Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 TAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS
heinäkuuta 24, 2009

TAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

OUTOTEC OYJ             OSAVUOSIKATSAUS
24.7.2009 KLO 9.00

TAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

Markkinatilanne jatkui haastavana - kannattavuus pysyi hyvällä
tasolla

Katsauskausi Q1-Q2/2009 lyhyesti (Q1-Q2/2008):
*     Liikevaihto: 469,2 miljoonaa euroa (501,0 milj. euroa)
*     Liikevoitto: 30,2 miljoonaa euroa (43,8 milj. euroa)

 * Voitto ennen veroja: 31,6 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa)

*     Osakekohtainen tulos: 0,53 euroa (0,83 euroa)
*     Tilauskertymä: 245,1 miljoonaa euroa (774,2 milj. euroa)
*     Tilauskanta: 966,6 miljoonaa euroa (1 548,4 milj. euroa)
*     Liiketoiminnan nettorahavirta: 12,6 miljoonaa euroa (124,2
 milj. euroa)

Q2/2009 lyhyesti (Q2/2008):
*     Liikevaihto: 237,6 miljoonaa euroa (275,5 milj. euroa)
*     Liikevoitto: 13,9 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa)

 * Voitto ennen veroja: 13,6 miljoonaa euroa (26,8 milj. euroa)

*     Tilauskertymä: 105,8 miljoonaa euroa (475,4 milj. euroa)
*     Liiketoiminnan nettorahavirta: 23,4 miljoonaa euroa (83,6
 milj. euroa)

Outotec pitää vuoden 2009 näkymät ennallaan.

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:

"Markkinatilanne jatkui vaikeana päämarkkinoillamme kaivos- ja
metalliteollisuudessa. Asiakkaidemme päätöksenteko on hidastunut ja
yhtiöillä on vaikeuksia saada kohtuullisilla ehdoilla rahoitusta
hankkeilleen. Saimme vähän uusia tilauksia ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana. Liikevaihtomme supistui vain hieman, mutta pysyi silti
hyvällä tasolla, koska toimitimme suurta tilauskantaamme.
Kannattavuus heikkeni pienemmän liikevaihdon vuoksi ja koska suuria
projekteja ei valmistunut. Sopeutimme toimintaamme muuttuneeseen
markkinatilanteeseen vähentämällä määräaikaisten henkilöiden ja
aliurakoitsijoiden määrää ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja olemme
valmiita lisäämään kustannustensäästötoimenpiteitä.

Meille on kuitenkin tärkeää säilyttää toimituskykymme sekä
teknologiset kilpailuetumme ja olla valmiina hyödyntämään
kasvumahdollisuuksia. Olemme vahvistaneet Intian, Kiinan ja
IVY-maiden toimintojamme sekä kehittäneet tarjontaamme
energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn, ja tämä työ onkin
jo tuottanut tulosta. Heinäkuun 10. päivänä Outotec ja Eesti Energia
allekirjoittivat sopimuksen 110 miljoonan euron öljyliusketehtaan
rakentamisesta sekä yhteisyrityksestä, joka ryhtyy myymään uutta
teknologiaa maailmanlaajuisesti. Olen myös tyytyväinen että
palveluliiketoimintamme jatkaa kasvuaan. Asiakkaamme tarvitsevat
jatkuvasti erilaisia palveluja, varaosia ja laitteita."Tiivistelmä konsernin    Q2   Q2 Q1-Q2  Q1-Q2  Viim.  Q1-Q4
tunnusluvuista
             2009  2008  2009  2008  12kk  2008
Liikevaihto, milj. EUR  237,6  275,5 469,2  501,0 1 186,1 1 217,9
Bruttokate, %       18,3  20,3  19,3  20,3  21,1  21,5
Liikevoitto, milj. EUR  13,9  22,9  30,2  43,8  106,6  120,2
Liikevoitto, %       5,9   8,3  6,4   8,7   9,0   9,9
Voitto ennen veroja,   13,6  26,8  31,6  50,0  117,9  136,3
milj. EUR
Liiketoiminnan      23,4  83,6  12,6  124,2  -5,0  106,6
nettorahavirta, milj.
EUR
Korollinen nettovelka  -278,3 -358,5 -278,3 -358,5 -278,3 -314,6
kauden lopussa, milj.
EUR
Nettovelkaantumisaste  -127,1 -180,4 -127,1 -180,4 -127,1 -139,0
kauden lopussa, %
Käyttöpääoma kauden   -150,7 -240,3 -150,7 -240,3 -150,7 -171,2
lopussa, milj. EUR
Sijoitetun pääoman    30,8  60,0  30,9  50,1  56,8  61,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %  17,9  39,6  19,6  33,8  38,7  42,6
Tilauskanta kauden    966,6 1 548,4 966,6 1 548,4  966,6 1 176,7
lopussa, milj. EUR
Tilauskertymä, milj.   105,8  475,4 245,1  774,2  624,7 1 153,8
EUR
Henkilöstö keskimäärin  2 540  2 545 2 569  2 365  2 585  2 483
kauden aikana
Osakekohtainen tulos,   0,22  0,44  0,53  0,83  1,94  2,25
EURTAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

