Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011
huhtikuuta 29, 2011

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        29.4.2011 KLO 12.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani voimakkaasti

Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti (Q1/2010): * Liikevaihto: 247,5 miljoonaa euroa (187,0 milj. euroa), +32 %

 * Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin
  liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 20,2 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa),
  +506 %

 * Tilauskanta: 1 444,4 miljoonaa euroa (1 155,7 milj. euroa), +25 %

 * Tilauskertymä: 343,7 miljoonaa euroa (419,4 milj. euroa), -18 %

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 59,8 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa)Tulosohjeistus vuodelle 2011 pysyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Outotecin kaikkien liiketoiminta-alueiden markkinat vahvistuivat edelleen
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti aktiviteetti kulta-,
perusmetalli- ja rautateollisuudessa oli vilkasta. Tarjousten laatiminen ja
tilausten toimittaminen ovat pitäneet henkilöstömme kiireisenä. Olen erittäin
tyytyväinen alkuvuoden vahvaan tilaushankintaamme. Saimme tilauksen muun muassa
Serbiasta RTB Borilta, jonka kokonaistoimitus sisältää kuparin
liekkisulatusteknologiaa palveluineen. Lisäksi saimme tilauksen Codelcolta
jätevedenkäsittelylaitoksen toimittamisesta Chileen Mina Ministro Hales
-projektiin, mikä on merkittävä saavutus teollisuusvesien käsittelyyn liittyvän
strategiamme eteenpäin viemisessä. Vahva kysyntä ja tilauskanta ja onnistuneet
ratkaisu-, laite- ja palvelutoimitukset kasvattivat liikevaihtoamme voimakkaasti
ja paransivat kannattavuuttamme. Voidaan todeta, että uusi kasvua ja
skaalautuvuutta tukeva toimintamallimme alkaa tuottaa tuloksia. Hankimme
itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n fosforin kierrätysteknologian
tuotemerkkeineen ja patentteineen vahvistaaksemme ympäristöteknologioiden
valikoimaamme ja korostaaksemme kierrätysteknologioiden kasvavaa merkitystä
missiossamme, joka on maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Olemme
suunnitelmiemme mukaisella kasvu-uralla, ja markkinanäkymät ovat hyvät."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista         Q1   Q1  Viim.  Q1-Q4

                          2011  2010  12kk  2010
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR              247,5  187,0 1 030,1  969,6

Bruttokate, %                   26,6  24,4  26,6  26,2

Liikevoitto liiketoiminnoista, milj. EUR      20,2   3,3  91,6  74,7

Liikevoitto liiketoiminnoista, %          8,2   1,8   8,9   7,7

Liikevoitto, milj. EUR               19,0  -10,1  70,7  41,6

Liikevoitto, %                   7,7  -5,4   6,9   4,3

Voitto ennen veroja, milj. EUR           18,1  -10,3  65,4  37,1

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR      59,8   7,5  139,8  87,5

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -248,7 -179,5 -248,7 -200,9

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %      -75,9  -57,9  -75,9  -56,2

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR      -153,0  -79,0 -153,0 -113,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %            20,4  -11,1  17,6   9,2

Oman pääoman tuotto, %               14,7  -8,9  14,6   7,6

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR      1 444,4 1 155,7 1 444,4 1 393,1

Tilauskertymä, milj. EUR             343,7  419,4 1 319,0 1 394,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       3 221  3 163  3 165  3 151

Osakekohtainen tulos, EUR             0,28  -0,16  1,03  0,59
-------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne jatkui vahvana katsauskauden aikana. Metallien kysynnän
pitkän aikavälin myönteiset näkymät erityisesti kehittyvillä markkinoilla
tukivat kaivos- ja metalliteollisuutta. Outotecin asiakaskunnan
tuotantokapasiteetin käyttöaste säilyi yleisesti ottaen hyvänä, mikä kasvatti
investointiaktiivisuutta ja palvelujen kysyntää. Yhtiöt käynnistivät uudelleen
investointiprojektejaan, mikä ilmeni runsaina markkinointi- ja myyntitoimina
katsauskaudella. Etelä-Amerikan, Australian ja Intian markkinat olivat vahvat
erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojektien osalta. Markkinat vahvistuivat
myös alumiini-, sinkki- ja nikkeliprojektien osalta. Joidenkin teknologia-alojen
asiantuntijaresurssit ovat olleet tiukoilla lisääntyneen kysynnän takia, mutta
toimitusajat ja alihankkijaverkoston kapasiteetti pysyivät kuitenkin
normaaleina.

