Tutustu Metson osakkeen perustietoihin.

Metson tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Osaketunnusluvut
  2012 2013 2014* 2015 2016
Tulos/osake, jatkuvista toiminnoista 1,71 1,59 1,25 2,95 0,87
Vapaa kassavirta/osake euroa
1,72
1,68
1,36
2,27
2,26
Osinko/osake, euroa
1,85
1,00
1,05
1,05
1,05
Osingonjako, milj. euroa
277
150
 157 157 157
Osinko/tulos, %
74
63
 84 36 121
Efektiivinen osinkotuotto, %
5,8
3,2
 4,2 5,1 3,9
P/E luku
18,74
19,51
19,89 7,02 31,15
Oma pääoma/osake, euroa
14,74
7,83
8,15 9,58 9,54
Ylin kurssi, euroa
37,27
34,93
31,97 29,55 28,34
Alin kurssi, euroa
24,88
25,64
21,74 17,31 17,40
Keskikurssi, euroa 30,02 30,12 26,42 24,15 22,71
Kurssi, 31.12., euroa 32,04 31,02 24,86 20,70 27,10
Osakekannnan markkina-arvo 31.12.**, milj. euroa 4 798 4 649 3 726 3 105 4 065

*0,40 euron ylimääräinen osinko maksettiin elokuussa 2015.
** ilman emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Metson osakepääoma oli vuoden 2016 lopussa 140 982 843,80 euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Metsolla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. 

Osakepääoma 31.12.2016
 20122013201420152016
Osakepääoma, milj. euroa 241 141  141 141 141
Kaupankäyntikohteena olevat osakkeet 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256
Konsernin hallussa olevat osakkeet 592 222 483 637 458 988 363 718 363 718
Osakevaihto Helsingin pörssissä, kpl 223 439 548 173 318 027 170 218 971 150 739 847 143 948 012
        - % osakkeiden määrästä 149 116 114 101 96
Osakepääoman muutokset 2001-2016
  Osakkeiden määräMuutos osakkeiden määrässäOsakepääoma, euroaMuutos osakepääomassa, euroa
2001 Valmet Oyj:ltä periytyneillä Metso 1994-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 136 250 545 793 270 231 625 926,50 1 348 559,00
2005 Metso 2000A/B- ja 2001A/B-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 654 614 5 404 069 240 812 843,80 9 186 917,30
2006 Metso 2003A-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 719 614 65 000 240 923 343,80 110 500,00
2007 Metso 2003A-optio-oikeuksilla vuoden aikana merkityt uudet osakkeet 141 754 614 35 000 240 982 843,80 59 500,00
2008 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 141 754 614 - 240 982 843,80 -
2009 Tamfelt yrityshankinnan maksuna liikkeelle lasketut osakkeet 150 348 256 8 593 642 240 982 843,80 -
2010-2012 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 150 348 256 - 240 982 843,80 -
2013 Metson osakepääoma pieneni jakautumisen yhteydessä Valmet Oyj:n osakepääomaa vastaavalla määrällä 150 348 256 - 140 982 843,80 -100 000 000,00
2014-2016 Ei muutoksia osakkeiden määrässä tai osakepääomassa 150 348 256 - 140 982 843,80 -

Yhtiökokous hyväksyi 21.3.2017 hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.