Muutos osakepääomassa, euroa
2001 Valmet Oyj:ltä periytyneillä Metso 1994-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 136 250 545 793 270 231 625 926,50 1 348 559,00
2005 Metso 2000A/B- ja 2001A/B-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 654 614 5 404 069 240 812 843,80 9 186 917,30
2006 Metso 2003A-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 719 614 65 000 240 923 343,80 110 500,00
2007 Metso 2003A-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 754 614 35 000 240 982 843,80 59 500,00
2008 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 141 754 614 - 240 982 843,80 -
2009 Tamfelt yrityshankinnan maksuna liikkeelle lasketut osakkeet 150 348 256 8 593 642 240 982 843,80 -
2010-2012 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 150 348 256 - 240 982 843,80 -
2013 Metson osakepääoma pieneni jakautumisen yhteydessä Valmet Oyj:n osakepääomaa vastaavalla määrällä 150 348 256 - 140 982 843,80 -100 000 000,00
2014-2019 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 150 348 256 - 140 982 843,80 -

Yhtiökokous hyväksyi 24.4.2019 seuraavat valtuutukset.

Valtuutus Suurin sallittu määrä Voimassaoloaika Käyttötarkoitus

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus

10 miljoonaa osaketta (6,7 % osakkeista)

30.6.2020 saakka

1. Pääomarakenteen kehittäminen 2. Yrityskauppojen, sijoitusten tai muiden liiketoimien rahoitus tai toteuttaminen 3. Osana kannustinjärjestelmää

Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

15 miljoonaa osaketta (10 % osakkeista)

30.6.2020 saakka

Sama kuin yllä.

Suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa ilman harkintaa vain erittäin painavasta taloudellisesta syystä ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen.

Lista voimassa olevista lyhyistä positiosta on saatavilla Finanssivalvonnan sivuilla. Tiedot päivitetään kahdesti päivässä: aamupäivällä klo 10:n jälkeen ja iltapäivällä klo 17:n jälkeen. Finanssivalvonta julkaisee vain 0,5 prosentin kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.