Kaivos- ja metalliteollisuus hyötyivät metallien korkeista hinnoista.
Rahamarkkinat jatkoivat elpymistään epävakaista olosuhteista huolimatta, mutta
rahoituspakettien entistä vaativampien rakenteiden vuoksi erityisesti isojen,
uuden kapasiteetin rakentamista edellyttävien projektien päätöksenteko hidastui.

Kiinnostus ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön kasvaa jatkuvasti
ja teknologioiden ympäristövaikutusten ehdot tiukentuvat entisestään. Trendi on
Outotecin kannalta myönteinen, sillä yhtiö toimittaa edistyksellisiä
teknologiaratkaisuja, joiden avulla on mahdollista minimoida asiakkaiden
tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset sekä maksimoida
arvokkaiden raaka-aineiden saanti.

TILAUSKERTYMÄ

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatujen uusien tilausten arvo oli 343,7
miljoonaa euroa (Q1/2010: 419,4 milj. euroa), mihin sisältyi laitostoimituksia,
teknologia- sekä laitetoimituksia ja palveluja. Katsauskauden tilauksista noin
puolet tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueelta ja
toinen puoli jakautui tasaisesti Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren valtioiden
kesken. Tilauskertymän 18 %:n lasku vertailukaudesta johtuu poikkeuksellisen
suuresta tilauskertymästä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä, jolle
ajoittui kaksi erityisen suurta tilausta. Julkaisemattomien pienten ja
keskisuurten tilausten määrä kasvoi kuitenkin sekä vertailukaudesta (Q1/2010)
että vuoden 2010 neljännestä vuosineljänneksestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 * kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita yhdessä SNC-Lavalinin kanssa RTB
  Borille, Serbia (60 milj. euroa),

 * öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa),

 * jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja

 * kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire
  Resourcesille, Australia (15 milj. euroa).TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 444,4 miljoonaa euroa, mikä on 25 %
suurempi kuin vertailukauden lopussa (Q1/2010: 1 155,7 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 29 yli 10 miljoonan euron
arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 67 % tilauskannasta. Johto
arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 60 % (noin 840 milj. euroa)
toimitetaan vuonna 2011, loput 2012 ja myöhemmin. Katsauskauden lopussa
Outotecin tilauskannassa oli noin 40 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä
projekteja (31.3.2010: 70 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 32 % ja oli 247,5 miljoonaa euroa
(Q1/2010: 187,0 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta
liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi vahvan palvelujen ja laitteiden myynnin
sekä erityisesti Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen onnistuneiden
projektitoimitusten ansiosta. Myös Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen
liikevaihto palasi kasvu-uralle.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun liiketoiminta-
alueen liikevaihtolukuihin, kasvoi 41 % vertailukaudesta ja oli 71,1 miljoonaa
euroa (Q1/2010: 50,5 milj. euroa). Tämä vastaa 29 % Outotecin liikevaihdosta
(Q1/2010: 27 %).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 20,2 miljoonaa euroa (Q1/2010:
3,3 milj. euroa), joka vastaa 8,2 % liikevaihdosta (Q1/2010: 1,8 %). Liikevoitto
liiketoiminnoista kasvoi vertailukauteen verrattuna suuremman myynnin ja
paremman bruttokatteen, joka oli 26,6 %, (Q1/2010: 24,4 %) vuoksi. PPA-poistot
olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (Q1/2010: -10,1 milj. euroa).
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,8 miljoonaa euroa (Q1/2010:
realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,3 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 50,8 miljoonaa euroa
(Q1/2010: 45,6 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin
maailmanlaajuisen liiketoimintamallin rakentamiseen liittyvistä kuluista,
henkilöstömäärän kasvusta, hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista,
liiketoiminnan kehityskustannuksista sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan
liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 18,1 miljoonaa euroa
(Q1/2010: -10,3 milj. euroa). Se sisälsi 0,9 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja
(Q1/2010: nettorahoituskulu 0,2 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui
pääasiassa alhaisesta korkotasosta ja uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä
maksuista. Katsauskauden voitto oli 12,6 miljoonaa euroa (Q1/2010: -7,3 milj.
euroa). Verot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 3,0 milj. euroa
positiivinen). Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (Q1/2010: -0,16 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 14,7 % (Q1/2010: -8,9 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto 20,4 % (Q1/2010: -11,1 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto       Q1  Q1 Q1-Q4

milj. EUR                     2011 2010 2010
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions              162,0 113,5 623,3

