Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Outotecin tilinpäätöstiedote 2012
Pörssitiedote helmikuuta 7, 2013

Outotecin tilinpäätöstiedote 2012

OUTOTEC OYJ        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        7.2.2013 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2012

Vahva kannattava kasvu, liikevaihto yli 2 miljardia, liikevoitto kasvoi 60 %

Hallituksen osinkoehdotus 1,20 euroa osakkeelta

Katsauskausi tammi-joulukuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 2 084,4 miljoonaa euroa (2 005,4 milj. euroa), +4 % 

 • Liikevaihto: 2 087,4 miljoonaa euroa (1 385,6 milj. euroa), +51 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista*): 193,8 miljoonaa euroa, 9,3 % liikevaihdosta (121,5 milj. euroa, 8,8 %), +60 %  

 • Osakekohtainen tulos: 2,82 euroa (1,75 euroa), +61 % 

Loka-joulukuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 471,2 miljoonaa euroa (327,0 milj. euroa), +44 % 

 • Liikevaihto: 649,8 miljoonaa euroa (496,8 milj. euroa), +31 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista*): 74,0 miljoonaa euroa 11,4 % liikevaihdosta, (54,9 milj. euroa, 11,0 %), +35 %  

Täsmennetty tulosohjeistus vuodelle 2013 (aikaisempi ohjeistus suluissa)

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

 • liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa (kasvaa vuodesta 2012) ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti*) on noin 9,5-10,5 (paranee edelleen vuodesta 2012) 

*) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Vuosi 2012 oli Outotecille erittäin menestyksekäs ja strategiamme toteutuksen kannalta tärkeä merkkipaalu. Liikevaihtomme ylitti ensi kerran kaksi miljardia euroa. Paransimme myös kannattavuuttamme pitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisesti.

Maailmantalouden verkkaisuudesta huolimatta teknologioidemme ja palvelujemme kysyntä jatkui koko vuoden hyvänä, ja liikevaihtomme kasvoi markkinoita nopeammin. Ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme investointipäätöksiin, mikä vahvisti edistyksellisten teknologioidemme kysyntää. Ympäristöhyödykkeiden ja palveluiden osuus vuoden 2012 tilauskertymästämme oli noin 89 % (OECD kriteereillä mitattuna) koostuen kestävistä mineraalien ja metallinjalostusteknologioista sekä ympäristöratkaisuista kuten kaasunpuhdistuksesta ja rikkihapon sekä vaihtoehtoisen ja uusiutuvan energian ratkaisuista.

Mineraali- ja metallinjalostusratkaisujemme kasvu jatkui vahvana, ja teimme uusia läpimurtoja. Merkittävimpänä mainittakoon historiamme suurin yksittäinen tilaus Saudi-Arabiaan, Cristal Globalille kokonaistoimituksena rakennettava ilmeniittisulatto. Perusmetalliteknologioihimme liittyvä liiketoiminta kehittyi voimakkaasti kaikilla alueilla. Ympäristöratkaisujen liiketoimintamme edistyi erittäin hyvin erityisesti energiajätteiden ja teollisuusvesien käsittelyn uusilla sovellusalueilla, joissa saimme useita asiakastilauksia. Onnistuimme edelleen kasvattamaan palveluliiketoimintaamme sekä orgaanisesti että yritysostoin laajentaen elinkaaripalveluidemme tarjontaa. Olen erityisen iloinen Russian Copper Companyn Mikheevskyn rikastamon pitkäaikaisesta käyttö- ja kunnossapitosopimuksesta (julkistettu tammikuussa 2013) ja uskon vahvasti, että tämän tyyppiset ainutlaatuista prosessiteknologian osaamistamme hyödyntävät palveluratkaisut tarjoavat meille jatkossa merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Vuonna 2010 lanseerasimme kestävän kasvun alustaksi nykyisen toimintamallimme ja strategian. Ne ovat osoittaneet toimivuutensa ja vahva kannattava kasvu on ylittänyt jopa omat odotuksemme. Henkilöstöllemme kuuluu kiitos suurenmoisesta yhteishengestä ja sitoutumisesta sekä hyvästä tuloksesta. Sitoutuneisuus näkyy hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi myös siinä, että jopa 34 % työntekijöistämme osallistuu vuoden 2012 lopulla käynnistyneeseen Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan.  

Maailmantalouden vire on viime kuukausina jonkin verran parantunut, mutta positiivinen kehitys on edelleen haurasta. Markkinoiden epävarmuus voi viivästyttää asiakkaidemme päätöksiä investoida uuteen kapasiteettiin ja vaikuttaa tilauskertymämme kehitykseen. Uskomme, että ympäristöinvestointien kasvu jatkuu hallitusten kiinnittäessä entistä enemmän huomiota kestävän kehityksen välttämättömyyteen myös kehittyvillä markkinoilla.

