Integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 30 april 2020.

Alla Metso-företag förbinder sig att skydda din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning samt god databehandlingspraxis.

Metso Corporation (”Metso” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Metsos kunder, webbplatsbesökare, distributörer, leverantörer, entreprenörer, arbetssökande, aktieägare, insider och innovatörer.

Detta integritetsmeddelande innehåller allmän information om Metsos behandling av personuppgifter, liksom anvisningar om hur du utövar dina rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter. I särskilda tillägg om registrerade finns mer specifik information om vilka sorters personuppgifter som vi behandlar, och om varför vi behandlar personuppgifter om dig i särskilda situationer.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Metso Corporation
Töölönlahdenkatu 2
00100 Helsingfors, Finland
privacy@metso.com

Varför behandlar vi dina personuppgifter, vilka sorters uppgifter behandlar vi och på vilken grund?

Genom att öppna relevant avsnitt nedan hittar du information om vilka sorters personuppgifter om dig som vi samlar in och behandlar. I varje avsnitt förklaras också varför vi behandlar dina personuppgifter och vilken som är den lagliga grunden för behandlingen.

Kunder och distributörer

Kategorier av och källor till personuppgifter

I första hand samlar vi in personuppgifter direkt från dig, om du representerar en kund, en möjlig kund eller en distributör. Du kan lämna personuppgifter till oss exempelvis genom att kontakta oss, lämna återkoppling, registrera dig som användare av våra digitala verktyg och tjänster, köpa våra produkter eller tjänster, prenumerera på våra nyhetsbrev eller annat material, kommentera innehåll på webbplatsen eller ladda ner material från oss. I en del fall får vi personuppgifter om dig från din arbetsgivare eller från offentliga källor, t.ex. sociala medier.

Om du representerar någon av Metsos kunder, möjliga kunder eller distributörer behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, företag, befattning, arbetsuppgifter, e-postadress, telefonnummer, foto och passuppgifter (när detta behövs t.ex. för deltagande i ett evenemang).

Information om kundrelationen, såsom uppgifter om dina tidigare köp av produkter och tjänster från Metso, faktureringsinformation, kommunikationspreferenser, information om deltagande i evenemang, dina produktintressen, information om användning av produkter och tjänster från Metso, eventuell återkoppling som du lämnat till oss liksom annan relevant information.

Din kontoinformation, såsom användarnamn och lösenord till samt personliga preferenser för Metsos inloggningskonto eller Preference Center.

Teknisk information, såsom IP-adress, information om terminalutrustning och enhetens lokaliseringsuppgifter (om du har samtyckt till att lämna lokaliseringsuppgifter för en specifik applikation).

Behandlingens ändamål

På Metso behandlar vi personuppgifter om representanter för våra kunder, möjliga kunder och distributörer för följande ändamål:

 • Marknadsföring och försäljning av våra produkter och tjänster.
 • Tillhandahållande av våra produkter och tjänster.
 • Hantering av fakturor och betalningar.
 • Kundsupport för sålda produkter och tjänster.
 • Utveckling av våra produkter och tjänster på grundval av återkoppling från kunder och undersökningar.
 • Kundkommunikation, såsom information om nya funktioner, uppdateringar, garantier eller annan relevant information om den sålda produkten eller tjänsten.
 • Hantering av kundrelationer.
 • Organisation och hantering av evenemang, t.ex. distributörsutbildningar.
 • Tillhandahållande och hantering av våra digitala tjänster, såsom my.metso.com, Bruno och PumpDim.
 • Utskick av vårt nyhetsbrev liksom annat material, om du prenumererar på det.
 • Mätning av marknadsföringseffektivitet och tillhandahållande av mer relevant innehåll.
 • Fullgörande av övriga lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Du hittar information om den rättsliga grunden för våra behandlingsändamål nedan:

Berättigat intresse

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på vårt berättigade intresse, när den sker för marknadsföring, försäljning eller utveckling av våra produkter och tjänster, eller för hantering av kundrelationer, tillhandahållande av kundkommunikation eller organisation av evenemang. Det ligger också i vårt berättigade intresse att mäta effektiviteten i vår marknadsföring, tillhandahålla våra varor och tjänster, tillgängliggöra våra digitala tjänster, ge kundsupport för sålda varor och tjänster samt hantera fakturor och betalningar.

Lagstadgad skyldighet

Den rättsliga grunden för behandlingen är vår lagstadgade skyldighet när vi omfattas av tvingande krav.

Samtycke

Vi skickar vårt nyhetsbrev och annat material till dig, om du har lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev eller annat material med hjälp av länken ”Avregistrera | Uppdatera preferenser” i detta e-postmeddelande.