Ferrous Solutions                 43,6 20,0 131,5

Energy, Light Metals and Environmental Solutions 46,1 54,6 222,8

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti    -4,1 -1,0 -8,0
------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     247,5 187,0 969,6Liikevoitto

Non-ferrous Solutions               18,1 -15,4 26,1

Ferrous Solutions                 3,2 -2,5 11,3

Energy, Light Metals and Environmental Solutions  3,3 10,0 26,8

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät       -5,7 -2,2 -22,6
------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     19,0 -10,1 41,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto kasvoi 43
% vertailukaudesta ja oli 162,0 miljoonaa euroa (Q1/2010: 113,5 milj. euroa).
Liikevaihtoa kasvattivat palveluliiketoiminnan kasvu, vahva tilauskanta,
onnistuneet projektitoimitukset sekä suotuisa tuotevalikoima. Liikevoitto
liiketoiminnoista oli 19,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: -3,2 milj. euroa) ja
liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: -15,4 milj. euroa).
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,9 miljoonaa euroa (Q1/2010:
realisoitunut ja realisoitumaton tappio 0,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu
johtui myynnin kasvusta, paremmasta bruttokatteesta ja onnistuneista
projektitoimituksista.

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 43,6
miljoonaa euroa (Q1/2010: 20,0 milj. euroa). Liikevaihdon 118 %:n kasvu
vertailukauteen verrattuna johtui suurien, vuonna 2010 saatujen projektien
toimittamisesta. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 3,2 miljoonaa euroa (Q1/2010:
-2,2 milj. euroa) ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa (Q1/2010: -2,5 milj.
euroa). Liikevoiton paraneminen johtui suuremmasta liikevaihdosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen
katsauskauden liikevaihto oli 46,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: 54,6 milj. euroa).
Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa pitkäkestoisten projektien
tuloutumisaikatauluista. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 3,5 miljoonaa euroa
(Q1/2010: 10,3 milj. euroa) ja liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa (Q1/2010: 10,0
milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoa paransivat vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä onnistuneesti päätökseen saatettujen projektien varauksien
purkautuminen. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin
liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 0,1 miljoonaa euroa (Q1/2010:
realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,6 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 140,2 miljoonaa euroa (31.3.2010:
911,8 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 326,6 miljoonaa
euroa (31.3.2010: 310,1 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,20 euroa
(Q1/2010: 6,82 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 59,8 miljoonaa euroa (Q1/2010:
7,5 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi saatujen ennakkomaksujen
ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste pieneni edelleen vertailukaudesta ja
oli -75,9 % (31.3.2010: -57,9 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -153,0 miljoonaa euroa
(31.3.2010: -79,0 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä
oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 318,2 miljoonaa euroa
(31.3.2010: 232,1 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset
nettovelat katsauskauden lopussa olivat -248,7 miljoonaa euroa (31.3.2010:
-179,5 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 244,1
miljoonaa euroa (31.3.2010: 150,7 milj. euroa), mikä on 62 % enemmän kuin
vertailukaudella. Outotecin omavaraisuusaste oli 36,6 % (31.3.2010: 40,7 %).
Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 3,5 miljoonaa euroa (Q1/2010:
53,7 milj. euroa) ja ne koostuivat pääasiassa investoinneista
informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 318,5
miljoonaa euroa (31.3.2010: 295,3 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 7,5
miljoonaa euroa (Q1/2010: 7,1 miljoonaa euroa) eli 3,0 % liikevaihdosta
(Q1/2010: 3,8 %). Outotec jätti kuusi uutta patenttihakemusta (Q1/2010: 17), ja
sille myönnettiin 68 uutta kansallista patenttia (Q1/2010: 31).

Helmikuussa Outotec osti itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n kehittämän fosforin
kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen. ASH DECin kehittämässä
prosessissa biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta
tuotetaan fosfaattipitoista lannoitetta. Prosessi täydentää Outotecin
leijupetiteknologiaan perustuvia biomassan polttoratkaisuja. Sopimuksen
kauppahintaa ei julkistettu.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 274 työntekijää (31.3.2010:
3 167). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 221 (Q1/2010:
3 163). 58 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan
kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 7,5 % yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain          31.3.2011 31.3.2010 muutos % 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
EMEA (Eurooppa ml. IVY-maat, Lähi-itä,    1 998   1 998  0,0 %   1 945
Afrikka)