Vahva tilauskanta antaa meille hyvän alun vuodelle 2013, ja uskomme, että kaikilla liiketoiminta-alueillamme on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon kasvun maltilliseksi vuoden 2012 tilauskertymän oltua vain hieman edellisvuotta suurempi. Aiomme jatkaa kasvun vauhdittamista orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysostoin. Olemme vuodesta 2010 lähtien tehneet 12 yritysostoa, joista neljä vuonna 2012, ja niiden integroinnissa on onnistuttu hyvin. Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvun lisäksi edelleen parantamaan kannattavuuttamme ja kehittämään toimintojamme. Missiomme on "luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen" ja jatkamme työtä sen puolesta myös vuonna 2013."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
2012 2011 2012 2011
Liikevaihto, milj. EUR 649,8 496,8 2 087,4 1 385,6
Bruttokate, % 21,8 23,9 20,8 24,0
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 74,0 54,9 193,8 121,5
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 11,4 11,0 9,3 8,8
Liikevoitto, milj. EUR 74,9 48,9 184,3 111,9
Liikevoitto, % 11,5 9,9 8,8 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 72,3 50,8 179,7 113,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -3,2 21,2 77,1 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -264,7 -339,1 -264,7 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -54,9 -84,9 -54,9 -84,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -177,8 -270,3 -177,8 -270,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 58,5 44,4 36,5 26,4
Oman pääoman tuotto, % 45,8 39,4 29,0 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 947,1 1 985,1 1 947,1 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 471,2 327,0 2 084,4 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 755 3 806 4 456 3 516
Osakekohtainen tulos, EUR 1,16 0,81 2,82 1,75
Osakekohtainen osinko, EUR - - 1,20*) 0,85
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2012

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Maailmantalouden heikosta tilasta huolimatta Outotecin ratkaisujen kysyntä pysyi hyvänä vuonna 2012 kilpailukykyisen tarjoaman ja hyvän markkina-aseman ansiosta. Metallien kysynnän pitkän aikavälin näkymät jatkuvat myönteisinä, mikä tukee erityisesti perusmetalliarvoketjun uusinvestointeja. Osa kaivosyhtiöistä ilmoitti tarkistaneensa investointisuunnitelmiaan pääasiassa rautamalmin ja hiilen osalta. Vuoden lopussa erityisesti perusmetallien hinnat vahvistuivat ja rautamalmin hinta elpyi voimakkaasti. Uusien investointien lisäksi asiakkaat tehostivat tuotantoaan laajentamalla ja uudistamalla nykyistä tuotantokapasiteettiaan. Kupari-, kulta-, rikkihappo- ja alumiinimarkkinat jatkuivat hyvinä, mutta sinkin, nikkelin ja platinaryhmän metallien markkinat olivat heikommat. Yleisesti ottaen Outotecin projektitoimitukset edistyivät suunnitelmien mukaisesti. Asiakkaiden tuotantoasteet pysyivät korkeina, mikä edesauttoi Outotecin varaosien ja palvelujen myyntiä. Lisäksi käyttö- ja kunnossapito- sekä huoltoseisokkipalveluiden kysyntä oli vahvaa, johtuen Outotecin erityiskyvyistä näillä alueilla. Toimialalla tehtiin muutamia yrityskauppoja, mutta kilpailuympäristö pysyi jokseenkin muuttumattomana.

Makrotalouden epävarmuudesta huolimatta rahoitusta oli saatavilla hyviin projekteihin. Paikallinen lainsäädäntö, tiukentunut ympäristölupamenettely ja rahoituspakettien monimutkaisuus hidastivat kuitenkin joissain tapauksissa myyntineuvotteluja. Alhaiset energian hinnat ja poliittinen epävarmuus vaikuttivat uusiutuvaan energiaan liittyviin investointipäätöksiin joissain maissa.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 2 084,4 miljoonaa euroa (2011: 2 005,4 milj. euroa), kasvua 4 % vertailukaudesta. Vuoden 2012 ja koko Outotecin historian suurin tilaus, yli 350 miljoonaa euroa, saatiin toisella vuosineljänneksellä. Saaduissa tilauksissa oli myös uusia läpimurtoja uusiutuvaan energiaan, teollisuusvesien käsittelyyn ja ympäristöratkaisuihin. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta tilauskertymän kasvuun. Tilauksista 59 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 26 % Amerikan sekä 15 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Neljännellä vuosineljänneksellä 2012 saatujen tilausten arvo oli 471,2 miljoonaa euroa (Q4/2011: 327,0 milj. euroa), mikä on 44 % enemmän kuin vertailukaudella.

Neljännellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • maailman suurin ja edistyksellisin jätevesilietteen polttolaitos Zürichin kaupungille, Sveitsi (arvo lähes 50 milj. euroa, josta ensivaiheen suunnittelutyö kirjattiin 2012 tilauskertymään ja varsinainen toimitussopimus Q2/2013 tilauskertymään) 

 • kestävää kehitystä edistävä biovoimalaitos Eren Holdingille, Turkki (arvo noin 55 milj. euroa, joka kirjataan Q1/2013 tilauskertymään) 

 • integroitu ratkaisu kuparisulaton päästöjen vähentämiseksi sekä työolosuhteiden parantamiseksi Namibia Custom Smeltersille, Namibiaan sisältäen kaasunpuhdistusjärjestelmän, rikkihappotehtaan ja jätevesienkäsittelyjärjestelmän (arvo noin 130 milj. euroa) 

Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • teknologiaa, laitteita ja palveluja National Iranian Copper Industriesin kupari- ja molybdeeniprojektiin, Iran (arvo 265 milj. euroa, mistä 58 milj. kirjattiin Q3/2012 tilauskertymään) 

 • uutta teknologiaa Orbite Aluminaelle erittäin puhtaan alumiinioksidin tuotantoon, Kanada (arvoa ei julkistettu) 

 • kuparisulaton modernisointi sisältäen huoltoseisokkipalvelut ja Outotecin uusinta teknologiaa edustavat laitteistot Mexicana de Cobrelle, Meksiko (arvo noin 30 milj. euroa) 

