Hallinnointi

Metson hallinnosta ja toiminnasta vastaavat viime kädessä Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Metso Oyj:n hallintoelimet.

Metson hallinnointiperiaatteet

Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance Policy). Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä. Metso noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesäätelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.  Lisäksi Metso noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Metson selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä laaditaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti ja se annetaan erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuosittain keväällä. Lisäksi Metson hallinnointipolitiikka julkaistaan kokonaisuudessaan ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla.

 

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Metso Oyj ja englanniksi Metso Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa kaivos-, rikastus- ja metallurgisen teollisuuden, muun prosessiteollisuuden, metallien muokkaustekniikan, materiaalitekniikan, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun menetelmien, koneiden, laitteiden, laitteistojen, varaosien ja tuotantolaitosten suunnittelua, valmistusta, rakentamista ja kauppaa, teknisen suunnittelun, prosessiteollisuuden, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun projektipalvelujen sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen tuottamista ja myyntiä, mukaan lukien teollisen ja kaupallisen toiminnan ja liikkeenjohdon ja konsulttipalvelujen myynnin sekä varaosien myynnin ja valmistuksen ja huoltopalvelujen tarjoamisen, mikä perustuu tai liittyy näihin toiminta-aloihin taikka näillä aloilla hankittuun tietämykseen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kotimaisia ja ulkomaisia arvopapereita, ottaa ja antaa lainaa, antaa takauksia sekä pantata omaisuuttaan. Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa koti- ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja voi valita yhden tai useamman varatoimitusjohtajan.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä sanomalehdessä, tai yhtiön internet-sivuilla, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 10 §:n mukaisen ilmoittautumisajan päättymistä ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta joka tapauksessa vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

 1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, sekä
 2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa,
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenmäärästä;
 5. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta;
 6. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, ja
 7. muista kokouskutsussa mainituista asioista, sekä

valittava:

 1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat jäsenet, ja
 2. tilintarkastaja.