Amerikka                    802    742  8,1 %    759

Aasia ja Tyynenmeren valtiot          474    427  11,0 %    426
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                   3 274   3 167  3,4 %   3 130Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 349 (31.3.2010: 230)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli
62,6 miljoonaa euroa (Q1/2010: EUR 50,6 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta
johtui palkkainflaatiosta, bonuksista ja kannustinjärjestelmistä, yritysostoista
sekä henkilöstömäärän kasvusta.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta,
joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain
erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän,
ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin
1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan
ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien
tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan osakkeina (138 554 kpl) ja
käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeet jaetaan
avainhenkilöille keväällä 2011. Toimitusjohtaja Pertti Korhosen palkkio
maksetaan Outotecin osakkeina (9 824 kpl) ja käteismaksuna, joka kattaa verot ja
veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen
kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen osallistui
toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti kannustinohjelmaan 2010-2012
ansaintakaudella 2010. Palkkio maksetaan Outotecin osakkeina (9 824 kpl) ja
käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti
tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun.
Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on yhteensä 435 625
Outotecin osakkeen arvoa vastaava määrä (sisältäen käteismaksun, joka kattaa
verot ja veronluonteiset maksut).

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten
osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat
osakeyhtiön Outotec Management Oy:n, jonka koko osakekannan he omistavat.
Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta
kasvattamaan yhtiön pitkän aikavälin omistaja-arvoa. Johto sijoittaa
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja
osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec
Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan,
ja johtoryhmän jäsenet omistavat perustetun yhtiön kautta noin 0,34 % Outotecin
osakkeista.

Outotec on konsolidoinut Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen.
Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.4.2011:
191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien
osakkeiden hankintana.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2011 Espoossa. Kokouksen
avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta 0,75 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 25.3.2011 ja osingon maksupäivä 8.4.2011.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila
sekä uutena jäsenenä Timo Ritakallio. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

-        Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin,
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa
ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

-        Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 29.4.2011 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

-        Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

-        Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

-        Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Valtuutuksia ei ole käytetty 29.4.2011 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsun
yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään
yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön Internet-
sivuilla.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija
Ailasmaan, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Anssi Soilan. Hannu Linnoinen
toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan
jäseninä jatkavat Carl-Gustaf Bergström puheenjohtajana sekä Tapani Järvinen ja
Karri Kaitue.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu
45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen
yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 41,43 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 46,78 euroa ja pienin noteeraus 37,61 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 23 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa yli 984 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo
katsauskauden lopussa oli 1 943 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen
noteeraus oli 42,44 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan
omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä
omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen
perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec
Management Oy:llä oli 191 211 (29.4.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 14 621 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 15
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 54,9 % ja kotimaisten
kotitalouksien osuus 12,8 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