Avtal

När vi har ingått ett avtal direkt med en enskild person, t.ex. en enmansföretagare, är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter fullgörandet av ett avtal för att tillhandahålla våra varor och tjänster, tillgängliggöra våra digitala tjänster, ge kundsupport för sålda varor och tjänster samt hantera fakturor och betalningar.

Webbplatsbesökare

Kategorier av och källor till personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du besöker, navigerar på eller på annat sätt interagerar på vår webbplats. Vi samlar också in information om dig när du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller annat material via webbplatsen.

Om du besöker metso.com eller någon av Metso-koncernens webbplatser behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

Dina identitets- och kontaktuppgifter (om de lämnas av dig), såsom namn, företag, e-postadress och telefonnummer.

Information om din roll och dina intressen (om den lämnas av dig), såsom roll i organisationen och intresseområden vad gäller bransch, produkter eller tjänster.

Information om hur du använder vår webbplats. Vi använder cookies och pixeltaggar för att samla in uppgifter om hur du använder våra webbplatser och visar våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Det kan till exempel vara information om vilka Metso-webbplatser du har besökt, hur länge du stannade kvar, vilka objekt du klickade på och din IP-adress. Mer information om hur vi använder cookies finns i vårt meddelande om cookies.

Undersöknings- och återkopplingsinformation, såsom fritextinformation som du lämnar i våra undersöknings- eller återkopplingsformulär.

Behandlingens ändamål

Vi behandlar webbplatsbesökares personuppgifter för följande ändamål:

 • Säkring och optimering av webbplatsupplevelsen.
 • Utveckling av våra produkter och tjänster på grundval av webbplatsbesökarnas beteende, återkoppling från kunder och undersökningar.
 • Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
 • Utskick av vårt nyhetsbrev liksom annat material, om du prenumererar på det.
 • Mätning av marknadsföringseffektivitet och tillhandahållande av mer relevant innehåll.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Du hittar information om den rättsliga grunden för våra behandlingsändamål nedan:

Berättigat intresse

Det ligger i vårt berättigade intresse att säkra och optimera webbplatsen, att utveckla våra produkter och tjänster och att marknadsföra produkterna och tjänsterna till dig.

Samtycke

Vi skickar vårt nyhetsbrev eller annan e-post med marknadsföring och material till dig, om du har lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev, med hjälp av länken ”Avregistrera | Uppdatera preferenser” i detta e-postmeddelande.

Leverantörer och entreprenörer

Kategorier av och källor till personuppgifter

Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från våra leverantörer och entreprenörer inom ramen för olika leverantörs- och entreprenörsöverenskommelser. I en del fall får vi personuppgifter om dig från din arbetsgivare.

Om du representerar en leverantör eller entreprenör behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, företag, titel, befattning, e-postadress, telefonnummer och foto.

Information om leverantörs- eller entreprenörsrelationen, såsom fakturerings- och avtalsinformation.

Behandlingens ändamål

Vi behandlar personuppgifter om representanter för våra leverantörer och entreprenörer för följande ändamål:

 • Införskaffande av produkter och tjänster.
 • Hantering av fakturor och betalningar.
 • Hantering av leverantörs- eller entreprenörsrelationen.
 • Fullgörande av andra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Du hittar information om den rättsliga grunden för våra behandlingsändamål nedan:

Berättigat intresse

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att hantera leverantörsrelationen, införskaffa produkter och tjänster samt hantera försäljning och fakturering.

Lagstadgad skyldighet

Den rättsliga grunden för behandlingen är vår lagstadgade skyldighet när vi omfattas av tvingande krav.

Avtal

När vi har ingått ett avtal direkt med en enskild person, t.ex. en konsult, är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter fullgörandet av ett avtal för att införskaffa produkter eller tjänster.

Arbetssökande

Kategorier av och källor till personuppgifter

Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss och söker anställning. Vi får information om dig från tredje parter endast om du har lämnat ditt samtycke. I en del fall får vi personuppgifter om dig från offentliga källor, t.ex. sociala medier. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om arbetssökande:

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer.

Information om ansökan, såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, ansökan, intyg och ditt foto.

Information om bakgrundskontroller, om detta krävs för en särskild befattning.

Kommunikation inom ramen för rekryteringsprocessen, såsom e-postmeddelanden och anteckningar från anställningsintervjun.

Inloggningsuppgifter, bl.a. ditt användarnamn.