 • edistyksellistä teknologiaa ja laitteistot nikkelikiven käsittelyyn Enerchemille, Etelä-Korea (arvo yli 10 milj. euroa) 

 • alumiinituotantolaitosten prosessiteknologiaa ja laitteita, Kiina (arvo noin 24 milj. euroa) 

 • vaahdotusteknologiaa kuparirikastamon laajennukseen Etelä-Amerikkaan, toimitus sisältää maailman suurimmat ja energiaa säästävät vaahdotuskennot (arvo yli 30 milj. euroa) 

Toisella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • teknologiaa, prosessilaitteita ja palveluita rautamalmien ja magnetiittien pelletointiin Gol-E-Gohar Mining & Industrialille, Iran (arvo noin 80-85 milj. euroa, josta 25 milj. euroa kirjattiin Q2/2012 tilauskertymään)  

 • vaahdotus- ja automaatioteknologiaa, laitteita sekä uusi virtuaalinen koulutusohjelma Kennecott Utah Copperin kuparirikastamolle, Yhdysvallat (arvoa ei julkistettu, kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

 • suodatinteknologiaa litiumin rikastuksen koelaitokselle Corporación Minera de Bolivialle, Bolivia (arvo joitakin miljoonia euroja) 

 • suodatinteknologiatoimitus sisältäen maailman suurimmat sekä edistyksellisimmät suodattimet MMX Mineração e Metálicosille rautamalmin jalostuslaitoksen laajennukseen Brasiliaan (arvo joitain kymmeniä miljoonia euroja)  

 • innovatiivista rautamalmin sintrausteknologiaa perustuen Outotecin kehittämään vähäpäästöiseen sintrausprosessiin (Emission Optimized Sintering, EOS) BPSL:lle, Intia (arvo noin 20 milj. euroa) 

 • omaan tuotekehitykseen perustuvan neste-uuton ja elektrolyyttisen talteenoton teknologiaratkaisu prosessilaitteineen ja palveluineen Grupo Méxicon maailman suurimmalle kuparintuotantolaitokselle, Meksiko (arvo noin 22 milj. euroa)  

 • yksi maailman suurimmista ilmeniittisulatoista avaimet käteen -toimituksena Cristal Globalille, Saudi Arabia (arvo yli 350 milj. euroa) 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • edistyksellinen kuonarikastamon prosessiratkaisu käsittäen jauhinmyllyt, vaahdotuskennot, suodattimen, varaosat sekä laitteiden asennuksen ja käyttöönottopalvelut Codelcolle, Chile (arvo noin 10 milj. euroa) 

 • maailman suurin metallurginen rikkihappotehdas ja kaasunpuhdistuslaitos Kansanshi Miningille, Sambia (arvo yli 80 milj. euroa) 

 • alumiinioksidijalostamon kannattavuustutkimus PT ANTAM (Persero):lle, Indonesia, sisältäen laajat mineralogiset selvitykset, hydrometallurgiset testit laboratoriossa sekä Indonesian ensimmäisen alumiinioksidijalostamon perussuunnittelun 

 • ekotehokasta teknologiaa, prosessilaitteita sekä palveluita Grupo Mexicon uudelle kuparirikastamolle, Meksiko (arvo lähes 28 milj. euroa) 

TILAUSKANTA

Vuoden 2012 lopun tilauskanta oli 1 947,1 miljoonaa euroa (31.12.2011: 1 985,1 milj. euroa), laskua 2 % edellisen vuoden loppuun verrattuna. Vuoden 2012 lopussa Outotecin tilauskannassa oli 38 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 70 % tilauskannasta. Vuoden 2012 lopussa tehtyjen projektiarviointien perusteella johto arvioi, että vuoden lopun tilauskannasta noin 77 % (noin 1 500 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2013 ja loput 2014 tai myöhemmin.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin vuoden 2012 liikevaihto oli 2 087,4 miljoonaa euroa (2011: 1 385,6 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 51 %. Liikevaihto kasvoi vuoden alun vahvasta tilauskannasta onnistuneesti toimitettujen projektien ja palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta. Viimeisimpien yritysostojen (Kiln Services, Energy Products of Idaho, Numcore, Demil, TME Group ja Backfill Specialists) vaikutus kasvuun oli noin 5 % (2011: ei vaikutusta). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 649,8 miljoonaa euroa (Q4/2011: 496,8 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 31 %.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin, oli 476,0 miljoonaa euroa vuonna 2012 (2011: 343,5 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 39 %, joka vastaa 23 %:a Outotecin liikevaihdosta (2011: 25 %). Viimeisimpien yritysostojen vaikutus (Kiln Services, TME Group ja Demil) palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 9 % (2011: ei vaikutusta). Palveluliiketoimintaa kasvattivat lisääntynyt myynti jo toimitettuun laite- ja laitoskantaan sekä palvelumyynti uuteen laite- ja laitoskantaan. Lisäksi käyttö- ja kunnossapito- sekä huoltoseisokkipalvelujen kysyntä kasvoi vuonna 2012. Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä oli 184,1 miljoonaa euroa (Q4/2011: 109,1 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 69 %, joka vastaa 28 %:a Outotecin liikevaihdosta (Q4/2011: 22 %).

