Etusivu Kiviainesala Tuotteet Murskaimet - kiinteät, liikuteltavat ja siirrettävät mallit
Kiinteät, liikuteltavat ja siirrettävät murskaimet kiviainestuotantoon, kierrätykseen ja kaivosteollisuudelle.

Murskaimet

Kiinteät, liikuteltavat ja siirrettävät laitteet

Metsolta saat tehokkaat murskaimet kiviainestuotantoon, rakennusmateriaalin kierrätykseen ja kaivostoimintaan. Valikoimaan kuuluvat erilaiset leukamurskaimet, iskupalkkimurskaimet, karamurskaimet, kartiomurskaimet ja keskipakomurskaimet. Murskaimia on saatavina kiinteinä, liikuteltavina ja siirrettävinä versioina.
Leukamurskaimet

Leukamurskaimet

Tehokkaat esimurskaimet kiviainestuotantoon, kierrätykseen ja kaivoksille.

Iskupalkkimurskaimet

Iskupalkkimurskaimet

Tehokasta murskausta kaikissa prosessin vaiheissa erityisesti silloin, kun murskattava materiaali on pehmeää tai keskikovaa.

Kara- ja kartiomurskaimet

Kara- ja kartiomurskaimet

Korkean käyttöasteen murskaimet tunnetaan tasaisesta murskausjäljestä. Käytetään erityisesti väli- ja hienomurskauksessa sekä erittäin hienossa murskauksessa

Keskipakomurskaimet

Keskipakomurskaimet

Hienomurskaukseen kun tarvitaan tarkan kuutiomaisia lopputuotteita.

Eri murskaimet pienentävät materiaalin omalla tavallaan

Kaikki kivenmurskaimet voidaan murskaustapansa perusteella luokitella kahteen pääryhmään, puristusmurskaimiin ja iskumurskaimiin.

Puristusmurskaimet nimensä mukaisesti puristavat työstettävää materiaalia, kunnes se murtuu. Iskumurskaimet sen sijaan pienentävät materiaalin voimakkailla iskuilla. Eri murskaintyypeistä leukamurskaimet, karamurskaimet ja kartiomurskaimet toimivat puristusperiaatteella, kun taas iskupalkkimurskaimet ja keskipakomurskaimet hyödyntävät iskuperiaatetta.

Leukamurskaimet

Leukamurskaimia käytetään pääasiassa esimurskaimina. Niiden päätarkoituksena on pienentää materiaali sen kokoiseksi, että se voidaan siirtää kuljettimella seuraavaan murskausvaiheeseen.

Nimensä mukaisesti leukamurskaimet pilkkovat kiven ja muun aineksen kiinteän ja liikkuvan leuan välissä. Liikkuva leuka on asennettu heiluriin, joka liikkuu edestakaisin, ja kiinteä leuka pysyy paikallaan. Kun kiviaines kulkee kahden leuan välissä, leuat puristavat suuret lohkareet pienemmiksi kappaleiksi.

Leukamurskaimia on kahta perustyyppiä: yksipalkkisia ja kaksipalkkisia.

Yksipalkkisessa leukamurskaimessa murskaimen päällä on epäkeskoakseli. Puristuksen aiheuttaa akselin pyörintä yhdessä työnninlaatan kanssa. Kaksipalkkisessa murskaimessa on kaksi akselia ja kaksi työnninlaattaa. Ensimmäinen akseli on murskaimen päällä oleva nivelen varassa kääntyvä akseli, kun taas toinen on molempia työnninlaattoja käyttävä epäkeskoakseli.

Puremisen kaltainen liike, joka aiheuttaa puristusta sekä materiaalin tulo- että poistokohdassa, lisää yksipalkkisen leuan kapasiteettia samankokoiseen kaksipalkkiseen leukaan verrattuna. Tästä syystä kaikki Metson leukamurskaimet ovat yksipalkkisia.

