Juridiskt meddelande

Vänligen läs dessa villkor noggrant före besök på Metsos webbplats och dess sidor.

Innehållet på dessa sidor ägs av Metso Corporation och/eller dess dotterbolag (nedan kallat Metso). Genom att besöka och använda Metsos webbsidor godkänner du följande villkor. Den här webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar, där all upphovsrätt tillhör Metso. Alla rättigheter förbehållna. Metso, företagets logo och Metsos produktnamn är varumärken som tillhör Metso.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av denna information i någon form utan föregående skriftligt godkännande från Metso är förbjudet. Metso beviljar endast tillstånd för personlig användning för att du kunna lagra på din dator eller att skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor. Individuella dokument på Metsos webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor enligt vad som anges i dessa dokument.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som är klassificerade som offentliga är tillåtna i offentlig kommunikation om källan till informationen anges.

Informationen på Metsos webbplats tillhandahålls utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse. Metso är under inga omständigheter skyldig gentemot någon part för direkta, indirekta, särskilda eller följdskador som uppstår på grund av, orsakas i samband med eller beror på användningen av Metsos webbplats, inklusive men inte begränsat till, förlorad vinst, affärsavbrott, förlust av program eller annan information i ditt system för informationshantering eller liknande. Varken den här webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig garanteras vara fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Information på Metsos webbplats kan innehålla felaktig information eller information som inte har uppdaterats. Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och Metso kan göra förbättringar och/eller ändringar på sidorna på webbplatsen eller återkalla åtkomst till dem när som helst. Information om Metsos webbplats kan innehålla hänvisningar till Metsoprodukter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Kontakta Metsos lokala affärskontakt för information om tillgången till Metsoprodukter i ditt land.

Metso representerar överhuvudtaget ingen annan webbplats som du får tillgång till via Metsos webbplats. Skulle du få tillgång till en icke-Metso webbplats ska du vara införstådd med att den är oberoende av Metso. Metso påtar sig inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part som Metsos webbplats länkar till.

Om du t.ex. skickar in kommentarer eller material till någon av våra servrar, via e-post eller till den här webbplatsen, accepterar du att sådan information görs tillgänglig av dig med vetskap om att den är icke-konfidentiell och icke-proprietär och kan offentliggöras av Metso, och att du godkänner att materialet är lämpligt för publicering. Genom att lämna in material godkänner du att Metso får offentliggöra informationen och fritt använda sådan information för vilket ändamål som helst och/eller införliva det eller några koncept som beskrivs däri i våra produkter utan ansvar.

Du samtycker till att ersätta Metso om tredje part vidtar åtgärder mot oss när det gäller materialet du skickar in. Du samtycker också till att inte vidta åtgärder mot oss när det gäller detta material.

Om du upptäcker material eller länkar på Metsos webbplats som kränker någon upphovsrätt vill vi att du meddelar oss om detta så att vi kan vidta åtgärder.

Uttalanden om framtiden

Notera att vissa uttalanden häri, vilka inte är historiska fakta, inklusive utan begränsning, de som avser förväntningar på den allmänna ekonomiska utvecklingen, marknadssituationen, förväntningar på lönsamhet inom kundsegment, investeringsvilja, förväntningar på företagets tillväxt, utveckling och lönsamhet samt realisering av synergieffekter och kostnadsbesparingar och uttalanden som föregås av "förväntningar", "uppskattningar", "prognoser" eller liknande uttryck, är uttalanden om framtiden. Dessa uttalanden grundar sig på nuvarande beslut och planer och kända faktorer. De innebär risker och osäkerheter som kan medföra att de faktiska resultaten väsentligt skiljer sig från de resultat som företaget för närvarande förväntar sig.

Sådana faktorer inkluderar, men är inte begränsat till:

  • 1. allmänna ekonomiska förhållanden, inklusive fluktuationer i växelkurser och räntenivåer som påverkar kundernas verksamhet och lönsamhet och därigenom de order som företaget mottar och deras marginaler
  • 2. konkurrenssituationen, och i synnerhet viktiga tekniska lösningar som utvecklas av konkurrenterna
  • 3. företagets egna verksamhet som framgångsrik produktion, produktutveckling och projektledning samt dess kontinuerliga utveckling och förbättring
  • 4. framgången av pågående och framtida förvärv och omstruktureringar.