Vuoden 2012 liikevoitto liiketoiminnoista oli 193,8 miljoonaa euroa (2011: 121,5 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 60 %, joka vastaa 9,3 %:a liikevaihdosta (2011: 8,8 %). Liikevoittoa paransivat sekä liikevaihdon kasvu että onnistuneet projektien ja palvelujen toimitukset. Liikevoittoa heikensivät kahden asiakasprojektin kasvaneet riskivaraukset. Vuonna 2012 saatiin myös vuotta 2011 vähemmän lisenssituloja. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot vuonna 2012 olivat 2,1 miljoonaa euroa (2011: kurssivoitto 1,7 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevoitto oli 184,3 miljoonaa euroa (2011: 111,9 milj. euroa), joka vastaa 8,8 %:a liikevaihdosta (2011: 8,1 %). PPA-poistot olivat vuonna 2012 kokonaisuudessaan 12,5 miljoonaa euroa (2011: 4,9 milj. euroa). PPA-poistojen kasvu johtui pääasiassa joulukuussa 2011 toteutetusta Energy Products of Idaho (EPI) -yrityskaupasta. Kertaluonteisten erien kokonaistuotto vuonna 2012 oli 3,0 miljoonaa euroa (2011: kulu 4,7 milj. euroa), joka muodostui 2,7 miljoonan euron yritysostoihin liittyvistä kuluista (2011: 2,0 milj. euroa), 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista (2011: 2,6 milj. euroa) ja EPI:n 8,8 miljoonan euron lisäkauppahintavaraukseen tehdystä 6,3 miljoonan euron vähentämisestä johtuvasta positiivisesta vaikutuksesta.

Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 74,0 miljoonaa euroa (Q4/2011: 54,9 milj. euroa), joka vastaa 11,4 %:a liikevaihdosta (Q4/2011: 11,0 %) ja liikevoitto oli 74,9 miljoonaa euroa (Q4/2011: 48,9 milj. euroa), joka vastaa 11,5 %:a liikevaihdosta (Q4/2011: 9,9 %). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä olivat 2,3 miljoonaa euroa (Q4/2011: kurssitappio 0,6 milj. euroa). PPA-poistot olivat vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä 3,3 miljoonaa euroa (Q4/2011: 1,3 milj. euroa).

Vuoden 2012 kiinteät kustannukset olivat 254,7 miljoonaa euroa (2011: 217,7 milj. euroa), joka vastaa 12 %:a liikevaihdosta (2011: 16 %). Kulujen kasvu johtui ensisijaisesti myynti- ja markkinointiverkoston laajentamisesta, yritysostoista, T&K-investoinneista sekä strategian mukaisen maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista. Vuoden 2012 voitto ennen veroja oli 179,7 miljoonaa euroa (2011: 113,3 milj. euroa). Se sisälsi 4,6 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (2011: nettorahoitustuotto 1,4 milj. euroa), josta 1,2 miljoonaa euroa liittyi myytävissä olevien rahoitusvarojen alaskirjaukseen ja 2,6 miljoonaa euroa rahoituserien ja niihin liittyvien suojausten arvostukseen. Vuoden 2012 voitto oli 127,8 miljoonaa euroa (2011: 79,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 51,9 miljoonaa euroa (2011: 34,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 2,82 euroa (2011: 1,75 euroa), kasvua vertailukaudesta 61 %.

Outotecin vuoden 2012 oman pääoman tuotto oli 29,0 % (2011: 20,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 36,5 % (2011: 26,4 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 396,5 358,8 1 305,5 947,6
Ferrous Solutions 126,4 74,8 371,2 221,1
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 134,1 70,9 427,0 236,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -7,3 -7,7 -16,3 -19,2
Yhteensä 649,8 496,8 2 087,4 1 385,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 63,4 52,4 157,5 107,7
Ferrous Solutions 12,5 -0,6 30,0 6,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 8,6 3,6 20,3 23,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -9,5 -6,5 -23,5 -26,3
Yhteensä 74,9 48,9 184,3 111,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2012 liikevaihto oli 1 305,5 miljoonaa euroa (2011: 947,6 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 38 %. Liikevaihtoa kasvattivat tilauskannasta hyvin edenneet projektitoimitukset, vahvana jatkunut tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan kasvu. Vuoden 2012 liikevoitto liiketoiminnoista oli 163,2 miljoonaa euroa, 12,5 % liikevaihdosta (2011: 113,1 milj. euroa, 11,9 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 157,5 miljoonaa euroa, 12,1 % liikevaihdosta (2011: 107,7 milj. euroa, 11,4 % liikevaihdosta). Korkeamman liikevaihdon myötä parantunut kustannustehokkuus ja onnistuneet projektitoimitukset nostivat liikevoittoa. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat vuoden 2012 kannattavuutta 1,8 miljoonaa euroa (2011: tappio 1,3 milj. euroa).

Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 396,5 miljoonaa euroa (Q4/2011: 358,8 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 66,1 miljoonaa euroa, 16,7 % liikevaihdosta (Q4/2011: 54,5 milj. euroa, 15,2 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 63,4 miljoonaa euroa, 16,0 % liikevaihdosta (Q4/2011: 52,4 milj. euroa, 14,6 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat neljännen vuosineljänneksen kannattavuutta 0,8 miljoonaa euroa (Q4/2011: tappio 2,4 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2012 liikevaihto oli 371,2 miljoonaa euroa (2011: 221,1 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 68 %. Liikevaihtoa kasvattivat tilauskannassa olevien pitkäaikaisten projektien onnistuneet toimitukset ja palveluliiketoiminnan kasvu, jota erityisesti Demil-yritysosto tuki. Vuoden 2012 liikevoitto liiketoiminnoista oli 31,4 miljoonaa euroa, 8,5 % liikevaihdosta (2011: 9,8 milj. euroa, 4,4 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 30,0 miljoonaa euroa, 8,1 % liikevaihdosta (2011: 6,7 milj. euroa, 3,1 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat vuoden 2012 kannattavuutta 0,6 miljoonaa euroa (2011: tappio 0,0 milj. euroa).

Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 126,4 miljoonaa euroa (Q4/2011: 74,8 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 13,0 miljoonaa euroa, 10,3 % liikevaihdosta (Q4/2011: 2,5 milj. euroa, 3,3 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa, 9,9 % liikevaihdosta (Q4/2011: -0,6 milj. euroa, -0,7 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat neljännen vuosineljänneksen kannattavuutta 0,8 miljoonaa euroa (Q4/2011: tappio 0,2 milj. euroa).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2012 liikevaihto oli 427,0 miljoonaa euroa (2011: 236,1 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 81 %. Kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäkestoisten projektien hyvästä edistymisestä, yritysostoista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Vuoden 2012 liikevoitto liiketoiminnoista oli 22,6 miljoonaa euroa, 5,3 % liikevaihdosta (2011: 25,8 milj. euroa, 10,9 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 20,3 miljoonaa euroa, 4,8 % liikevaihdosta (2011: 23,8 milj. euroa, 10,1 % liikevaihdosta). Vuoden 2012 liikevoiton heikkeneminen johtui kahden asiakasprojektin arvioitua korkeammista kuluista ja kasvaneista riskivarauksista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä sekä vertailukautta vähäisemmistä projektien päättymisistä. Lisäksi 0,6 miljoonan euron (2011: voitto 2,9 milj. euroa) realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot vaikuttivat vuoden 2012 kannattavuuteen.

Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 134,1 miljoonaa euroa (Q4/2011: 70,9 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 4,4 miljoonaa euroa, 3,3 % liikevaihdosta (Q4/2011: 5,2 milj. euroa, 7,4 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa, 6,4 % liikevaihdosta (Q4/2011: 3,6 milj. euroa, 5,0 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat neljännen vuosineljänneksen kannattavuutta 0,4 miljoonaa euroa (Q4/2011: voitto 1,5 milj. euroa).

Liikevaihto alueittain, % 2012 2011
EMEA (ml. IVY-maat) 46 44
Aasia ja Tyynenmeren valtiot 19 25
Amerikka 36 31
Yhteensä 100 100

Liikevaihto materiaaleittain, % 2012 2011
Kupari 33 33
Rauta 14 15
Alumiini 6 5
Ferroseokset 7 4
Jalometallit 13 10
Sinkki 2 3
Nikkeli 4 6
Muut metallit 4 9
Energia- ja ympäristöratkaisut (ml. vesi, rikkihappo ja poistokaasut) 14 11
Muut 2 4
Yhteensä 100 100

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 1 629,0 miljoonaa euroa (31.12.2011: 1 421,4 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 481,0 miljoonaa euroa (31.12.2011: 398,4 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 10,66 euroa (31.12.2011: 8,75 euroa).

Vuoden 2012 liiketoiminnan nettorahavirta oli 77,1 miljoonaa euroa (2011: 247,0 milj. euroa). Nettorahavirtaa vertailukaudesta pienensivät myynnin kasvun myötä lisääntynyt keskeneräisten toimitusten määrä, suurien ennakkomaksujen vähäisempi määrä, liiketoiminnan kasvun seurauksena kasvaneet varastot sekä maksetut verot. Vuoden 2012 nettovelkaantumisaste oli -54,9 % (31.12.2011: -84,9 %).

Outotecin käyttöpääoma vuoden 2012 lopussa oli -177,8 miljoonaa euroa (31.12.2011: -270,3 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut vuoden 2012 lopussa olivat 358,8 miljoonaa euroa (31.12.2011: 399,0 milj. euroa), mikä on 10 % vähemmän kuin vertailukaudella. Vuoden 2012 lopussa alihankkijoille maksetut ennakko- ja edistymämaksut olivat 46,4 miljoonaa euroa (31.12.2011: 43,5 milj. euroa).

Outotecin rahavarat olivat vuoden 2012 lopussa yhteensä 358,6 miljoonaa euroa (31.12.2011: 402,5 milj. euroa). Rahavaroihin vaikuttivat 38,9 miljoonan euron (0,85 euroa osaketta kohden) osingonmaksu 11.4.2012 (huhtikuu 2011: 34,3 milj. euroa), yritysostot 34,6 miljoonaa euroa (2011: 34,5 milj. euroa) ja omien osakkeiden hankinnat 19,3 miljoonaa euroa (2011: ei ostoja). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Euroopan investointipankki myönsi syyskuussa 2012 Outotecille 45 miljoonan euron lainan mineraali- ja metallinjalostusteknologioiden sekä teollisuusvesien käsittelyyn ja energiantuotantoon liittyvien sovellusten kehityshankkeiden rahoitukseen. Lainan takaisinmaksuaika on 11 vuotta. Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa 155 miljoonan euron komittoidut luottolimiitit.

