feb 11, 2020 Ballastproduktion

12 tips att maximera konkrossens produktivitet

För att producera ballast kostnadseffektivt måste du se till att ha anställda som vet vilken typ av underhållskrav och driftsparametrar som gäller för konkrossar. Vi listade 12 tips som hjälper till att maximera produktiviteten för konkrossen.
Nordberg GP550 krossar.

1. Se till att driften är konsekvent inställd på rätt spalt

För att få en jämn och likformad ballastkvalitet, kvantitet och jämnt flöde, bör maskinisten konsekvent ställa in driften på konkrossen på rätt spalt. Om krossen ställs in på en mer öppen spalt än optimalt kommer det att leda till mindre produktion och överdimensionerad ballaststorlek, även temporärt. Dessutom, överdimensionerat material orsakar alltid problem i produktionsflödet.

Ett exempel angående spaltinställning på produktkalibrering: Om målet är att krossa 10 mm och inställningen inte har modifierats och spalten är öppen till 13 mm, då kommer slutresultatet att bli en minskning med 15 %. Det ger en betydande produktionsminskning. Om krossar inte körs med konsekventa spaltinställningar kommer många ballastproducenter att förlora intäkter och storleken på beloppet kommer att överraska dem. Därför är det bra att kontrollera inställningarna vid varje påbörjat skift.

2. Ha en drift med en rätt mängd material i krosskammaren

Om krossen körs med olika krosskammarnivåer under skiftet kommer produkten att få en ojämn form precis som produktionsflödet. Om du kör med för låg mängd material, kommer produkten att blir mycket grövre. Denna nivå gör materialet plattare och mer långsmalt. Rätt materialmängd bör eftersträvas eftersom det ökar krossens tonnage-genomströmning och resulterar i en mer kubisk produkt – speciellt med tertiära krossar (short head) som producerar det mesta av det som säljs.

3. Undvik att mata krossen stötvis

Undvik att mata konkrossen stötvis. Förutom att det blir sämre produktivitet och produktform har även stötvis matning inverkan på krossens lager. En kross bör köras över 40 % men under 100 % av effekten för att kunna få en korrekt belastning på lagrena. Den optimala effekten bör ligga mellan 75 % - 95 %. Att köra en kross över 110 % effekt kan orsaka skador i förtid.

4. Se till att matningen fördelas jämnt och vertikalt

Försök att rikta materialet i mataren så att det fördelas vertikalt och i mitten av krossen. Detta säkerställer att krosskammaren fylls jämnt. Om mataren ej är centrerad mot mitten betyder det för stora stenar, flatare och mer avlångt material som i sin tur leder till lägre antal krossat ton.

I denna situation kommer maskinisten vanligtvis att försöka ställa in driften så att krossen producerar en mindre sortering, vilket kan orsaka en överbelastning i form av justeringsringens rörelse på den sida som är tungt belastad. Med tiden, i detta läge blir justeringsringen vinklad mot huvudramen och det kan orsaka större produktionsförluster. Med korrekt fördelning i mataren uppnår man maximal krosskapacitet, jämnare produktkvalitet, betydande minskning av justeringsringens verkan, minimalt tryck på lagren, minskad energiförbrukning och t.o.m. mindre slitage på mantlarna.

Som tumregel, bör det maximala finmaterialet i mataren inte överstiga 25 % för sekundärkrossar eller 10 % för tertiära krossar.

5. Se till att materialet inte är separerat

Inmatat material som kommer in i krosskammaren bör inte separeras utan bör vara väl blandat och homogent. Matningen kan separeras om större stenar riktas mot ena sidan och mindre mot motsatta sidan av krosskammaren. I detta fall kommer de mindre stenarna att ha en högre bulkdensitet som kan orsaka ”packning” i krosskammaren.

Packning i materialet får justeringsringen att röra sig på andra sidan av krossen, där mindre stenar är, och denna rörelse tvingar maskinisten att öppna krossens spalt. Att öppna spalten eliminerar överbelastningen men kommer att orsaka en överdimensionerad produkt p.g.a. för stor spaltöppning. Om matningen blir separerad och om justeringsringen hoppar eller stöter kan ringen vinklas vilket leder till ännu större förlust av konkrossens produktivitet.

6. Minimera överbelastning för ett effektivare flöde

Överbelastning har en dålig påverkan på produktionen för vilken kross som helst. Mataren med variabel hastighet kan användas för att ge en bättre och mer konsekvent matningskontroll till krossen. Detta gör det möjligt för maskinisten att köra krossen på en mycket jämn och stabil krosskammarnivå. Konkrossens produktivitet kan lätt ökas med minst 10 % genom bättre matningskontroll. Det kan åstadkommas med hjälp av tunnelmatare och variabel hastighet, såsom bandtransportörer eller vibrerande matare.

7. Att känna till konkrossens design och gränsvärden

Det finns några gränsvärden i varje konkross att ta hänsyn till: volym, effekt och krosstyrka.

Gränsvärde för volym

Varje krosskammare har en volymgräns som avgör maximal genomströmning och en choke-matad kross arbetar inom sitt gränsvärde för volymen. Gränsen är överskriden om inmatat material flödar över i krosskammaren.

Gränsvärde för effekt

När det gäller gräns för effekt har varje kross utformats för att arbeta med maximalt effektuttag. Kraftuttaget ökar med matningshastigheten när inmatat material krossas finare. Gränsen för effekt har överskridits när krossen drar mer effekt än den är klassad för.