MARKKINAT

Kaivos- ja metalliteollisuuden investointitoiminta on edelleen
vähäistä. Asiakkailla on vaikeuksia rahoituksen saamisessa
hankkeisiinsa. Useimpien metallien hinnat ovat kuitenkin jatkaneet
nousuaan toisen vuosineljänneksen aikana ja ovat historiallisen
hyvällä tasolla, mikä on parantanut monien kaivosyhtiöiden
taloudellista asemaa. Lisäksi joidenkin yhtiöiden on ollut pakko
myydä omaisuuttaan vahvistaakseen tasettaan tai varmistaakseen
lainojensa uudelleenrahoituksen. Vaikka metallien hinnat ovat hyvällä
tasolla tällä hetkellä, tuotantolaitoksilla on vapaata kapasiteettia,
mikä hidastaa uusia investointeja.

Kehittyvät maat tarvitsevat kuitenkin jatkossakin paljon metalleja.
Markkinatutkimusten mukaan Kiina kuluttaa 35-50 % kaikista maailmassa
tuotetuista metalleista. Intia kehittää edelleen infrastruktuuriaan
ja laajojen luonnonvarojensa hyödyntämistä esimerkiksi hiilen,
teräksen raaka-aineiden, alumiinin, kuparin ja sinkin tuotantoon.
Myös Chile ja Peru jatkavat investointejaan kupari- ja
kultahankkeisiin.

Monet Outotecin asiakkaista arvioivat projektiensa laajuutta ja
hintoja, mutta päätöksenteko on hidasta. Vaikka moni uusinvestointi
on parhaillaan pysähdyksissä, kaivoksilla ja metallurgisilla
laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon
tehostamista sekä energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä
teknologioita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus
laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti
hyödynnettävät malmiot vaativat uusia tai parannettuja ratkaisuja,
joiden avulla tuotanto on taloudellisesti kannattavaa ja metallien
saanti parempaa.

Vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntäminen ja kaivosten ja
metallurgisten laitosten vesienkäsittely tarjoavat Outotecille uusia
mahdollisuuksia. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuskevarat
ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria
öljyliuske-esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa,
Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec tarjoaa sovelluksia ja
palveluja muun muassa öljyliuskeen prosessointiin ja bioenergian
tuotantoon uusien yhteisyritystensä kautta. Outotecin ja Eesti
Energian yhdessä kehittämä uusi ja ympäristön kannalta kestävä
Enefit-teknologia lisää liiketoimintamahdollisuuksia
energiasektorilla. Yksistään Virossa on mahdollista rakentaa useita
uudella teknologialla toimivia laitoksia. Lisäksi Outotec voi tarjota
erilaisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn nykyisille ja
uusille asiakkaille. Kaivos- ja metalliteollisuuden lisäksi Outotecin
teknologioita voidaan käyttää jätteidenpolttolaitoksilla,
elektroniikkateollisuudessa sekä muissa teollisuuslaitoksissa, jotka
tarvitsevat vesienkäsittelyä.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 245,1 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2008: 774,2 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä
useita pieniä laitteistotoimituksia ja palveluja nykyisille
asiakkaille. Toisen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 105,8
miljoonaa euroa (Q2/2008: 475,4 milj. euroa) ja se sisälsi pienehköjä
laitetoimituksia, varaosia ja palveluja.
Vuoden toisella neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.

Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:

 * rikkihappotehtaan toimitus Noracid S.A.:lle Mejillonesiin,
  Chileen (51 miljoonaa euroa)
 * useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista
  Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
 * vaahdotuskennojen ja sakeuttimien toimitus Polymetalin
  Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 966,6 miljoonaa euroa
(30.6.2008: 1 548,4 milj. euroa) ja se supistui 38 %
vertailukaudesta.

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin
tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 69 %
tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta
noin 40 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen
jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 100
miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja, jotka on otettu
huomioon yllä olevassa toimitusten etenemisarviossa. Noin 3 %
Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille,
jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 469,2 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2008: 501,0 milj. euroa) eli 6 % alhaisempi kuin
vertailukaudella. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 237,6 miljoonaa
euroa (Q2/2008: 275,5 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui
erityisesti Base Metals -divisioonan pienentyneestä tilauskannasta ja
joidenkin suurten projektien aikataulumuutoksista.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun
liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 73,4
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 51,6 milj. euroa) kasvaen 42 %
vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden toisella
neljänneksellä oli 42,5 miljoonaa euroa (Q2/2008: 30,8 milj. euroa).
Osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin lokakuussa
2008.

Katsauskauden liikevoitto oli 30,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 43,8
milj. euroa) eli 6,4 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2008: 8,7 %).
Liikevoitto sisältää 2,5 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen
erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta.
Termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot, jotka eivät sisälly
suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 0,9 miljoonalla eurolla
(Q1-Q2/2008: 2,3 milj. euron voitto). Toisen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 13,9 miljoonaa euroa (Q2/2008: 22,9 milj. euroa).
Supistuminen johtui liikevaihdon ja lisenssitulojen vähenemisestä,
korkeammista kiinteistä kuluista ja siitä, että projekteja valmistui
vähemmän kuin vertailukaudella.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 4,5 miljoonaa
euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Kasvu johtui pääasiassa
Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä
myyntityöstä, Intian liiketoiminnan kehittämisestä ja
palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 31,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2008: 50,0 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 1,4
miljoonan euron (Q1-Q2/2008: 6,1 milj. euroa) rahoitustuotot
vahvistivat tulosta ennen veroja.

Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista
koroista. Kauden voitto oli 21,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 34,9
milj. euroa). Verot olivat yhteensä 9,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008:
15,0 milj. euroa). Tämä vastaa 30,9 prosentin efektiivistä
veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (Q1-Q2/2008: 0,83
euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 19,6 % (Q1-Q2/2008:
33,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 30,9 % (Q1-Q2/2008: 50,1 %).


Segmenttien liikevaihto ja        Q2  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2  Q1-Q4
liikevoitto
milj. EUR               2009 2008 2009 2008  2008
Liikevaihto
Minerals Processing          91,1 92,7 175,6 152,8  419,6
Base Metals              29,6 72,0 74,4 132,0  295,3
Metals Processing           103,4 109,2 200,6 213,9  494,7
Muut liiketoiminnat          20,0 16,7 38,3 25,8  56,0
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen  -6,5 -15,0 -19,7 -23,4  -47,7
myynti
Yhteensä               237,6 275,5 469,2 501,0 1 217,9

Liikevoitto
Minerals Processing           7,9  3,2 14,0  7,3  22,5
Base Metals              -0,4 11,9  3,9 18,2  48,7
Metals Processing            9,3 11,8 18,2 24,1  61,1
Muut liiketoiminnat          -0,1  1,2 -0,5  1,6   3,9
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät  -2,7 -5,1 -5,5 -7,3  -16,0
Yhteensä                13,9 22,9 30,2 43,8  120,2*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis-
ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden
tuloksesta.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella
15 % vertailukaudesta ja oli 175,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 152,8
milj. euroa). Liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 7,3
milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui korkeasta vuoden alun
tilauskannasta, hyvästä projektien toteutuksesta ja vähentyneistä
pullonkauloista toimituksissa. Katsauskauden liikevoitto sisältää 2,5
miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand
-projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Katsauskauden
liikevoittoon sisältyy myös 0,1 miljoonan euron realisoitunut ja
realisoitumaton kurssivoitto, joka liittyi termiinisopimuksiin
(Q1-Q2/2008: 3,7 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton
voitto).

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 44 %
vertailukaudesta ja oli 74,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 132,0 milj.
euroa). Supistuminen johtui pääasiassa tilauskertymän pienenemisestä
vuoden 2008 syyskuun jälkeen, alhaisemmasta tilauskannasta ja
joidenkin projektien aikataulujen muutoksista. Liikevoitto oli 3,9
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 18,2 milj. euroa). Liikevoiton
heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästä liikevaihdon
supistumisesta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja
pienemmistä lisenssituloista. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi
myös 1,1 miljoonan euron realisoitunut ja realisoitumaton
kurssitappio, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1-Q2/2008: 1,0 milj.
euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).


Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella
6 % vertailukaudesta ja oli 200,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 213,9
milj. euroa). Liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 24,1
milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska liikevaihtoa ja
lisenssituloja oli vähemmän. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös
2,0 miljoonan euron realisoituneen ja realisoitumattoman
kurssivoiton, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1-Q2/2008: 1,5 milj.
euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 12,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2008: 124,2 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa vuoden 2009
käyttöpääoman kasvusta verrattuna vuoden 2008 käyttöpääoman
merkittävään pienenemiseen. Rahavarojen nettomuutokseen vaikuttivat
myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonan euron osingot
(huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa).
Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 281,6
miljoonaa euroa (30.6.2008: 358,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli
jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten
pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan
ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja
juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään
rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei 30.6.2009 ollut jäljellä
yli kolmea kuukautta.

Outotecin käyttöpääoma 30.6.2009 oli -150,7 miljoonaa euroa
(30.6.2008: -240,3 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä
tilauskertymästä ja asiakkailta raportointikaudella saatujen
ennakkomaksujen pienemmästä määrästä.

Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 30.6.2009 -278,3 miljoonaa euroa (30.6.2008: -358,5
milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa 248,3
miljoonaa euroa (30.6.2008: 298,1 milj. euroa) laskien 17 %
vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -127,1 %
(30.6.2008: -180,4 %) ja omavaraisuusaste 40,2 % (30.6.2008: 40,0 %).

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,2
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 6,3 milj. euroa), ja ne koostuivat
lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta,
investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä
Outotec Turula -konepajan laitteistoon.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni
vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli
katsauskauden lopussa 328,2 miljoonaa euroa (30.6.2008: 415,6 milj.
euroa).

Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka
on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN

Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa
yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän
kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät
kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa kehitystyötä Real
Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on osto-optio
koko yhtiöön.

Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat
GreenExergy AB -yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy
metsän hakkuutähteiden ja sahateollisuuden sahausjätteitä
hyödyntävien menetelmien kehittämiseen, markkinointiin ja
toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin omistusosuus
yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi
kolme ruotsalaisyritystä omistavat siitä kukin pienen osuuden.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat katsauskaudella
10,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 9,9 miljoonaa euroa) eli 2,3 %
liikevaihdosta (Q1-Q2/2008: 2,0 %). Outotec jätti 31 uutta
patenttihakemusta (Q1-Q2/2008: 20), ja sille myönnettiin 95 uutta
kansallista patenttia (Q1-Q2/2008: 119).

Outotec ja Real Time Systems Oy sopivat toukokuussa yhteistyöstä
uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä
sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen
sulattamiseen. Uusi laitteisto tuo merkittäviä säästöjä sähköuunien
käyttäjille.

Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea
Action Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren
tervehdyttämiseksi Outotec keskittyy metalliteollisuuden
metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen minimoimiseen sekä
metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.

Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa kahdelle
uudelle teollisuudenalalle, energiasektorille ja teollisuusvesien
käsittelyyn. Outotecin tarjonta energiasektorille käsittää muun
muassa hiilen koksaus-, kaasutus- ja polttoteknologioita useille eri
laitoksille, mukaan lukien öljyliuskeen pyrolyysin. Öljyliuskeen
polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin
Frankfurtin tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan
rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua.
Laajentumisen osana ruotsalainen GreenExergy-yhteisyritys tarjoaa
bioenergian tuotantoon liittyviä teknologioita voimalaitoksille.
Outotecin tarjonta teollisuusvesien käsittelyyn sisältää ratkaisuja
 rikastamoille, hydrometallurgisille laitoksille, sulatoille ja
elektrolyysilaitoksille, rikkihappotehtaille, alumiinioksidin
kalsinointilaitoksille, suljetuille kaivoksille sekä vanhoille
läjitysaltaille.

Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon
testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien
saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa
ratkaisussa. Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i
SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmän Australian suurimmalla
maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman
edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla. Tammikuussa
Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin
Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet
OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan
saannin varmistamiseksi.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 549 työntekijää
(30.6.2008: 2 667). Henkilöstömäärä väheni eniten Etelä-Amerikassa
määräaikaisten työntekijöiden osalta ja kasvoi eniten
Pohjois-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena.
Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 569 (Q1-Q2/2008: 2
365). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 204
henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna
2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli
noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.


Henkilöstö maittain 30.6.2009 30.6.2008 muutos, %
Suomi           909    934   -2,7
Saksa           400    350   14,3
Muu Eurooppa       240    241   -0,4
Amerikka         643    809   -20,5
Australia         199    205   -2,9
Muu maailma        158    128   23,4
Yhteensä        2 549   2 667   -4,4


Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 125:llä, eli 5 %.
Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa.
Toisaalta Outotec on lisännyt henkilöstöään Aasiassa. Outotecillä oli
kesäkuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä,
joiden määrä vastasi noin 350:a (31.3.2009: 520) täysipäiväistä
työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan,
projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen
määrä oli 80,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 76,7 milj. euroa).


UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMITYS

Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 47, Outotec
Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyy Outotecin
palvelukseen 1.9.2009, aloittaa operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja
ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2010. Nykyinen
toimitusjohtaja Tapani Järvinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma
julkistettiin 23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma
julkistettiin 3.3.2008.

Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma

Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille
maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden
ansaintakauden kokonaispalkkio oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä
jaettiin 202 779:na osakkeena 22 henkilölle vuoden 2009 toisen
vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4 miljoonaa euroa
rahana verojen kattamiseksi.

Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma

Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta:
kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain
erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän,
ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa
enimmäispalkkiosta maksetaan[ avainhenkilölle]. Ansaintakausien 2009
ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä.
Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta,
mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä.
Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava
työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson
päättymisestä.

Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja
maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.
Henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen
kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät osallistuneet
ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden
2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingot

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0
miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.

Hallitus

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5),
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf
Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto
Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto
Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus
valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja
Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen
jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000
euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


 * Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla
  pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta
  osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien
  osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko
  osakekannasta.
 * Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
  Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavasti:


 * Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita,
  levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa
  osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia.
  Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta
  hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
 * Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien
  osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa
  olla yli 4 200 000 osaketta.
 * Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan
  määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen
  hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden
  jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Näitä valtuutuksia ei ole käytetty 24.7.2009 mennessä.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun perusteella.

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9
siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V).
Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0
miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella
14,16 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 19,48 euroa ja pienin
noteeraus 9,30 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden
aikana kauppaa yli 57,1 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 810,5
miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.6.2008 oli 709,8 miljoonaa
euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 16,90 euroa.
Yhtiöllä ei ollut 30.6.2009 hallussaan omia
kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita. Outotecillä on
sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta.
Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla
olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut
yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa
näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus alitti 6.5.2009
viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta. Barclays Global
Investors UK Holdings Ltd:n omistus Outotecin osakkeista oli
2.068.377 osaketta, vastaten 4,92 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus oli
7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan Outotecin
osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus
Outotecin osakkeista oli 2.111.054 osaketta, vastaten 5,02 prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Outotecillä oli 15 027 osakkeenomistajaa 30.6.2009 ja kaikkiaan 14:än
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli noin 60 %
kaikista Outotecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Heinäkuussa Outotec sopi Eesti Energian kanssa uuden öljyliuskeesen
perustuvan öljyntuotantolaitoksen suunnittelemisesta, toimittamisesta
ja rakentamisesta Viron Narvaan. Sopimus oli arvoltaan noin 110
miljoonaa euroa. Outotec on jo tehnyt perussuunnittelun samaan
laitokseen, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2012 alussa.