Outotecin rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Korolliset nettovelat vuoden 2012 lopussa olivat -264,7 miljoonaa euroa (31.12.2011: -339,1 milj. euroa). Outotecin omavaraisuusaste oli 38,0 % (31.12.2011: 39,1 %). Yhtiön vuoden 2012 investoinnit olivat 76,2 miljoonaa euroa (2011: 98,3 milj. euroa) ja ne koostuivat 43,2 miljoonan euron yritysostoista (2011: 58,4 milj. euroa) sekä investoinneista IT-järjestelmiin, T&K-laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli vuoden 2012 lopussa 570,6 miljoonaa euroa (31.12.2011: 477,1 milj. euroa).

KONSERNIRAKENNE

3.10.2012 Outotec sai päätökseen Backfill Specialists Pty Ltd (Australia) -yritysoston. Yrityksen erikoisalaa ovat tekniset suunnittelu- ja konsultointipalvelut, jotka liittyvät rikastusjätteen käyttöön kaivosten täyttämisessä.

31.8.2012 Outotec sai päätökseen australialaisomisteisen TME Groupin yritysoston. TME on kaivosalan palveluyritys, joka tarjoaa palveluita jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon pääasiassa Australiassa, Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa.

1.6.2012 Outotec sai päätökseen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan oston. Brasilialainen, Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointi- ja sintrauslaitoksille.

12.3.2012 Outotec osti Numcore Oy:n koko osakekannan. Numcore on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä.

Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 13 miljoonaa euroa vuonna 2013.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset vuonna 2012 olivat 41,6 miljoonaa euroa (2011: 33,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 2,0 %:a liikevaihdosta (2011: 2,4 %), kasvua vertailukaudesta 24 %. Outotec laittoi vireille ennätykselliset 70 uutta patenttihakemusta (2011: 41), mikä on osoitus Outotecin henkilöstön erinomaisesta innovatiivisuudesta. Lisäksi Outotecille myönnettiin 286 uutta kansallista patenttia (2011: 326). Vuoden 2012 lopussa Outotecillä oli 630 patenttiperhettä, joihin sisältyy yhteensä 5 745 kansallista patenttia tai patenttihakemusta.

Lokakuussa Outotec ja kiinalainen yliopisto Central South University sopivat ohjelmasta, joka kannustaa luovuuteen kestävän kehityksen edistämiseksi ja edistää Outotecin ja yliopiston tutkimusyhteistyötä. Lisäksi Outotecin Markus Reuter nimitettiin yliopiston vierailevaksi professoriksi.

Osana Mongolian mineraali- ja energiaministeriön kanssa solmittua yhteistyösopimusta Outotec ja Aalto-yliopisto järjestivät Suomessa rikastus- ja metallurgia-alan opintojakson huhti-kesäkuussa mongolialaisille kandidaattitason opiskelijoille ja professoreille.

Outotecin tuotejulkistukset vuonna 2012

Non-ferrous Solutions

Outotec sopi Korea Zinc -yhtiön kanssa Ausmelt TSL -teknologiaan perustuvan sinkkipitoisten poisteiden käsittelyteknologian maailmanlaajuisista markkinointioikeuksista. TSL-teknologian avulla poisteiden arvokkaat metallit saadaan talteen, ja jäljelle jää ympäristön kannalta turvallista kuonaa, jota voidaan hyödyntää korvaamaan betonin ja erilaisten rakennusmateriaalien valmistamisessa tarvittavaa kiviainesta (lehdistötiedote 12.12.).

Outotec toimitti Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osastolle maailman ensimmäisen yliopistoympäristössä toimivan koerikastamon. Oppimisympäristöksi suunniteltu pieni tutkimus- ja tuotantolaitos kattaa mineraalien rikastamon 1:5000 mittakaavassa ja se perustuu Pyhäsalmen kaivoksen rikastusprosessiin. Koerikastamo tarjoaa innovatiivisen ympäristön rikastamon eri osien koulutukseen ja tutkimiseen (lehdistötiedote 11.12.).

Outotec toi markkinoille maailman suurimman semi-autogeenisen (SAG) jauhinmyllyn, jolla yritys vastaa kasvavaan metallien kysyntään ja heikkeneviin malmien metallipitoisuuksiin. 28 megawatin suorakäyttömoottorinsa ansiosta se on tehokkain koskaan käytetty jauhinmylly. SAG-jauhinmyllyt mahdollistavat tehokkaamman ja jopa 15 % suuremman jauhintakapasiteetin alhaisella energiankulutuksella.

Outotec ja Sandvik Mining ilmoittivat tiivistävänsä yhteistyötään mineraalien hienonnuksessa. Tämä tuo Outotecille mahdollisuuden tarjota koko jalostuslaitos, johon kuuluvat murskaus, jauhatus ja rikastus sekä testaus, suunnittelu, perussuunnittelu ja prosessitakuut (lehdistötiedote 24.9.).

Outotec sai Swiss Tower Mills Minerals Ltd:ltä yksinmyyntioikeuden Tower Mills -jauhatusteknologiaan ja markkinoi sitä tuotenimellä Outotec® HIGmill, joka on uusi vaihtoehto väli- ja hienojauhatukseen ja nostaa Outotecin kilpailemaan alan markkinajohtajuudesta (lehdistötiedote 5.4.).

Outotec toi markkinoille maailman suurimman vaahdotuskennon, Outotec TankCell® e500. Se on suunniteltu laitoksiin, joissa materiaalin syöttömäärät ovat suuria kuten suurilla kupari- ja kultarikastamoilla. Outotecillä on markkinoiden laajin valikoima tilavuudeltaan (5 m³ - 500 m³) erikokoisia vaahdotuskennoja, minkä ansiosta kennot saadaan sijoiteltua laitoksille joustavasti ja symmetrisesti. Näin laitekustannuksia, asennustyötä ja energiaa säästyy sekä laitos tarvitsee vähemmän pinta-alaa. Mitä vähemmän kennoja on, sitä vähemmän tarvitaan komponentteja, varaosia ja kunnossapitoa.