1.4.2011 Outotec ilmoitti ostaneensa alumiinioksidin jalostukseen käytettävän
pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen australialaiselta
Australian Process Technology Pty Ltd:ltä. Kauppaan ei sisälly
henkilöstösiirtoja. Osapuolet eivät julkistaneet sopimuksen kauppahintaa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset,
taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla
markkinoilla voi altistaa yhtiön taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen
liittyville riskeille. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa
ja viivästyttää tilausten saamista ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on
vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Katsauskauden riskiarvioinnin
yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat
projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien
kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja
palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa
liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat
vaikuttaa viiveellä. Myös tuotevalikoima vaikuttaa Outotecin bruttokatteeseen.
Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa
voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa
työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-
aineiden ja ulkoisten palveluiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi
vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee
rahoitusvaikeuksia. Rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen
viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös
Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät
näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei
liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat
tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa
liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-
muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on
sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin
yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja
korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien
vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita.
Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten
päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin
laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan
kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien
hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vahvana. Useiden kaivos- ja
metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat vuonna
2011 vuoteen 2010 verrattuna, kun useita keskeytettyjä projekteja käynnistetään
uudelleen. Projektirahoituksen saatavuus on parantunut, mutta erityisesti isojen
investointien päätöksentekoprosessit vievät aikaa. Huolimatta viime vuosien
kapasiteetin lisäyksistä, metallien tuotanto ei riitä tyydyttämään yhä kasvavaa
kysyntää. Kaivos- ja metalliteollisuusyritysten on pakko lisätä ja tehostaa
tuotantoaan. Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä pienenevien
malmien metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten
nykyaikaistamiseen, tuotannon optimointiin ja automaatioon. Energian hinnan
nousu ohjaa yrityksiä kehittämään prosessejaan alentaakseen
yksikkökustannuksiaan. Työvoimakustannukset ovat kasvussa avainmarkkinoilla ja
raaka-aineiden, komponenttien ja ulkoisten palveluiden hinnanvaihtelut
aiheuttavat hinnoittelupaineita.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologiamarkkinoiden odotetaan vahvistuvan edelleen. Erityisesti
kulta- ja kuparihankkeita mutta myös sinkki- ja nikkeliprojekteja on
käynnistymässä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit
etenevät metallurgisiin laitoksiin liittyviä investointeja nopeammin. Kilpailu
uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin
hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän
rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologiaratkaisuja. Samanaikaisesti
ympäristösäädökset kiristyvät, energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi
tarvitaan uutta teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän odotetaan
jatkuvan hyvänä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut
voimakkaasti, ja ferroseoshankkeiden aktiviteetti lisääntyy jatkuvasti.
Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä
ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Lähinnä Kiinan markkinoiden
jatkuvaa kysyntää varten Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita
rikasteita ja rautapellettejä tuottavien rautamalmin käsittelylaitosten
laajennuksia ja uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää
sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin
ferroseosratkaisut sekä rautamalmin sintraus- ja pelletointiratkaisut ovat
ympäristön kannalta kestäviä ja energiatehokkaita ja siten kilpailukykyisiä.
Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut, kuten raudan suorapelkistys,
tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden
hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen
pienentämiseen.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten
energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen kysyntää. Maailman
hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin
kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on
Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja
Virossa. Outotec ja Eesti Energia ovat kehittäneet uuden, Outotecin
kiertoleijupetiteknologiaa hyödyntävän Enefit-teknologian. Teknologia tulee
käyttöön Eesti Energian Narvaan rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään
laitokseen, ja sitä voidaan soveltaa öljyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn
muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin
jalostukseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä uudelleen. Lähi-itä hyödyntää
suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja
jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-
ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat
hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan
pyrometallurgisten prosessien sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten
minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan jatkuvasti myös lannoiteteollisuudessa.
Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita
ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien
ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys, jätteenkäsittely ja
teollisuusvesien käsittely lisääntyvät jatkuvasti. Liiketoiminta-alueen
markkina-asema vahvistui edelleen katsauskaudella ostettujen
teknologiasovellusten johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu, johon kuuluvat
teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen, laitosten
uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden
varaosien, huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarve kasvaa kapasiteetin
käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen myötä.
Asiakkaiden tarpeiden kirjo on laaja vaihdellen yksittäisistä varaosista täysin
ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo
kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani
koko laitoksen elinkaaren ajan. Vuonna 2010 hankitut liiketoiminnat laajentavat
Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat kykyä toimia maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Outotecin vuoden 2011 tulosohjeistus pysyy ennallaan. Vahvaan alkuvuoden
tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 * tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen,

 * liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25-1,35 miljardiin euroon ja

 * liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen
  liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

Espoossa 29.4.2011

Outotec Oyj
HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi@outotec.comOSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma                 Q1   Q1 Q1-Q4

milj. EUR                          2011  2010  2010
-------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto                         247,5 187,0 969,6Hankinnan ja valmistuksen kulut              -181,8 -141,5 -715,7
-------------------------------------------------------------------------------


Bruttokate                          65,8  45,5 253,9Muut tuotot                          4,2  3,0  7,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut               -19,8 -20,8 -85,0

Hallinnon kulut                       -23,5 -17,7 -75,1

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut             -7,5  -7,1 -28,5

Muut kulut                          -0,2 -12,9 -30,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta              -0,0  -0,2  -0,3
-------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto                         19,0 -10,1  41,6Rahoitustuotot ja -kulut

        Korkotuotot ja -kulut                 1,1  0,5  1,5

        Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot    -0,4  0,0  -1,7

        Muut rahoitustuotot ja -kulut            -1,6  -0,7  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut                   -0,9  -0,2  -4,5Voitto ennen veroja                     18,1 -10,3  37,1Tuloverot                          -5,5  3,0 -10,4
-------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voitto                      12,6  -7,3  26,7
-------------------------------------------------------------------------------


Muut laajan tuloksen erät

        Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta

        johtuvat voitot ja tappiot              -9,7  9,3  25,5

        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran

        suojauksista                     -0,0  -0,1  0,9

        Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin       0,0  0,0  -0,2

        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot

        myytävissä olevista sijoituksista           0,2  -0,0  0,3

        Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin   -   -  0,0
-------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen          -9,5  9,2  26,5Tilikauden laaja tulos                    3,1  2,0  53,1
-------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille                    12,6  -7,3  26,7

Määräysvallattomien omistajien osuus              -   -   -Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille                     3,1  2,0  53,1