Outotec ja Eesti Energia perustivat yhteisyrityksen kaupallistamaan
uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa. Eesti
Energia omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %.
Yhteisyrityksen tavoitteena on tulla merkittäväksi
öljyliusketeknologian toimittajaksi hyödyntämällä Eesti Energian
kokemusta öljyliuskeen louhinnasta ja jalostuksesta sekä Outotecin
osaamista leijupetiteknologioissa, suunnittelussa ja projektien
toteutuksessa.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja
metalliteollisuudessa sekä maantieteellisillä alueilla, jotka ovat
taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen taantuma voi
edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja
siten vuoden 2009 tilauskertymää. Vientiluottojen kysyntä on kasvanut
katsauskaudella. Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen ja
rahoituksen saatavuudessa sekä muutokset tarjousvaiheen projektien
laajuudessa ja hinnoittelussa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja
entisestään ja lykätä tilausten voimaantuloa. Outotecin joihinkin
teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita
koskevien tilausten puute heikentää lisenssituloa ja siten
bruttokateprosenttia.

Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä
riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien
tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and
Management, PRIMA). Vuoden 2009 toisen neljänneksen riskiarvioinnin
yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta
tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi
tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä
mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien
kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Katsauskauden
lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin
100 miljoonan euron arvosta. Viimeisimmän riskiarvioinnin perusteella
lisää viivästyksiä, keskeytyksiä ja peruutuksia saattaa edelleen
tulla.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Outotecin vastapuolten maksuihin
ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talouden taantuma
jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin
maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että Outotecin asiakkaille
ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa
ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös
Outotecille.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian
dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan
randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella
merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä
aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut
voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita.
Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella.
Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin
ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin
takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset
saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen.
Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä
edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin
pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin.
Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja
korkotuloja.

Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä
on vireillä. Istanbulin vetoomustuomioistuin Turkissa on tulkinnut
toisen vuosineljänneksen aikana Nordean ja Outotecin asiakkaan
Bagfasin välisen kiistan Bagfasin hyväksi. Nordea määrättiin
maksamaan Bagfasille korvauksia pankkitakuun ja oikeudenkäyntikulujen
verran yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Nordean ja Outotecin välisen
takausjärjestelyn sääntöjen mukaisesti Nordea on maksanut kaikki
Nordealle aiheutuneet kustannukset ja maksut. Nordean ja Outotecin
välinen sovintoratkaisu ei vaikuttanut merkittävästi Outotecin toisen
neljänneksen tulokseen, koska varaukset oli muodostettu aiempina
vuosina. Bagfasin ja Outotecin välinen välimiesmenettely jatkuu ja
Outotec on jättänyt lisävaateen Turkissa syntyneistä tappioista.
Outotecin johto uskoo, ettei muiden vireillä olevien menettelyjen
lopputuloksilla ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen
tulokseen.


VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta
maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat
kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta
päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat
projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien
järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.

Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja
metalliteollisuuden näkymiä. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen,
nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella
johto arvioi, että vuonna 2009:

 * liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
 * bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
 * liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen
  pienemmästä liikevaihdosta.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien
tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton
kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


Espoossa 24.7.2009

Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


Konsernin laaja tuloslaskelma     Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2  Q1-Q4
milj. EUR              2009  2008  2009  2008  2008

Liikevaihto            237,6 275,5 469,2 501,0 1 217,9

Hankinnan ja valmistuksen kulut  -194,1 -219,6 -378,5 -399,1 -956,2

Bruttokate             43,5  55,9  90,7 101,9  261,7

Muut tuotot             3,6  0,0  4,2  3,4   0,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -13,1 -11,0 -26,3 -21,9  -48,0
Hallinnon kulut          -13,5 -14,7 -26,7 -27,6  -55,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan    -5,8  -5,3 -10,9  -9,9  -20,2
kulut
Muut kulut             -0,8  -2,0  -0,8  -2,1  -19,1

Liikevoitto             13,9  22,9  30,2  43,8  120,2

Rahoitustuotot ja -kulut
 Korkotuotot ja -kulut       1,4  3,9  3,2  7,6  16,4
 Markkinahintoihin liittyvät    -0,7  0,9  0,3  0,4   3,2
voitot ja tappiot
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -1,1  -0,8  -2,2  -1,9  -3,4
Rahoitustuotot ja -kulut      -0,3  4,0  1,4  6,1  16,1