Outotec toi markkinoille maailman suurimman painesuodattimen Outotec® Larox PF 180:n. PF 180 -sarjan suodattimet ovat 50 % aikaisempaa mallia suurempia ja laskevat yksikkökäyttökustannuksia.

Ferrous Solutions

Outotec on kehittänyt rautamalmin sintraukseen uuden päästöoptimoidun prosessin (Outotec® EOS - Emission Optimized Sintering), jota voidaan käyttää myös hienojakoiseen mangaanimalmiin. EOS-prosessi tuottaa kaasunkierrätyksen ansiosta 50-60 % vähemmän poistokaasuja kuin perinteinen sintraus, koska poistokaasujen sisältämä hiilimonoksidi voidaan hyödyntää energiana. Koska poistokaasuja syntyy vähemmän, niiden puhdistuslaitteiston investointi- ja käyttökulut ovat pienemmät ja energiana käytettävän koksin kulutus on jopa 20 % pienempi, mikä vähentää merkittävästi pölyä ja päästöjä.

Outotec toi markkinoille rautamalmin sintraus- ja pelletointilaitoksiin suunnitellun automaattisen sintterin kuljetusvaunujen vaihtimen, joka lisää laitosten tuottavuutta. Laitteiston avulla kuljetusvaunut voidaan vaihtaa prosessin keskeytymättä. Automatisoitu prosessi mahdollistaa useiden kuljetusvaunujen jatkuvan vaihdon. Ratkaisua voidaan käyttää uusissa sintrauslaitoksissa ja vanhojen prosessien modernisoinneissa.

Outotec on täydentänyt ferroseosten sulatusteknologiatarjoamaansa tasavirtauuneilla sekä kehittänyt ja patentoinut eteläafrikkalaisen Allied Furnace Consultants (AFC):n kanssa uuden sähköä johtavan anodikonstruoinnin, jota käytetään kaikissa uusissa Outotecin toimittamissa tasavirtauuneissa (Outotec® Direct Current Smelting) maailmanlaajuisesti.

Outotec on kehittänyt ilmeniitin sulatusprosessin, joka perustuu Outotecin ferroseosten sulatusteknologiaan. Uutta menetelmää käytetään Cristal Globalin suuressa ilmeniittisulatossa, jota Outotec rakentaa Saudi-Arabiaan (pörssitiedote 31.5.2012). Laitos on yksi maailman suurimmista ilmeniittisulatoista ja se on suunniteltu käsittelemään vuosittain 500 000 tonnia titaanidioksidikuonaa ja tuottamaan 235 000 tonnia puhdasta harkkorautaa.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Outotec on patentoinut savimineraalien kalsinointiprosessin, jossa erilaiset savimineraalit aktivoidaan leijukerrosreaktorissa. Laatuvaatimuksista riippuen kiinteitä polttoaineita voidaan tarvittaessa käyttää energialähteinä. Outotecin koelaitoksessa voidaan valmistaa asiakkaan raaka-aineesta erilaisia näytteitä tuotteen laadun varmistamiseksi. Saven kalsinoinnista syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisessä klinkkerinvalmistusprosessissa.

Energy Products of Idahon yritysosto lisäsi merkittävästi Outotecin kykyä tarjota biomassan käsittelyn ja uusiutuvan energian ratkaisuja, joita voidaan soveltaa yli 200 erilaiselle biopolttoaineelle. Outotecin osaaminen kattaa koko tuotantoketjun biomassasta energiaksi. Outotecin kehittämät kiertoleijukerros- ja leijukerrosratkaisut voivat käyttää lukuisia erilaisia raaka-aineita - jätepuusta aina bioetanolin tuotannon selluloosalietteisiin. Näitä uudenlaisia energiaratkaisuja ovat esimerkiksi Turkkiin myyty Kartonin 90 megawatin biovoimalaitos (lehdistötiedote 16.11.) ja Sveitsiin Zürichiin myyty edistyksellinen jätevesilietteen polttolaitos (lehdistötiedote 9.11.).

KESTÄVÄ KEHITYS

Lokakuussa Outotec ylsi neljättä kertaa peräkkäin Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership -indeksiin.

Syyskuussa 2012 Outotec isännöi Indonesiassa asiakkaille, yhteistyökumppaneille, ministeriöille sekä teollisuuden järjestöille ja tiedeyhteisölle suunnattua seminaaria, jonka teemana oli kestävä kehitys osana Indonesian kaivos- ja metallinjalostusteollisuutta. Outotec järjesti seminaarin yhdessä Indonesian ympäristöministeriön kanssa. Outotec esitteli seminaarissa mineraalien ja metallinjalostuksen kestäviä ratkaisuja ja ympäristönäkökulmien huomioimista sekä Euroopan ympäristölainsäädännön suuntauksia.