Määräysvallattomien omistajien osuus              -   -   -Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR                  0,28 -0,16  0,59

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR            0,28 -0,16  0,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase

milj. EUR                  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------


VARATPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet             220,4   202,4   223,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       51,6   52,6    52,7

Sijoitukset ja saamiset

Korolliset                    2,7    1,5    2,5

Korottomat                    41,2   41,9    40,0
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä          315,9   298,5   319,0Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *)               126,4   105,0   101,0

Sijoitukset ja saamiset

    Korolliset                  0,5    0,8    0,5

    Korottomat                 379,3   275,5   367,2

Rahavarat                    318,2   232,1   280,3
--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä          824,3   613,4   748,9VARAT YHTEENSÄ                 1 140,2   911,8  1 068,0
--------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    326,6   310,1   356,7

Määräysvallattomien omistajien osuus       1,0     -    1,0
--------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä               327,6   310,1   357,7Pitkäaikaiset velat

Korolliset                    55,1   39,4    56,6

Korottomat                   100,4   105,8    98,1
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä          155,4   145,2   154,7Lyhytaikaiset velat

Korolliset                    17,5   15,5    25,7

Korottomat

        Saadut ennakkomaksut **)        244,1   150,7   198,7

        Muut korottomat lyhytaikaiset velat   395,6   290,4   331,1
--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä          657,1   456,5   555,5Velat yhteensä                 812,6   601,7   710,2OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         1 140,2   911,8  1 068,0
--------------------------------------------------------------------------

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 33,7 miljoonaa euroa 31.3.2011
(31.3.2010: 23,8 milj. euroa, 31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 089,1 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 1 045,5 milj. euroa,
31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma                   Q1  Q1 Q1-Q4

milj. EUR                            2011 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto                        12,6 -7,3 26,7

Oikaisut

        Poistot                         4,7  5,3 19,0

        Muut oikaisut                      5,6  7,6 28,1

Käyttöpääoman vähennys                     42,4  6,2 41,0

Saadut korot                           1,5  1,0  5,2

Maksetut korot                         -0,1 -0,2 -0,9

Maksetut verot                         -6,9 -5,1 -31,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                  59,8  7,5 87,5Investoinnit                          -3,4 -2,5 -16,8

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken        - -20,6 -38,8
rahavaroilla

Hankitut liiketoiminnot                      -   - -2,3

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta                  -   - -0,2

Tytäryhtiöosakkeiden myynti                    -   -  0,8

Aineellisen omaisuuden myynti                  0,5  3,5  5,2

Muu investointien rahavirta                   -0,0   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta                  -3,0 -19,6 -52,1

Rahavirta ennen rahoitusta                   56,8 -12,1 35,3Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut             -1,8 -8,7 -17,3

Pitkäaikaisten lainojen nostot                   -   - 30,0

Lyhytaikaisten lainojen vähennys                -8,7 -11,9 -17,7

Lyhytaikaisten lainojen lisäys                  0,5  1,6 11,4

Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin         -   - -4,1

Maksetut osingot                          -   - -32,0

Muu rahoituksen rahavirta                    -0,0 -0,1  0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                   -10,0 -19,1 -29,4Rahavarojen nettomuutos                     46,8 -31,3  5,9Rahavarat tilikauden alussa                  280,3 258,5 258,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus               -8,9  4,9 15,9

Rahavarojen nettomuutos                     46,8 -31,3  5,9
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa                  318,2 232,1 280,3
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista


             ---------------------------------------
               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
                     pääoma
             ---------------------------------------


milj. EUR          A  B  C  D  E  F  G    H   I   J
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010    16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5  214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako         -  -  -  -  -  -  -  -32,0   - -32,0

Osakeanti         0,4  -  -  -  - 24,3  -    -   - 24,7

Osakeperusteiset maksut:
vastaanotettujen
palveluiden arvo       -  -  -  -  -  -  -   0,2   -  0,2

Tilikauden laaja tulos    -  -  - -0,1  -  - 9,3   -7,3   -  2,0

Larox konsernin
hankintaan liittyvä
määräysvallattomien
omistajien osuus       -  -  -  -  -  -  -    - -27,4 -27,4

Muut muutokset        -  - 0,0  -  -  -  -   0,2   -  0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.3.2010   17,2 20,2 0,3 1,0 -4,6 87,7 12,8  175,4   - 310,1
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2011    17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0  210,0  1,0 357,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako         -  -  -  -  -  -  -  -34,3   - -34,3