Iskupalkkimurskaimet

Iskupalkkimurskaimet ovat läheistä sukua keskipakomurskaimille. Molemmissa on sama murskausperiaate, koska materiaali pilkotaan iskemällä pienemmäksi. Iskupalkkimurskaimissa pääakseli on kuitenkin vaaka-asennossa ja keskipakomurskaimissa pystyasennossa.

Iskupalkkimurskaimia käytetään esi-, väli- tai hienomurskausvaiheessa. Ne pienentävät syötteen erittäin voimakkailla iskuilla, jotka syntyvät roottoriin kiinnitettyjen vasaroiden tai tankojen nopeasta pyörimisliikkeestä. Näin syntynyt kiviaines pilkkoutuu edelleen pienemmäksi murskaimen sisällä, kun se osuu murskainkammiota ja itseään vasten, jolloin saadaan hienompi, muodoltaan parempi tuote.

Karamurskaimet

Karamurskaimia käytetään usein esimurskaukseen ja toisinaan myös välimurskaukseen.

Karamurskaimissa on oskilloiva akseli. Materiaali pilkkoutuu murskauskammiossa, ulkoisen kiinteän osan (ulkorungon kulutusosan) ja värähtelevän akselin asennelmaan kiinnitetyn sisäisen osan (sisäkartion) välissä.

Materiaalin pilkkoutuminen johtuu kammiota ympäröivien kulutusosien välissä tapahtuvasta jatkuvasta puristuksesta. Lisäpuristusta saadaan puristuvasta aineksesta, jolloin kulutusosat kuluvat vähemmän.

Karamurskaimet on varustettu hydraulisella asetuksensäätöjärjestelmällä, jolla voidaan säädellä murskatun aineksen raekokoa.

Kartiomurskaimet

Kartiomurskaimet muistuttavat teknisesti karamurskaimia, mutta kartiomurskaimia käytetään etenkin väli- ja hienomurskauksessa sekä erittäin hienossa murskauksessa. Joskus käsitellyn materiaalin raekoko on luontaisesti niin pieni, ettei tavanomaista esimurskausvaihetta tarvita. Tällöin myös kartiomurskaimet suoriutuvat murskausprosessin ensimmäisestä vaiheesta.

Kartiomurskaimissa on oskilloiva akseli, ja materiaali pilkkoutuu murskauskammiossa, ulkoisen kiinteän osan (ulkorungon kulutusosan) ja värähtelevän akselin asennelmaan kiinnitetyn sisäisen liikkuvan osan (sisäkartion) välissä.

Akselin värähtelevän liikkeen aiheuttaa hammaskehän ja vetopyörän pyörittämä epäkeskoakseli. Epäkeskoisuus aiheuttaa tukikartion värähtelyn poistoaukon avoimen puolen asetuksen ja suljetun puolen asetuksen välillä.

Materiaalin pilkkoutuminen johtuu kammiota ympäröivien kulutusosien välissä tapahtuvasta jatkuvasta puristuksesta. Lisäpuristusta saadaan puristuvista osasista, jolloin kulutusosat kuluvat vähemmän. Tätä kutsutaan myös hiukkasten väliseksi murskaukseksi.

Kartiomurskaimissa on hydraulisen asetuksen säätöjärjestelmä, joka säätää suljetun puolen asetusta ja vaikuttaa sitä kautta tuotteen raekokoon.

Asetusta voidaan säätää kartiomurskaimesta riippuen kahdella tavalla: Ensimmäisessä säätö tapahtuu pyörittämällä ulkorunkoa kierteitä vasten niin, että ulomman kulutusosan (vaipan) pystyasento muuttuu. Tämän säätötavan etuna on kulutusosien tasaisempi kuluminen.

Toisen tavan periaate on säädön muuttaminen nostamalla tai laskemalla akselia. Tämän etuna on, että säätöä voidaan pitää jatkuvasti kuormitettuna.