Voitto ennen veroja         13,6  26,8  31,6  50,0  136,3

Tuloverot              -4,3  -8,2  -9,8 -15,0  -42,4

Tilikauden voitto          9,3  18,7  21,8  34,9  93,9

Muut laajan tuloksen erät
 Ulkomaisen yksikön
tilinpäätöksen muuntamisesta
 johtuvat voitot ja tappiot     7,5  3,9  11,1  -1,8  -21,7
 Kauden aikana kirjatut voitot
ja tappiot rahavirran
 suojauksista            2,5  -1,4  1,4  2,2  -12,6
  Tuloverot liittyen rahavirran  -0,6  0,4  -0,1  -0,6   3,1
suojauksiin
 Kauden aikana kirjatut voitot
ja tappiot
 myytävissä olevista        -0,0  -0,7  -0,2  -1,9  -2,1
sijoituksista
Muut laajan tuloksen erät verojen  9,4  2,1  12,3  -2,2  -33,3
jälkeen

Tilikauden laaja tulos       18,7  20,8  34,1  32,8  60,6

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        9,3  18,7  21,8  35,0  94,0
Vähemmistölle             -   -   -  -0,0  -0,0

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        18,7  20,8  34,1  32,8  60,6
Vähemmistölle             -   -   -  -0,0  -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR      0,22  0,44  0,53  0,83  2,25
Laimennettu osakekohtainen tulos,  0,22  0,44  0,53  0,83  2,25
EUR


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Lyhennetty tase
milj. EUR               30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           82,9   74,3    81,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    32,1   25,1    29,5
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  0,4    1,7    0,5
Korottomat                 23,3   15,2    21,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        138,7   116,3   132,7

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)             102,2   93,9    87,7
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,5    0,7    0,4
 Korottomat                269,8   225,9   323,2
Rahavarat                 281,6   358,0   317,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä        654,2   678,4   729,1

VARAT YHTEENSÄ               792,9   794,7   861,8


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma     219,0   198,7   226,4
pääoma
Oma pääoma yhteensä            219,0   198,7   226,4

Pitkäaikaiset velat
Korolliset                  2,3    1,2    2,6
Korottomat                 72,3   67,6    74,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä        74,6   68,7    76,9

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                  1,9    0,7    1,5
Korottomat
 Saadut ennakkomaksut **)         248,3   298,1   214,0
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   248,9   228,5   343,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä        499,2   527,3   558,4

Velat yhteensä               573,8   596,0   635,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        792,9   794,7   861,8


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,3 miljoonaa euroa
30.6.2009 (30.6.2008: 16,7 milj.euroa, 31.12.2008: 16,4 milj.euroa).

**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista
osatuloutusta olivat 1 070,0 miljoonaa euroa 30.6.2009 (30.6.2008:
907,8 milj.euroa, 31.12.2008: 909,3 milj.euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma            Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR                      2009 2008 2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto                  21,8 34,9 93,9
Oikaisut
 Poistot                       5,8  5,9 11,0
 Muut oikaisut                   10,9  9,6 13,5
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)       -16,3 86,7  7,9
Saadut korot                     3,7  7,7 17,2
Maksetut korot                    -0,4 -0,1 -0,4
Maksetut verot                   -13,0 -20,4 -36,6
Liiketoiminnan nettorahavirta            12,6 124,2 106,6

Investoinnit                     -9,0 -6,4 -15,2
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken -2,8   - -7,6
rahavaroilla
Aineellisen omaisuuden myynti             0,4  0,1  0,7
Muu investointien rahavirta             -0,0   -   -
Investointien nettorahavirta            -11,5 -6,4 -22,1
Rahavirta ennen rahoitusta              1,1 117,9 84,5

Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut -0,1 -0,2  0,2
(-)
Lyhytaikaisten lainojen lisäys            0,7   -  1,1
Omien osakkeiden hankinta              -3,3 -9,3 -9,4
Maksetut osingot                  -42,0 -39,9 -39,9
Muu rahoituksen rahavirta               0,1  0,1  0,8
Rahoituksen nettorahavirta             -44,6 -49,3 -47,3

Rahavarojen nettomuutos               -43,5 68,6 37,3

Rahavarat tilikauden alussa             317,8 291,0 291,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus          7,4 -1,6 -10,5
Rahavarojen nettomuutos               -43,5 68,6 37,3
Rahavarat tilikauden lopussa            281,6 358,0 317,8
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä


+-----------------------------------+
| Laskelma oman pääoman muutoksista |
+-----------------------------------+              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
                    pääoma
milj. EUR          A  B  C  D  E   F   G  H   I
Oma pääoma 1.1.2008    16,8 20,2 0,2 7,9  -  5,7 164,0 0,1 214,8
Osingonjako         -  -  -  -  -   - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden hankinta  -  -  -  - -9,3   -   -  - -9,3
*)
Osakeperusteiset maksut:
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo     -  -  -  -  -   -  0,1  -  0,1
Vähemmistön hankinta     -  -  -  -  -   -   - -0,0 -0,0
Tilikauden laaja tulos    -  -  - -0,4  - -1,8 35,0 -0,0 32,8
Muut muutokset        -  -  -  -  -   -  0,2  -  0,2
Oma pääoma 30.6.2008   16,8 20,2 0,2 7,5 -9,3  3,9 159,4  - 198,7

Oma pääoma 1.1.2009    16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 -16,0 218,5  - 226,4
Osingonjako         -  -  -  -  -   - -42,0  - -42,0
Omien osakkeiden hankinta  -  -  -  - -3,3   -   -  - -3,3
*)
Omien osakkeiden siirto
osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville          -  -  -  - 8,1   - -4,8  -  3,3
Osakeperusteiset maksut:
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo     -  -  -  -  -   - -0,1  - -0,1
Tilikauden laaja tulos    -  -  - 1,1  - 11,1 21,8  - 34,1
Muut muutokset        -  -  -  -  -   -  0,6  -  0,6
Oma pääoma 30.6.2009   16,8 20,2 0,1 -2,6 -4,6 -4,9 193,9  - 219,0*) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin
rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta
(2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.


