Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 16 januari 2018.

Sammanfattning

Alla Metso-bolag prioriterar skyddet av din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och god praxis inom databehandling.

Vi på Metso inhämtar och använder dina personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer) i olika syften, till exempel för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att ge dig en bättre, mer personlig kundupplevelse.

Den här sekretesspolicyn handlar dels om Metsos generella behandling av personuppgifter, dels om hur vi använder dina personuppgifter i specifika situationer, till exempel för marknadsföring, när du söker jobb på Metso, när du ingår ett avtal med Metso och när du besöker webbplatsen metso.com (”Webbplatsen”) eller funktioner som är länkade till Webbplatsen.

Denna sekretesspolicy ger svar på följande:

 • Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 • Vilka typer av information inhämtar vi om dig?
 • Hur använder vi information som vi har om dig?
 • Delar vi information om dig med andra?
 • Hur länge sparar vi information om dig?
 • Vad är cookies och hur används de på den här webbplatsen?
 • Vilka rättigheter har du i samband med behandling av personuppgifter?
 • Vad är viktigt att förstå innan du klickar på länkar till tredjeparts webbplatser?
 • Kan den här sekretesspolicyn ändras?
 • Hur kan du kontakta oss?

Mer detaljerad information om hur Metso behandlar personuppgifter enligt nedanstående finns här:

Integritetspolicy gällande marknadsföring

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan inhämta personuppgifter om dig av flera olika skäl. Mer information om specifika typer av databehandling finns under de olika rubrikerna i listan ovan och i vårt integritetsmeddelande om marknadsföring.

Gemensamt för all behandling av personuppgifter som Metso utför är att den är nödvändig för att Metso ska kunna uppfylla sina rättigheter och skyldigheter gentemot dig. Om du exempelvis är kund hos oss kan vi behöva inhämta dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster du har begärt; utveckla, förbättra och personanpassa din kundupplevelse; upprätthålla och utveckla vår kundrelation med dig samt kommunicera effektivare.

Vilka typer av information inhämtar vi om dig?

Primärt inhämtar vi personuppgifter direkt från dig. Du kan lämna uppgifter till oss exempelvis genom att kontakta oss, lämna återkoppling, registrera dig som användare av våra tjänster, ansöka om ett jobb, prenumerera på våra nyhetsbrev eller andra material, kommentera eller diskutera något innehåll på Webbplatsen eller ladda ner eller upp material.

Personuppgifter som vi inhämtar faller typiskt sett inom följande kategorier:

 • Identitets- och kontaktuppgifter, till exempel namn, företag, e-postadress och telefonnummer
 • Finansiell information
 • Information om kundrelationen, till exempel kommunikationspreferenser, produktintressen och din användning av Metsos produkter och tjänster
 • Inloggningsuppgifter, till exempel användarnamn och lösenord till Metsos inloggningskonto eller Preference Center
 • Tekniska uppgifter som din IP-adress

Det är alltid du som avgör om du vill lämna personuppgifter till oss. Tänk på att om du väljer att inte göra det, kan det bli omöjligt för oss att utföra en åtgärd som du har begärt. Till exempel kan vi kanske inte registrera dig som användare, behandla din jobbansökan eller tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vid behov kan vi använda cookies och relaterad teknik som tredje part tillhandahåller, eller skapa ny information genom att analysera uppgifter som vi redan har om dig. Mer information om cookies finns nedan, i avsnittet ”Vad är cookies och hur används de på den här webbplatsen?”.

Hur använder vi information som vi har om dig?

Hur vi använder information om dig beror på vad informationen ursprungligen inhämtats för. Vi beskriver några exempel nedan som ger en bild av hur vi behandlar personuppgifter. Mer detaljerad information finns under de specifika rubrikerna ovan.

I allmänhet använder vi personuppgifter särskilt i följande syften:

 • För att sälja produkter och tjänster
 • För att köpa produkter och tjänster
 • För att leverera gods och utföra tjänster
 • För att lämna kundsupport för sålda varor och tjänster
 • För att genomföra enkäter
 • För att skydda och optimera webbplatsupplevelsen
 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden
 • För att upprätthålla säkerhet och tillträdeskontroll i Metsos anläggningar och lokaler
 • För att utföra rekrytering
 • För att på andra sätt uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter

Delar vi information om dig med andra?

Vi anlitar tredje part som tjänsteleverantörer som inhämtar, lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer får bara behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla den tjänst vi har anlitat dem för. Som huvudregel får de inte använda dina personuppgifter för att gynna sin egen verksamhet.

Till skydd för din integritet kräver vi att alla våra tjänsteleverantörer håller de personuppgifter vi lämnar till dem konfidentiella och adekvat skyddade. De måste också följa databehandlingsavtal och tillämpliga dataskyddslagar.

Utöver det kan Metso lämna ut och överföra dina personuppgifter till andra företag inom Metso-koncernen.

Metso är en global koncern med filialbolag och tjänsteleverantörer både inom och utanför EU. Det innebär att dina personuppgifter kan överföras utanför EU, till länder som kanske inte har samma nivå av dataskydd som ditt eget land. Vi skyddar alltid personuppgifter som vi överför till andra länder genom att se till att det finns juridisk grund för överföringen och att tillämpliga lagar till skydd för dataöverföringar följs.

Hur länge sparar vi information om dig?

