Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden verkkosivujen avaamista. Avaamalla www-sivut sitoutuu sivut avannut käyttäjä noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.

Näiden www-sivujen sisältö on Metso Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Metso) omaisuutta. Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Metso pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin. "Metso", Metson logo ja Metson valmistamien tuotteiden nimet ovat Metson tavaramerkkejä. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla esitettyä materiaalia tai linkkejä, pyydämme ilmoittamaan siitä Metson sivujen ylläpitäjälle.

Metson www-sivuilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Metson etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin Metson www-sivuilla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla.

Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Metson www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Metso ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Metso ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Metson www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. Metso varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Metson ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Metson www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Metson toimesta. Metson www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta Metso ei takaa sitä, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Metson palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista ja että Metsoilla on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa Metson vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Metsoille käyttäjän Metsoille lähettämän aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Metsoille vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän www-sivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

  1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  2. kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.