Behandlingens ändamål

Vi behandlar arbetssökandes personuppgifter för följande ändamål:

 • Genomförande av rekryteringsprocessen, t.ex. följande:

– Utvärdering och bedömning av dina intressen och kvalifikationer jämfört med våra karriärmöjligheter.

– Kontakter med dig och bokning av intervjuer.

– Eventuella bakgrundskontroller.

– Kontakter med referenser för utvärdering av tidigare prestationer.

– Registerföring i samband med anställningsprocessen.

 • Fullgörande av lagstadgade skyldigheter och rättigheter med koppling till rekryteringsprocessen.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Du hittar information om den rättsliga grunden för våra behandlingsändamål nedan:

Berättigat intresse

Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att genomföra rekryteringsprocessen.

Avtal

På grundval av din önskan om att anställas av oss kan vi behandla dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder för att ingå ett anställningsavtal med dig.

Lagstadgad skyldighet

Vi behandlar dina personuppgifter grundat på en lagstadgad skyldighet när detta är nödvändigt för ett tvingande krav kopplat till rekryteringsprocessen.

Samtycke

Vid behov kan vi få information om dig från tredje parter, om du har lämnat ditt samtycke.

Besökare – aktieägare – insider – innovatörer

Kategorier av och källor till personuppgifter

Besökare:

Metso-företagen samlar in personuppgifter direkt från dig när du lämnar dem i syfte att besöka våra lokaler eller kontakta oss.

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och företag.

Besöksinformation, såsom tid och plats för besöket och eventuella inspelningar från kameraövervakning, beroende på plats.

Aktieägare:

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i egenskap av aktieägare och från det finska värdeandelssystemet. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Information som behövs för aktieägarregistret, såsom aktieägarens (eller ombudets) namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, skatteinformation, antal aktier som du har i Metso Corporation.

Insider:

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig som insider och från relevanta offentligt tillgängliga källor, såsom det finska handelsregistret. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Innovatörer:

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i anslutning till all kommunikation och allt samarbete med dig i egenskap av innovatör. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Dina identitets- och kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Information som behövs för att betala ut ersättning, såsom kontouppgifter.

Behandlingens ändamål

Besökare:

Vi behandlar besökares personuppgifter för följande ändamål:

 • Säkring och tillträdeskontroll av Metsos anläggningar och lokaler.

Aktieägare:

Vi behandlar aktieägares personuppgifter för följande ändamål:

 • Möjliggörande för aktieägarna i Metso Corporation att registrera sig för årliga och extra bolagsstämmor.

Insider:

Vi behandlar insiders personuppgifter för följande ändamål:

 • Upprätthållande av ett lagstadgat insiderregister.

Innovatörer:

Vi behandlar innovatörers personuppgifter för följande ändamål:

 • Registrering och hantering av Metsos immateriella rättigheter.
 • Hantering av betalningar kopplade till innovationer.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Du hittar information om den rättsliga grunden för våra behandlingsändamål nedan:

Berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter grundat på vårt berättigade intresse, när vi behandlar dem för att säkra och kontrollera tillträdet till Metsos anläggningar och lokaler, registrera och hantera Metsos immateriella rättigheter, och för att hantera betalningar kopplade till innovationer.

Lagstadgad skyldighet

Vi behandlar dina personuppgifter grundat på en lagstadgad skyldighet, när vi behandlar dem för registrering för bolagsstämmor och för upprätthållande av ett lagstadgat insiderregister.

Vem kan behandla dina personuppgifter?

På Metso behandlas dina personuppgifter endast av behörig personal, baserat på personalens arbetsuppgifter. Personuppgifterna behandlas av tredje parter endast i följande situationer, vilka omfattar överföring och utlämning av personuppgifter:

Tjänsteleverantörer

Vi använder tjänsteleverantörer för att bedriva vår verksamhet. Tjänsteleverantörerna är nödvändiga av flera olika skäl, t.ex. för hantering av betalningar och fakturor, marknadsföring och tillhandahållande av våra onlinetjänster. Dessa tjänsteleverantörer kan endast behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar, och de får bara använda dem för ändamål som definieras av Metso. Sådan behandling regleras alltid genom överenskommelser om databehandling, för att se till att alla våra tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter och endast behandlar dem i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om dina personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ser vi till att personuppgifterna skyddas genom användning av Europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler. I tillämpliga fall kan överföring av personuppgifter till tjänsteleverantörer utanför EU och EES också skyddas genom ett beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen, eller genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, som en skyddsåtgärd för överföringen av uppgifter.