Gränsvärde för krosstyrka

Till sist får vi inte glömma att krossens gränsvärde för krosstyrka och hästkraftbegränsning ökar krosskraften mellan mantlarna när matningshastigheten ökar och när inmatat material krossas finare. Krossens gränsvärde för krosstyrkan har passerats när justeringsringen hoppar, stöter, studsar, vinklar eller rör sig ovanpå huvudramen.

Ett ”idealt” driftsförhållande skulle vara när krossen arbetar vid sin volymgräns medan den fortfarande ligger något under både gränsen för hästkraft och krosstyrka. Om man kör en kross ”utanför” de konstruerade parametrarna med antingen för hög kraft eller med för hög krosstyrka resulterar de i en mycket allvarlig överbelastning. Dessa överbelastningar skapar något som kallas ”utmattningsskador” som är permanenta, irreversibla och kumulativa. Utan tvekan kommer frekventa överbelastningar att förkorta livscykeln för en konkross.

8. Kör krossen inom designens gränsvärden

Om du upptäcker att krossen överbelastas (ringrörelse) eller får överdrivet mycket effekt, öppna inställningen något men försök att fortsätta choka. Fördelen med att fortsätta choka är att det fortsatt kommer att  krossas och malas i krosskammaren. Detta bidrar till att bibehålla en bra kubisk produktform även om inställningen är något större än optimalt.

Det andra alternativet är naturligtvis att minska matningshastigheten till krossen. Nackdelen med detta alternativ är att produktformen med all säkerhet skulle drabbas. De vanligaste orsakerna till justering av ringens rörelse eller överdrivet effektuttag är stampning, dålig fördelning av inmatat material, separation av inmatat material, för mycket finmaterial i matningen, hög fukthalt, fel inner- och yttermantel används. Det är också möjligt att maskinisten helt enkelt försöker arbeta med en orealistisk liten öppning på sidospalten.

9. Övervaka och bibehåll krossens hastighet

Krossen kommer att sakta ner och transportbanden sackar när man inte har korrekt spänning. Detta kommer att orsaka otroligt höga effekttoppar vid mycket lågt tonnage-genomströmning. Felaktigt eller försummat underhåll av drivenheten kommer att resultera i en hög effektförbrukning vid låg krossvolym. Denna ineffektiva användning av ansluten effekt orsakar en högre energikostnad per ton krossat material.

En hastighetssensor kan användas för att övervaka krossens drivaxelhastighet och kommer att skicka en ”varningssignal” för lågt varvtal till krossdatorn. Eller så kan man enkelt koppla till en ”varningslampa”. När en varning upptäcks kan underhållspersonalen spänna drivremmarna igen. När en hastighetssensor används förlängs drivremmarnas livslängd och korrekta produktionsnivåer kan upprätthållas

En meter är det maximala avståndet från vilket matningsmaterialet ska falla ner i toppen av en liten till medelstor konkross.

10. Bestäm procentsatsen av finmaterial som ska matas in

”Finmaterial i matningen” definieras som material som kommer in i krossens som redan är lika med eller minde än krossens inställda spalt. Som tumregel bör finmaterialet maximalt inte överstiga 25 % för sekundärkrossar eller 10 % för tertiärkrossar. När det finns allt för stor mängd finmaterial i matningen beror det oftast på ett problem med en vibrerande sikt. Detta kan bero på att sikten inte är stor nog eller en sikt som har rätt storlek men som inte fungerar effektivt.

Omkrossning eller hantering av olika storlekar på produkterna p.g.a. en vibrerande sikt, ineffektivitet orskad av felinstallerad sikt från början eller p.g.a. felaktigt underhåll av sikten, kommer att leda till en överdriven mängd finmaterial i matningen. Detta i sin tur leder till ineffektiv användning av ansluten effekt och en högre energikostnad per ton krossat material.

11. Begränsa fallhöjd och hastighet på fallande material

En meter är det maximala avståndet från vilket matningsmaterialet ska falla ner i toppen av en liten till medelstor konkross. När materialet faller från ett större avstånd än det borde, tenderar stenarna att slå ner med en sådan hastighet i den V-formade krosskammaren att den utsätter krossen för stöttar och extremt höga spänningsnivårer. Denna situation kallas “höghastighetskilning”. Detta kan resultera i överbelastning i effekt eller krosstyrka eller både och. Detta medför onödig påfrestning och belastning på krosskomponenterna och resulterar i ökade reparationskostnader för underhåll och undermålig krossproduktivitet.

Det är också mycket viktigt att kontrollera hastigheten på materialet som når krossen. När materialet faller från hög höjd kan en del av materialet passera genom krosskammarens öppna sida och annat bara krossas i slutet av kammaren, vilken minskar effektiviteten och orsakar justeringsrörelser, vilket resulterar i allvarliga skador på bronslinern på huvudramens lagerytor och bussningar.

Dessutom kan det leda till för tidig skada på justercylindrarna. För att undvika dessa problem bör matningshastigheten minskas med steg i matarrännan eller i stenkistan vilket minskar fallhöjden.

12. Att avlägsna fin- och kletigt material

En vibrerande sikt som placeras före krossen används för att avlägsna finmaterial eller kletigt material från matarflödet innan den når krosskammaren. Detta hjälper till att undvika “packning” av inmatat material i krosskammen. Packning orsakar även slag och stötar på justeringsringen och en ineffektiv drift. Tänk på att vibrationssikten måste vara tillräckligt stor och effektiv för att den ska fungera optimalt.

Originalversionen av detta blogginlägg var först publicerat av Pit&Quarry.