Outotec-konsernin
johtoryhmän
kannustinjärjestelmä*)    -  -  -  -  -  -  -    -  0,0  0,0

Osakeperusteiset maksut:

        vastaanotettujen
        palveluiden arvo   -  -  -  -  -  -  -   0,9   -  0,9

Tilikauden laaja tulos    -  -  - 0,2  -  - -9,7   12,6   -  3,1

Muut muutokset        -  - 0,0  -  -  -  -   0,2   -  0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.3.2011   17,2 20,2 0,4 2,2 -9,7 87,7 19,3  189,3  1,0 327,6
--------------------------------------------------------------------------------

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.3.2011 191 211 Outotecin
osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut                 Q1   Q1  Viim.  Q1-Q4

                           2011  2010  12kk  2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR               247,5  187,0 1 030,1  969,6

Bruttokate, %                    26,6  24,4  26,6  26,2

Liikevoitto, milj. EUR               19,0  -10,1  70,7  41,6

Liikevoitto, %                    7,7  -5,4   6,9   4,3

Voitto ennen veroja, milj. EUR           18,1  -10,3  65,4  37,1

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta        7,3  -5,5   6,4   3,8

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR      59,8   7,5  139,8  87,5

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR  -248,7 -179,5 -248,7 -200,9

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %      -75,9  -57,9  -75,9  -56,2

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         36,6  40,7  36,6  41,2

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR      -153,0  -79,0 -153,0 -113,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR        3,5  53,7  46,6  96,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta     1,4  28,7   4,5  10,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %            20,4  -11,1  17,6   9,2

Oman pääoman tuotto, %               14,7  -8,9  14,6   7,6

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR      1 444,4 1 155,7 1 444,4 1 393,1

Tilauskertymä, milj. EUR              343,7  419,4 1 319,0 1 394,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana        3 221  3 163  3 165  3 151

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta         5,1  -3,9   4,5   2,8

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR    7,5   7,1  28,9  28,5

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, %        3,0   3,8   2,8   2,9
liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, EUR              0,28  -0,16  1,03  0,59

Osakekohtainen oma pääoma, EUR           7,20  6,82  7,20  7,87

Osakekohtainen osinko, EUR               -    -  0,75  0,75
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla
esitettyjä vuonna 2011 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia
standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin
osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 * IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Muutettu standardi
  yksinkertaistaa tietovaatimuksia valtioon sidoksissa olevilta yrityksiltä ja
  selventää lähipiirin käsitettä

 * IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja
  merkintäoikeuksien luokittelu. Standardimuutos käsittelee
  kirjanpitokäsittelyä muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa
  olevien instrumenttien osalta. Yrityksen omaan pääomaan kytketty
  johdannainen on oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos se oikeuttaa
  vaihdossa kiinteään määrään yrityksen osakkeita kiinteää rahamäärää tai
  muuta rahoitussaamista vastaan. Aikaisemmin nämä merkintäoikeudet
  käsiteltiin kirjanpidossa johdannaisvelkana.

 * IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,
  vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta
  standardiin IAS 19). Tulkinta poistaa odottamattomat seuraukset, jotka
  johtuivat ennakoiden käsittelystä järjestelmässä, jossa on
  vähimmäisrahastovaatimus. Tulkinnan jälkeen etuuspohjaiseen järjestelmään
  maksetut ennakot voidaan tietyin edellytyksin merkitä kustannuksen sijasta
  varoiksi taseeseen.

 * IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi
  instrumenteiksi. Tulkinnan mukaan velkoja ja velallinen voivat neuvotella
  lainan ehdot uudelleen siten, että laina tai sen osa maksetaan takaisin
  velallisen oman pääoman ehtoisin instrumentein, velka vaihdetaan omaksi
  pääomaksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat "maksettua
  vastiketta" IAS 39.41 mukaisesti ja rahoitusvelan (tai sen osan)
  kirjanpitoarvon ja myönnettyjen instrumenttien alkuperäisen arvostushinnan
  erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.