Konsernin tunnusluvut      Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
               2009  2008  2009  2008  12kk  2008
Liikevaihto, milj. EUR    237,6 275,5 469,2 501,0   1   1
                             186,1 217,9
Bruttokate, %         18,3  20,3  19,3  20,3  21,1  21,5
Liikevoitto, milj. EUR    13,9  22,9  30,2  43,8 106,6 120,2
Liikevoitto, %         5,9  8,3  6,4  8,7  9,0  9,9
Voitto ennen veroja, milj.  13,6  26,8  31,6  50,0 117,9 136,3
EUR
Voitto ennen veroja, %     5,7  9,7  6,7  10,0  9,9  11,2
liikevaihdosta
Liiketoiminnan        23,4  83,6  12,6 124,2  -5,0 106,6
nettorahavirta, milj. EUR
Korollinen nettovelka    -278,3 -358,5 -278,3 -358,5 -278,3 -314,6
kauden lopussa, milj. EUR
Nettovelkaantumisaste    -127,1 -180,4 -127,1 -180,4 -127,1 -139,0
kauden lopussa, %
Omavaraisuusaste kauden    40,2  40,0  40,2  40,0  40,2  35,0
lopussa, %
Käyttöpääoma kauden     -150,7 -240,3 -150,7 -240,3 -150,7 -171,2
lopussa, milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  4,5  3,0  9,2  6,3  26,8  23,9
milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  1,9  1,1  2,0  1,3  2,3  2,0
% liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto,  30,8  60,0  30,9  50,1  56,8  61,6
%
Oman pääoman tuotto, %    17,9  39,6  19,6  33,8  38,7  42,6
Tilauskanta kauden lopussa, 966,6   1 966,6   1 966,6   1
milj. EUR              548,4     548,4     176,7
Tilauskertymä, milj. EUR   105,8 475,4 245,1 774,2 624,7   1
                                153,8
Henkilöstö keskimäärin    2 540 2 545 2 569 2 365 2 585 2 483
kauden aikana
Tilikauden voitto, %      3,9  6,8  4,7  7,0  6,8  7,7
liikevaihdosta
Tutkimus- ja          5,8  5,3  10,9  9,9  21,2  20,2
kehitystoiminnan kulut,
milj. EUR
Tutkimus- ja
kehitystoiminnan kulut, %   2,4  1,9  2,3  2,0  1,8  1,7
liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, EUR   0,22  0,44  0,53  0,83  1,94  2,25
Osakekohtainen oma pääoma,  5,26  4,73  5,26  4,73  5,26  5,43
EUR
Osakekohtainen osinko, EUR    -   -   -   -  1,00  1,00TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:
*     IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella
 on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset
 omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman
 muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta
 osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
*     IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella
 pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon
 lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin
 raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin
 esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen
 raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä
 segmentti-informaation liitetietoihin.

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia
muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta
konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:
*     IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and
 Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
*     IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla
 tilikausilla).
*     IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1
 Tilinpäätösten esittäminen - Lunastusvelvoitteiset
 rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet
 (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
*     IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden
2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla
tilikaudella:
*     IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009
 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
*     IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa
 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
*     IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen
 (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi
 EU:ssa.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm.
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen
ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja,
varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on
mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista.


Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat        Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
kertaluonteiset erät
milj. EUR                      2009 2008 2008
Myyntitappio Intune Circuits Oy:n myynnistä       - -1,0 -1,1
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat        2,5   - -8,5
kertaluonteiset erätTuloverot                  Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR                   2009 2008 2008
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -9,0 -8,5 -37,4
Laskennalliset verot             -0,8 -6,6 -5,0
Tuloverot yhteensä              -9,8 -15,0 -42,4Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR               30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Hankintameno kauden alussa         87,6   81,3    81,3
Muuntoerot                  1,9   -1,0    -3,3
Lisäykset                  5,3    4,7    10,7
Vähennykset                 -0,6   -0,8    -3,3
Tytäryhtiöiden hankinta            -     -    2,1
Uudelleenryhmittelyt             0,0   -0,1    0,0
Hankintameno kauden lopussa         94,3   84,1    87,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -58,1   -56,7   -56,7
kauden alussa
Muuntoerot                 -1,0    0,6    2,0
Vähennykset                 0,2    0,7    3,1
Uudelleenryhmittelyt             0,0   -0,0    0,0
Tilikauden poistot             -3,3   -3,6    -6,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -62,2   -59,0   -58,1
kauden lopussa

Kirjanpitoarvo kauden lopussa        32,1   25,1    29,5Vastuusitoumukset
milj. EUR               30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Annetut pantit                1,8    1,6    3,0
Annetut takaukset kaupallisten       192,7   178,1   166,5
sitoumusten vakuudeksi
Vuokravastuut                66,1   43,2    68,7


Annetut pantit liittyvät kanadalaisten tytäryhtiöiden paikallisiin
luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 4,9 miljoonaa euroa 30.6.2009
(30.6.2008: 4,3 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 328,2 miljoonaa euroa
30.6.2009 (30.6.2008: 415,6 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj.
euroa).


Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR      30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Käypä nettoarvo     -6,0*)  17,5**) -12,7***)
Nimellisarvo       345,5   382,1   378,3


*) joista -2,8 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 13,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.


+----------------------------------------------------------+
| Lähipiiritapahtumat                   |
|----------------------------------------------------------|
|                             |
|----------------------------------------------------------|
| Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa |
+----------------------------------------------------------+


Outotecilla ei ollut velkaa Auburn konsernin toimitusjohtajalle
vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa (31.12.2008: 2,2 milj.
euroa). Velka liittyi Auburn konsernin hankinnan sovittuihin
maksuehtoihin. Jäljellä oleva velka maksettiin Auburn konsernin
toimitusjohtajalle myyntisopimuksen mukaisesti vuoden 2009 toisen
neljänneksen aikana.


Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden   Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
kanssa
milj. EUR                      2009 2008 2008
Myynti- ja muut saamiset                -  0,1   -+-------------------------------+
| Liiketoimintojen yhdistäminen |
|-------------------------------|
| Auburn konsernin hankinta   |
+-------------------------------+


Outotec saattoi 10.10.2008 päätökseen kanadalaisen Auburn konsernin
oston. Yritys toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja
metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä.

Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa
euroa (31,2 milj. Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa
euroa. Yrityksen liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana
oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa.
Outotec Auburn sisältyy muut liketoiminnat -segmenttiin.

Kauppahinta oli 10,3 miljoonaa euroa (15,8 milj. Kanadan dollaria).
Kokonaishankintamenoon 10,8 miljoonaa euroa, sisältyy lisäksi
hankintaan liittyviä kuluja 0,5 miljoonaa euroa.                  Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot
milj. EUR             kirjatut käyvät ennen yhdistämistä
                       arvot

Tavaramerkit ja patentit (sis.         0,7         -
aineettomiin hyödykkeisiin)
Asiakassopimukset ja niihin
liittyvät asiakassuhteet
(sis. aineettomiin hyödykkeisiin)       0,6         -
Aineelliset                  2,3        2,3
käyttöomaisuushyödykkeet
Vaihto-omaisuus                0,6        0,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset        3,9        3,9
Rahavarat                   0,4        0,4
Varat yhteensä                 8,5        7,2

Korolliset velat                0,9        0,9
Laskennalliset verovelat            0,4         -
Ostovelat ja muut velat            3,4        3,4
Velat yhteensä                 4,7        4,2

Nettovarat                   3,8        3,0

Hankintameno                 10,8
Liikearvo                   7,0

Rahana maksettu hankintahinta         10,8
Hankittujen tytäryritysten           0,4
rahavarat
Rahavirtavaikutus               10,4Auburn konsernin hankinnan vaikutus Outotecin vuoden 2008
liikevaihtoon ja liikevoittoon

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana
toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut
1.1.2008.


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR      Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09
Liikevaihto
Minerals Processing 64,6 72,7 110,5 60,1 92,7 122,0 144,8 84,5 91,1
Base Metals     64,5 64,1 85,6 60,1 72,0 76,9 86,4 44,8 29,6
Metals Processing  100,9 113,0 120,8 104,6 109,2 116,9 163,9 97,2 103,4
Muut liiketoiminnat  8,9 11,1 11,1  9,1 16,7 11,4 18,8 18,3 20,0
Kohdistamattomat
erät*) ja sisäinen -11,7 -15,0 -12,5 -8,3 -15,0 -9,2 -15,1 -13,2 -6,5
myynti
Yhteensä      227,1 245,9 315,5 225,6 275,5 318,1 398,8 231,6 237,6

Liikevoitto
Minerals Processing  3,3  3,6 16,3  4,1  3,2  3,1 12,1  6,1  7,9
Base Metals     13,2 12,1  9,3  6,3 11,9 13,3 17,2  4,3 -0,4
Metals Processing  10,5 11,5 11,5 12,3 11,8 14,9 22,1  8,9  9,3
Muut liiketoiminnat  0,6  1,3  0,3  0,4  1,2  1,7  0,7 -0,4 -0,1
Kohdistamattomat**) -4,1 -2,5 -4,4 -2,2 -5,1 -4,1 -4,6 -2,7 -2,7
ja sisäiset erät
Yhteensä       23,4 26,0 33,0 21,0 22,9 28,9 47,5 16,3 13,9


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka      × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä       × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Tilikauden voitto        × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
kulut             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = tilikauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana

Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tammi-kesäkuun 2009
osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on
englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: perjantai, 24.7.
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
29.7.2009 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla
840286.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin.


VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset
tiedotteet:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesakuu 2009 Lataa