Vi sparar personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättigheter och skyldigheter som är kopplade till uppgifterna. Dessa rättigheter och skyldigheter kan variera mellan olika situationer där personuppgifter behandlas. Mer information om olika datalagringstider finns under de specifika rubrikerna ovan.

När personuppgifterna inte längre behövs ser vi till att radera eller anonymisera dem så snart som möjligt.

Vad är cookies och hur används de på den här webbplatsen?

Vi använder cookies på Webbplatsen för att förbättra dess funktionalitet och inhämta information om besök på Webbplatsen.

Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator så att Webbplatsen kan känna igen din dator nästa gång du ansluter. Vi kan använda antingen permanenta cookies, som sparar en permanent fil på din dator, eller sessions-cookies, som försvinner när du avslutar webbläsaren.

Med hjälp av cookie-filerna kan vi inhämta till exempel information om din dator, din IP-adress, ditt operativsystem och webbläsartyp. Dessa uppgifter kan normalt inte kopplas till någon specifik individ, men kan kombineras med personuppgifter om dig som vi kanske redan har.

Information som inhämtas med hjälp av cookies används för statistik och analys, till exempel för att upprätthålla statistik om användning av Webbplatsen, genomföra enkäter i syfte att förbättra Webbplatsen eller Metsos andra produkter och tjänster, fastställa vilka delar av Webbplatsen som är mest populära, lämna information till tredjeparter så att lämplig annonsering kan riktas till dig, samt optimera användningen av Webbplatsen. Cookies används också för att känna igen dig när du återkommer till Webbplatsen, så att du exempelvis kan förses med information som är relevant för just dina intressen.

Vi använder flera tredjepartsverktyg på Webbplatsen för funktioner som delning på sociala medier och enkätformulär. Några av dessa tredjepartsverktyg lägger en cookie på din hårddisk och använder spårningsteknik för att kunna personanpassa din upplevelse eller skicka riktad reklam. Bland andra förekommer cookies från AddThis, Adform, Crazy Egg, Google Analytics, Google Tag Manager, NewRelic och Typekit by Adobe. Var och en av dessa utomstående parter har integritetspolicydokument som innehåller mer information om deras integritetsprinciper.

Du kan välja att vägra tillåta cookies och ta bort de som redan finns på datorn med hjälp av inställningar och funktioner i din webbläsare. Standardinställningarna i webbläsaren kan vara att acceptera cookies, så du bör granska inställningarna i din webbläsare om du är tveksam till användningen av cookies på Webbplatsen. Tänk dock på att delar av Webbplatsen kanske inte fungerar utan cookies. Om du väljer att göra inställningar i webbläsaren för att vägra ta emot cookies, kan du kanske inte tillgodogöra dig dessa delar av Webbplatsen.

Hur skyddar vi information om dig?

Metso vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda personuppgifter. Det handlar om riktlinjer, rutiner och skyddsåtgärder som syftar till att begränsa tredje parts åtkomst till uppgifterna, men även åtgärder för att begränsa vår egen personals och våra tjänsteleverantörers åtkomst till uppgifter som de inte behöver för sitt arbete. Kontakta vårt integritetskontor om du vill veta mer om våra säkerhetsåtgärder.

Vilka rättigheter har du i samband med behandling av personuppgifter?

Som registrerad Metso-kund kan du när som helst visa och ändra dina kontaktuppgifter och annan profilinformation via Metsos inloggningskonto, Metso Preference Center eller något annat Metso-användarkonto som du har registrerat.

Du har rätt att se de personuppgifter vi har inhämtat om dig. Du har rätt att begära att vi raderar eller rättar personuppgifter som är felaktiga, överflödiga, ofullständiga eller inaktuella. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke eller på annat sätt tacka nej till inhämtning av platsdata och direkt marknadsföring.

Om du vill använda någon av rättigheterna som beskrivs ovan eller få svar på eventuella frågor om hur vi använder dina personuppgifter, kan du kontakta vårt integritetskontor via de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnittet ”Hur kan du kontakta oss?”.

Vi gör vårt bästa för att reda ut eventuella frågor kring vår behandling av dina uppgifter, men om du inte blir nöjd med våra svar eller åtgärder kan du alltid vända dig till Datainspektionen eller motsvarande myndighet i ditt land.

Vad är viktigt att förstå innan du klickar på länkar till tredjeparts webbplatser?

Det kan finnas länkar till utomstående webbplatser på vår Webbplats. Tänk på att Metso inte ansvarar för sekretessprinciperna eller innehållet på sådana webbplatser. Den här sekretesspolicyn gäller bara för vår egen Webbplats. Andra webbplatser har oftast motsvarande dokument som du kan läsa när du ansluter till dem.

Kan den här sekretesspolicyn ändras?

Vi kan när som helst uppdatera den här sekretesspolicyn utan att uttryckligen meddela dig om ändringarna. Du hittar alltid den senaste versionen av sekretesspolicyn på Webbplatsen.

Vi rekommenderar att du återkommer till sekretesspolicyn då och då så att du kan granska eventuella ändringar som har gjorts.

Hur kan du kontakta oss?

Välkommen att kontakta vårt integritetskontor om du har frågor eller önskemål gällande denna sekretesspolicy eller dina personuppgifter som vi har tillgång till:

 • via e-post till privacy(a)metso.com
 • genom personligt besök på Metsos kontor.