Käyttökulujen optimoimiseksi ja tuotteen muodon parantamiseksi on suositeltavaa, että kartiomurskaimet ovat aina tukahdutussyötteisiä: kammion tulisi olla mahdollisimman täynnä kiviainesta. Tämä onnistuu helposti käyttämällä materiaalinsyöttöä tai siiloa tasaamaan syöttömateriaalivirran vääjäämätöntä vaihtelua. Tasontunnistimet havaitsevat materiaalin enimmäis- ja vähimmäistasot ja käynnistävät ja pysäyttävät materiaalin syötön murskaimeen tarpeen mukaan.

Keskipakomurskaimet

Keskipakomurskaimia käytetään murskausprosessin viimeisessä vaiheessa ja erityisesti silloin, kun lopputuotteen muodon halutaan olevan tarkan kuutiomainen.

Keskipakomurskain on ikään kuin keskipakopumpun tavoin toimiva ”kivipumppu”. Materiaali syöttyy roottorin keskeltä, jolloin sen nopeus kiihtyy suureksi, ennen kuin se poistuu roottorin reunan aukoista. Kiviaines murskautuu osuessaan suurella nopeudella ulkovaippaan ja kivien törmätessä toisiinsa.

Miten valitsen käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan murskaimen?

Optimaalisen murskainlaitteiston valinta voi olla vaikeaa. Onneksi käytettävissä on työkaluja ja ohjelmistoja, jotka yksinkertaistavat erilaisten vaihtoehtojen vertailua ja helpottavat päätöksentekoa. Analysoinnin perustana on huolellinen laskenta, jossa otetaan huomioon eri murskainten vahvuudet ja rajoitukset sekä käyttövaatimukset.

Jokainen murskauspaikka ja operaatio on erilainen. Optimaalinen tulos saadaan yleensä yhdistämällä teoreettiset päätelmät käytännön kokemuksiin eri materiaaleista, käyttöolosuhteista, kunnossapitotarpeista ja lukuisten vaihtoehtojen taloudellisista näkökohdista.

Seuraavassa on lyhyesti keskeisiä seikkoja eri murskausvaiheista. Kun valitset parasta teknistä ratkaisua omiin vaatimuksiisi, on hyvä muistaa, että monia murskaimia on saatavana paitsi kiinteinä myös liikuteltavina tai siirrettävinä versioina. Näin voit liikutella murskainta murskauspaikalla tai kuljettaa sitä murskauspaikkojen välillä.

Jos olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmista, juuri sinun murskaustoimintaasi vastaavista analyyseista, ota yhteyttä Metson asiantuntijaan. Meillä on käytännön kokemusta tuhansista erilaisista murskaussovelluksista eri puolilta maailmaa, ja autamme mielellämme löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan laitteiston.

Esimurskaukseen soveltuvat laitteet

Esimurskaimen päätarkoituksena on pienentää materiaali sen kokoiseksi, että sitä voi siirtää kuljetinhihnalla. Useimmissa murskauslaitoksissa esimurskaus tehdään leukamurskaimella. Erittäin suurikapasiteettisissa laitoksissa, jotka ovat yleisiä kaivosalalla ja jossain määrin myös murskeentuotannossa, käytetään yleensä esikaramurskainta. Kun käsiteltävät ainekset murskaantuvat helposti eivätkä hankaa kovin voimakkaasti, myös iskupalkkimurskainta kannattaa harkita.

Tärkeintä esimurskaimessa on, että sen kapasiteetti riittää vastaanottamaan syötemateriaalia aiheuttamatta tukkeumia syötinaukkoon. Iso esimurskain on luonnollisesti kalliimpi kuin pieni. Siksi esimurskaimien investointikululaskelmia verrataan esivaiheiden kokonaiskuluihin, joihin kuuluvat muun muassa louhintarintauksen paljastamis-, räjäytys- ja porauskulut. Usein kivi kuljetetaan kiinteään esimurskaimeen kippiautoilla. Tällainen ratkaisu voi olla kallis. Kuoletus-, polttoaine-, rengas- ja kunnossapitokulut voidaan sisällyttää laskelmaan, kun ajoneuvoja tarvitaan paljon. Nykyaikaisessa mursketoiminnassa on usein taloudellisinta käyttää kallion pinnan mukaan siirtyviä liikuteltavia esimurskaimia.