Utlämning av personuppgifter

I vissa situationer måste vi lämna ut dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, som kommer att använda uppgifterna för sina egna syften. Sådan utlämning av personuppgifter kan till exempel göras till myndigheter, när Metso har skyldighet att göra detta enligt ett lagstadgad krav.

I fall av ändringar i vår affärsverksamhet kan dina personuppgifter behöva lämnas ut till relevanta intressenter. 

Delning av uppgifter inom Metso Corporation

Utöver det kan Metso lämna ut och överföra dina personuppgifter till andra företag inom Metso-koncernen. I fall av sådan överföring eller utlämning inom koncernen skyddar Metso dina personuppgifter och säkerställer deras konfidentialitet genom användning av överenskommelser om uppgiftsöverföring.

Skyddsåtgärder

Metso vidtar robusta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Genom våra kontroller av informationssäkerheten skyddas uppgifterna från obehörig visning, ändring, spridning eller förstörelse. Vidare säkerställs nödvändiga återställningsmekanismer för såväl avsiktlig som oavsiktlig förstörelse, ändring eller förlust. Vi använder rollbaserad åtkomstkontroll för att se till att dina personuppgifter endast behandlas av behörig personal. Dina personuppgifter som behandlas av Metso skyddas med hjälp av modern teknik för informationssäkerhet. Skyddsåtgärderna omfattar även riktlinjer och förfaranden med avseende på dataskydd, vilka förmedlas till medarbetarna för en säker och lagenlig behandling av dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I normalfallet sparar vi personuppgifter bara så länge som krävs för de syften för vilka uppgifterna samlades in. När personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in kommer de att raderas eller anonymiseras, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att spara dem under en längre tidsperiod. Detta innebär att den lagringstid som vi fastställer för dina personuppgifter varierar, beroende på ändamålet med behandlingen, typen av personuppgifter och lokala krav.

Här följer några exempel på lagringstider för personuppgifter:

 • Kunders och leverantörers personuppgifter sparas så länge som behövs för upprätthållandet av kund- eller leverantörsrelationen.
 • Lagringen av webbplatsbesökares personuppgifter beror på vilka cookies som används. För mer information, se vårt meddelande om cookies.
 • Om du har registrerat dig för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss sparar vi dina personuppgifter för elektronisk direktkommunikation så länge som du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Arbetssökandes personuppgifter sparas i de flesta fall i ett år. Det kan dock finnas lokala undantag; vid ansökningar till våra tyska enheter sparas till exempel personuppgifterna i 780 dagar.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I egenskap av registrerad har du vissa rättigheter som hjälper dig att kontrollera dina personuppgifter och påverka hur de behandlas. Detta avsnitt innehåller information om dina rättigheter som registrerad. Om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss via e-post på privacy@metso.com.

Observera att du som registrerad användare när som helst kan visa och ändra dina kontaktuppgifter och annan profilinformation via Metso Preference Center eller någon annan Metso-tjänst där du har registrerat ett användarkonto.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftat huruvida dina personuppgifter behandlas av oss och få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du vill kan du begära en kopia av dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse eller komplettering av dem. 

Rätten att bli bortglömd

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Om du gör det raderar vi personuppgifterna, såvida vi inte har en lagstadgad skyldighet eller det finns något annat tyngre vägande skäl att spara dem. Observera att efter att ha raderat dina personuppgifter kan det hända att Metso inte kan förse dig eller ditt företag med de produkter eller tjänster eller den information som du har efterfrågat eller beställt.

Begränsning av behandling, rätt att göra invändningar, dataportabilitet och återkallande av samtycke

I vissa situationer har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om de är felaktiga. Med utgångspunkt i din specifika situation kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I ett sådant fall kommer vi att ta ställning till om det finns några avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen. Du kan alltid invända mot behandling som syftar till direkt marknadsföring. I vissa fall kan du också ha rätt till dataportabilitet.

När behandlingen av personuppgifterna grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket till behandlingen.

Vi gör vårt bästa för att reda ut eventuella frågor kring vår behandling av dina uppgifter, genom dialog. Om du anser att vår behandling inkräktar på dina rättigheter som registrerad har du dock rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

Kan det här integritetsmeddelandet ändras?

Integritetsmeddelandet kommer att uppdateras så snart ändringar i affärsverksamheten gör detta nödvändigt. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetsmeddelandet på webbplatsen. Vi rekommenderar att du återkommer till integritetsmeddelandet då och då, så att du kan granska eventuella ändringar som har gjorts. Om det sker väsentliga ändringar av det sätt på vilket Metso samlar in eller behandlar dina personuppgifter kommer vi att publicera ett meddelande om ändringarna på webbplatsen.