Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outokumpu Technology Oyj: Kutsu yhtiökokoukseen
Pörssitiedote maaliskuuta 13, 2007

Outokumpu Technology Oyj: Kutsu yhtiökokoukseen

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.03.2007 klo 09.05


KUTSU OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Outokumpu Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 2.4.2007 kello 13.00 alkaen Espoossa, Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Otaniemi. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.00.


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön koko yhtiöjärjestyksen muuttamista. Keskeiset muutosehdotukset ovat seuraavat:


Yhtiöjärjestyksen kohdassa 1 (Toiminimi ja toimipaikka) mainittu yhtiön toiminimi muutetaan Outotec Oyj:ksi. 


Yhtiöjärjestyksen kohdassa 2 (Toimiala) mainittu yhtiön toimiala laajennetaan kattamaan myös metallien muokkaustekniikka ja materiaalitekniikka sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluiden tuottaminen ja myynti.


Yhtiöjärjestyksen kohtaa 6 (Hallitus) muutetaan siten, että yhtiökokous ei jatkossa valitse hallituksen varapuheenjohtajaa. Kohdan muotoilu muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa.


Lisäksi yhtiöjärjestyksestä poistetaan viittaukset vähimmäis- ja enimmäispääomaan (3 §), osakkeiden lukumäärään (4 §), hallintoelimiin (5 §), hallituksen päätösvaltaisuuteen (8 §),  osakeyhtiölakiin (16 §), osittain kokouksen aikaan, ennakkoilmoittautumiseen ja kokouspaikkaan  sekä arvo-osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivämenettelyyn liittyvät kohdat (13 § ja 15 §). Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehdään muita teknisluontoisia muutoksia, joilla se muutetaan vastaamaan sisällöllisesti 1.9.2006 voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia.


3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Tällä valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin. Hankinta voidaan suorittaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


5. Osingonmaksu


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 5.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan tiistaina 17.4.2007.


6. Hallituksen kokoonpano


Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin kahdeksaatoista prosenttia yhtiön osakekannasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Risto Virrankoski ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitue. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat ilmoittaneet suostuvansa ehdokkuuteen.


7. Tilintarkastajan valinta


Osakkeenomistaja, joka edustaa yli kymmentä prosenttia yhtiön osakekannasta, on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007 päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset


Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, osakeantivaltuutukseksi ja omien osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ovat nähtävillä viimeistään maanantaista 26.3.2007 alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outokumputechnology.com sekä yhtiön pääkonttorissa Riihitontuntie 7 C, Espoo. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä oikeus käyttää äänioikeutta kokouksessa


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan  yhtiölle kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outokumpu Technology Oyj, Yhtiökokous 2007, PL 86, 02201 Espoo, sähköpostitse osoitteessa investor.relations@outokumputechnology.com, faksilla numeroon 020 529 2201 tai puhelimitse numeroon 020 529 2005 tai 020 529 2031 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00).  Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään maanantaina 26.3.2007 klo 16.00 mennessä. 


Valtakirjojen toimittaminen ennakolta


Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Espoossa 12.3.2007


Outokumpu Technology Oyj
Hallitus


Lisätietoja:


OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ


Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954141
sähköposti: rita.uotila@outokumputechnology.com




JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outokumputechnology.com