 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-
arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien
suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja,
tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät    Q1  Q1 Q1-Q4

milj. EUR                            2011 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin                      - -12,4 -26,5

Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja
hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus            -  2,2  2,2
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                   Q1  Q1 Q1-Q4

milj. EUR                  2011 2010 2010
------------------------------------------------------------
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -7,8 -4,4 -30,9

Laskennalliset verot             2,3 7,4 20,5
------------------------------------------------------------
Tuloverot yhteensä              -5,5 3,0 -10,4Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

milj. EUR                     31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden alussa              128,9   117,8   117,8

Muuntoerot                       -1,6    2,4    4,5

Lisäykset                        2,1    1,3    10,7

Vähennykset                      -0,5   -0,0    -3,6

Tytäryhtiöiden hankinta                  -    0,9    1,6

Uudelleenryhmittelyt                  0,0   -0,1    -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden lopussa              128,8   122,3   128,9Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -76,2   -65,7   -65,7
alussa

Muuntoerot                       0,9   -1,3    -2,6

Vähennykset                       0,3    0,0    2,2

Uudelleenryhmittelyt                  -0,0     -    1,9

Tilikauden arvonalentumiset                -   -0,4    -2,4

Tilikauden poistot                   -2,2   -2,3    -9,6
--------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -77,2   -69,6   -76,2
lopussaKirjanpitoarvo kauden lopussa             51,6   52,6    52,7
--------------------------------------------------------------------------------


Vastuusitoumukset

milj. EUR                     31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja kiinnitykset             0,0    2,5    0,6

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten      177,6   189,4   184,7
vakuudeksi

Vuokravastuut                     71,1   60,7    70,5
--------------------------------------------------------------------------------

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n
luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen
vakuudeksi olivat 31,8 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 41,5 milj. euroa,
31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 318,5 miljoonaa euroa
31.3.2011 (31.3.2010: 295,3 milj. euroa, 31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

JohdannaissopimuksetValuuttajohdannaiset

milj. EUR      31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
---------------------------------------------------
Käypä nettoarvo    -0,8 *)  -5,6**) -1,3 ***)

Nimellisarvo       411,5   313,6   444,4
---------------------------------------------------

*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

LähipiiritapahtumatAvoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa
---------------------------------------------------------
Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron
suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.
Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.12.2010: 4,1 milj.
euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa  Q1  Q1 Q1-Q4

milj. EUR                       2011 2010 2010
----------------------------------------------------------------------
Myynti                          - 0,0  0,1

Ostot                         -0,1  - -0,7

Myynti- ja muut saamiset                0,2 0,0  0,4

Lyhytaikaiset velat                    -  -  0,2

Lainasaamiset                      0,2  -  0,2
----------------------------------------------------------------------


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR         Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions   129,9 132,2 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6 223,9 162,0

Ferrous Solutions      27,7 34,2 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5 43,2 43,6

Energy, Light Metals and  76,8 74,3 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3 65,3 46,1
Environmental Solutions

Kohdistamattomat erät*) ja -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8 -2,2 -4,1
sisäinen myynti
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä          231,6 237,6 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5 330,3 247,5Liikevoitto

Non-ferrous Solutions    10,5  7,3  9,4  7,9 -15,4  4,8 13,5 23,2 18,1

Ferrous Solutions      1,6  0,2  2,6  5,1 -2,5  1,4  4,2  8,2  3,2

Energy, Light Metals and   7,0  9,2  4,6  6,8 10,0  1,9  3,5 11,4  3,3
Environmental Solutions

Kohdistamattomat**) ja   -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1 -14,7 -5,7
sisäiset erät
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä          16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1  5,5 18,1 28,1 19,0


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.Tunnuslukujen laskentaperusteet
--------------------------------------------------------------------------------


Korollinen nettovelka        = Korolliset velat - korolliset varatNettovelkaantumisaste        = Korollinen nettovelka        × 100
                   --------------------------------------
                     Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste          = Oma pääoma yhteensä         × 100
                   --------------------------------------
                     Taseen loppusumma - saadut ennakotSijoitetun pääoman tuotto      = Liikevoitto + rahoitustuotot     × 100
                   --------------------------------------
                   Taseen loppusumma - korottomat velat
                     (kauden keskiarvo)Oman pääoman tuotto         = Tilikauden voitto          × 100
                   --------------------------------------
                   Oma pääoma yhteensä (kauden
                     keskiarvo)                   Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = tutkimus- ja kehitystoiminnan

                   kulut (mukaan lukien saaduilla
                     avustuksilla katetut kulut)                   Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos        = tilikauden voitto
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden keskimääräinen
                     osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikanaOsakekohtainen osinko        = Tilikaudelta jaettu osinko
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                     kauden lopussa
VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 * Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: perjantaina 29.7. ja

 * Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: torstaina 27.10.


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 29.4.2011
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-
sivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 891318. Nauhoitus
tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 3.5.2011 klo 24.00 saakka numerossa
+44 20 7031 4064 koodilla 891318.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


Esitteet
Nimi
Outotecin Q12011 osavuosikatsaus Lataa