Kunnioitamme työntekijöitämme

Metson arvot, johtamisen periaatteet, tasa-arvon ja tasapuolisen kohtelun periaatteet sekä palkitsemiskäytännöt muodostavat perustan kaikille henkilöstökäytännöillemme.

Metson arvot ohjaavat jokapäiväistä työtämme ja heijastuvat vahvasti henkilöstökäytäntöihimme ja tekemisen tapaamme.

Metson arvot:
Edistämme asiakkaan menestystä
Kehitämme uusia ratkaisuja
Saamme aikaan tuloksia yhdessä
Kunnioitamme toisiamme

Me Metsolla uskomme, että hyvä johtaminen mahdollistaa hyvän suoriutumisen ja edesauttaa työntekijöidemme sitoutumista työhönsä. Jokaisella esimiehellä on suora vaikutus johtamisemme laatuun. Strategiamme ja johtamisen periaatteemme luovat pohjan johtamisen kehittämiselle. Johtamisen periaatteemme edustavat yhteistä näkemystämme siitä, minkälainen on hyvä Metson johtaja.

Metso johtamisen periaatteet:

Näytä suunta eteenpäin
Innosta ja rakenna luottamusta
Hae tuloksia
Johda itseäsi

Valitsemme työntekijät hakijoiden pätevyyden ja osaamisen perusteella. Emme hyväksy tai harjoita työhönoton, palkkauksen, koulutusmahdollisuuksien, ylennysten, irtisanomisten tai eläkejärjestelyjen yhteydessä syrjintää, jonka perusteena on rotu, kasti, kansallisuus, uskonto, vammaisuus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuneisuus, ammatillinen järjestäytyminen, poliittinen sitoutuminen tai muu vastaava syy. Arvostamme työntekijöidemme erilaisia taustoja, osaamista, valmiuksia, koulutusta ja kokemusta ja uskomme erilaisuuden tukevan menestystämme ja kestävää kehitystämme lisäämällä innovatiivisuutta, joustavuutta ja kykyämme viestiä sidosryhmiemme kanssa. 

Palkitsemisella pyritään Metsossa kannustamaan metsolaisia yksilöinä ja tiimeinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.
Palkitsemista määriteltäessä otamme huomioon sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavissa tehtävissä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. Palkitseminen koostuu kolmesta pääelementistä: peruspalkka, muuttuvat palkanosat ja etuudet.