Esimurskaus leukamurskaimilla

Syöttöaukon koon kannalta asiakas saa investoinnistaan parempaa tuottoa, kun esimurskaimena käytetään leukamurskainta. Koska murskaimeen mahtuu suurempia lohkareita, poraus- ja räjäytystyö vähenee. Mutta kun kapasiteettia vaaditaan paljon, tällaisen murskaimen heikkous on sen suhteellisen kapea poistoleveys – se rajoittaa kapasiteettia karamurskaimen poistopiiriin verrattuna. Leukamurskaimia käytetään pääasiassa laitoksissa, joiden tuotanto on enimmillään noin 1 600 t/h.

Esimurskaus karamurskaimilla

Esikaramurskaimen kapasiteetti on suuri, koska sen pyöreä poistoaukko on väljästi mitoitettu (sen pinta-ala on paljon suurempi kuin leukamurskaimen poistoaukon) ja se perustuu jatkuvaan toimintaan (leukamurskaimen edestakainen liike murskaa erän kerrallaan). Karamurskain on verraton suurissa laitoksissa, joiden kapasiteetti on vähintään 1 200 t/h. Jos esikaramurskaimeen halutaan leukamurskainta vastaava syöttöaukko, esikaramurskain on rakennettava huomattavasti korkeammaksi ja raskaammaksi. Esikaramurskaimiin on lisäksi tehtävä massiivinen perustus.

Esimurskaus iskupalkkimurskaimilla

Esi-iskupalkkimurskainten kapasiteetti on suuri, ja ne on suunniteltu ottamaan vastaan suurikokoistakin syötettä. Esi-iskupalkkimurskaimilla käsitellään 200–1 900 t/h, ja suurimmassa mallissa syötteen enimmäiskoko on 1 830 mm (71 tuumaa). Esi-iskupalkkimurskaimia käytetään yleensä pehmeämmissä ja hankaamattomissa sovelluksissa, joissa hienoaineksen muodostuminen ei aiheuta ongelmia. Kaikista esimurskaimista juuri iskupalkkimurskain tuottaa kuutioimaisimman tuotteen.

Välimurskaukseen soveltuvat laitteet

Välimurskauksen tarkoituksena on tuottaa useita karkean kokoluokan tuotteita – esimerkiksi murskaa teiden kantavaksi kerrokseksi – tai valmistella kiviainesta loppuvaiheen edelleenmurskaukseen.

Yleisesti väli- ja hienomurskauksella sekä erittäin hienolla murskauksella halutaan pienentää raekokoa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Jos välimurskauksen tarkoituksena on valmistaa raidesepeliä, tuotteen pitää olla laadukasta. Muuten laatuvaatimuksia ei yleensä ole, kunhan tuote soveltuu hienomurskaukseen.

Välimurskaukseen käytetään usein karamurskaimia ja kartiomurskaimia niiden suuren kapasiteetin ja edullisten käyttökulujen vuoksi.

Hienomurskaukseen soveltuvat laitteet

Hienomurskaus kartiomurskaimilla

Kartiomurskaimet ovat rakenteensa takia yleensä investointina kalliimpia kuin iskupalkkimurskaimet. Oikein käytetyn kartiomurskaimen käyttökulut ovat toisaalta perinteistä iskupalkkimurskainta edullisemmat. Tämän vuoksi kovia tai hankaavia materiaaleja murskaaville asiakkaille suositellaan kartiomurskainten asentamista loppuvaiheen murskausta ja kuutiointia varten.

Kartiomurskaimilla saadaan useimmissa tapauksissa myös hyvä kuutiomainen muoto hienoaineksille. Ne voidaan mukauttaa eri sovelluksiin. Tämä on tärkeä tekijä, sillä asiakaskohtaiset tarpeet muuttuvat usein murskaimen käyttöiän aikana.

Kartiomurskaimissa on noudatettava muutamia sääntöjä, jotta kuutiomuoto säilyy optimaalisena. Nämä ”kymmenen kultaista sääntöä” ovat:

  1. Täysi murskauskammio. Tällä tarkoitetaan, että tukikartion on peityttävä kiveen.
  2. Vakaa ja jatkuva syöttö.
  3. Säätöä pienempää materiaalia syötteessä 10–30 % (muttei yleensä täyteaineita eikä 0–4 mm:n hienojaetta).
  4. Syöttömateriaalin maksimikoko: Murskaussuhde saa olla enintään 3(–4). Suositeltava syötteen maksimikoko on 50 mm.
  5. Oikea syöttömateriaalin jakautuminen. Syötteen jakautumisen on oltava erottumatonta ja syötteen on jakauduttava tasaisesti murskauskammioon.
  6. Säätö lähemmäksi haluttua tuotetta.
  7. Oikea tukahdutuspiste. Tällä tarkoitetaan oikeiden kammioiden valintaa kulloisellekin syötteelle.
  8. Varsinainen murskain: Uuden sukupolven kartioilla saadaan huomattavasti parempimuotoista tuotetta kuin ns. vanhalla sukupolvella. Tämä johtuu parannetusta murskaimen kinematiikasta ja kammion muodosta.
  9. Suljettu kierto. Tämä parantaa muotoa hankauksen avulla, tuottaa jatkuvan syöttökäyrän ja murskaa edelleen hiutaleisen kiviaineksen. Välivaiheessa suljettu kierto kalibroi syötteen hienomurskausta varten.
  10. Yleinen virtauskaavio. On tärkeää erityisesti (muodoltaan) erittäin laadukkaan kiviaineksen tuotannossa, että käytetään selektiivisiä piirejä, jolloin väli- ja hienovaiheen tuotteet eivät sekoitu.

Hienomurskaus iskupalkkimurskaimella

Iskupalkkimurskaimen toimintaperiaatteena on iskuenergian nopea siirto kiviainekseen. Näiden murskainten tuotos on kuutiomaista ja murskaussuhteet ovat suuria, kunhan syöttömateriaali ei ole liian hienoa.

Tietyissä tapauksissa yksi iskupalkkimurskain suoriutuu tehtävästä, johon normaalisti tarvitaan useita puristusmurskaimia eri murskausvaiheissa (leuka-, kara- ja/tai kartiomurskaimia).

Iskupalkkimurskaimia käytetään useimmiten hankaamattomien materiaalien murskaamiseen. Murskaimista on on saatavana eri kokoja ja malleja kalkkikivilouhoksiin tarkoitetuista suuren kapasiteetin esimurskaimista aina erikoisrakenteisiin koneisiin, jotka on tarkoitettu kuonan kaltaisten materiaalien murskaukseen.

Hienomurskaus keskipakomurskaimella

Keskipakomurskain hyödyntää murskattavaa materiaalia ja palakoko pienenee kivien iskeytyessä toisiaan vasten. Nämä laitteet tunnetaan maailmalla Barmac-murskaimina. Perinteisen iskupalkkimurskaimeen verrattuna keskipakomurskaimen käyttökulut ovat pienemmät, mutta niin on murskaussuhdekin. 

Keskipakomurskain on verraton työjuhta viimeiseen murskausvaiheeseen varsinkin silloin, kun lopputuotteesta halutaan muotoilla tarkan kuutiomaista. 

Ota yhteyttä paikallisiin myynnin asiantuntijoihin

Valitse sinua kiinnostava toimiala.
Kaivosala
Kiviainesala

Kun lähetät yhteydenottolomakkeen, etsimme sinulle oikean asiantuntijan, joka on yhteydessä mahdollisimman nopeasti. 

Kun lähetät yhteydenottolomakkeen, etsimme sinulle oikean asiantuntijan, joka on yhteydessä mahdollisimman nopeasti. 

Tietosi ovat turvassa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.
Kiitos yhteydenotostasi!
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit lähettää uuden pyynnön 15 minuutin kuluttua.