Outotec julkaisi yritysvastuuraporttinsa vuodelta 2011 huhtikuussa 2012. Raportti noudattaa GRI- (Global Reporting Initiative) ohjeistusta ja siinä raportoidaan tasoa B+ vastaavat tiedot. Raportin on varmistanut riippumaton osapuoli Ecobio Oy. Marraskuussa Outotecin vastuullisuusraportti palkittiin vastuullisuusraportointia arvioineessa kilpailussa opiskelijoiden suosikkina Lukijan valinta -sarjassa.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 4 805 työntekijää (31.12.2011: 3 883). Uutta henkilöstöä palkattiin pääosin projektitoimituksiin ja palveluliiketoimintaan. Yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää 450 henkilöllä vertailukauteen verrattuna. Työntekijöitä oli vuonna 2012 keskimäärin 4 456 (2011: 3 516). 940 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvutavoitteita. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 9 % (2011: 9 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain 31.12.2012 31.12.2011 muutos %
EMEA (ml. IVY-maat) 2 642 2 327 13,5
Amerikka 1 400 972 44,0
Aasia ja Tyynenmeren valtiot 763 584 30,7
Yhteensä 4 805 3 883 23,7

Vuoden 2012 lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 660 (31.12.2011: 620) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 362,6 miljoonaa euroa (2011: EUR 284,4 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta ja palkankorotuksista.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA

Marraskuussa Outotec nimitti FM Kirsi Nuoton henkilöstöjohtajaksi (Senior Vice President - Human Capital) ja johtoryhmän jäseneksi 9.1.2013 alkaen. Outotecin nykyinen henkilöstöjohtaja TkT Ari Jokilaakso siirtyi Outotecin Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen teknologiajohtajaksi.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Outotec Oyj:n vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden ja palkitsemisen esittely vuoden 2013 yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 1.10.2012 omistustilanteen mukaan. 16.10.2012 Outotec ilmoitti, että vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunnan jäseniksi on valittu:

 • Kari A.J. Järvinen, puheenjohtaja (Solidium Oy),  

 • Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)  

 • Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.) 

 • Carl-Gustaf Bergström  

 • Karri Kaitue 

Nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi julkaistiin 10.1.2013.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA JA OSAKESÄÄSTÖOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma

Outotecin hallitus päätti 23.4.2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta vuosille 2010-2012.

Ansaintakausi 2010

Ansaintakaudelta 2010 jaettiin yhteensä 138 144 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,6 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tilikausille 2010-2012.

Ansaintakausi 2011

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 130 063 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,5 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011-2013.

Ansaintakausi 2012

Hallitus hyväksyi (28.3.2012) 148 henkilöä ansaintakaudelle 2012 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Ohjelmassa oli vuoden 2012 lopussa 146 henkilöä, joilla on oikeus, riippuen tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä enintään 194 375 osakkeeseen ja käteismaksuun, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Outotecin hallitus päätti uudesta, maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön osakesäästöohjelmasta 25.9.2012. Ohjelma otetaan käyttöön 1.1.2013, ja ensimmäinen säästökausi on vuoden mittainen. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen. Noin 34 % henkilöstöstä 22 maassa on ilmoittautunut mukaan ohjelmaan. Suomessa, Ruotsissa ja viidessä muussa maassa osallistumisprosentti on yli 50.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma vuoden 2012 lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä on hallussaan 564 327 omaa osakettaan, joka edustaa 1,23 %:a osakkeista ja äänistä.

Sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Vuoden 2012 lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 64 327.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2012 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 10.9.2012 Outotec ilmoitti, että yhtiön hallitus on päättänyt käyttää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita ja hankki 18.-24.9.2012 yhteensä 500 000 omaa osakettaan noin 38,55 euron keskihintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden kokonaishankintahinta oli 19 274 589,43 euroa. Osakkeet hankittiin käytettäväksi yhtiön henkilöstön lähivuosien palkitsemisjärjestelmiin.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutuksen mukaisesti hallitus on lahjoittanut 94 000 euroa eri hyväntekeväisyyskohteisiin, suurimpana yksittäisenä kohteena Baltic Sea Action Group (40 000 euroa).

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta vuonna 2012 oli 38,08 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,67 euroa ja alhaisin noteeraus 30,31 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin vuoden 2012 aikana kauppaa yli 88 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 3 357 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo vuoden 2012 lopussa oli 1 940 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 42,37 euroa. Yhtiöllä ei ollut vuoden 2012 lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä oli vuoden 2012 lopussa 15 312 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 16 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 44,39 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 10,74 % kaikista Outotecin osakkeista.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Vuoden 2012 lopussa Outotec Management Oy:llä oli 203 434 tai 0,44 % (7.2.2013: 203 434) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina. Tiedote osakeohjelman purkamisesta annettiin sen ehtojen mukaan 25.10.2012. Järjestely puretaan Outotecin vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osakevaihdolla siten, että Outotec Management Oy:n koko osakekanta siirtyy Outotec Oyj:lle Outotecin osakkeita vastaan. Outotec Oyj:lle siirtyy myös 203 434 Outotecin omaa osaketta sekä yhtiön Outotec Management Oy:ltä oleva lainasaatava ja sille kertynyt korko kokonaisuudessaan. Osakevaihdossa vastikkeena annettavien uusien osakkeiden määrä määritellään Outotec Management Oy:n ohjelman purkamisajankohdan nettovarallisuuden perusteella. Osakevaihdossa Outotecin johtoryhmän jäsenten aikaisempi välillinen omistus muuttuu Outotecin osakkeiden suoraksi omistukseksi. Outotec Management Oy -osakeomistusohjelmaa jatketaan kuitenkin vuosi kerrallaan, mikäli Outotecin osakkeen pörssikurssi Q1/2013, Q1/2014, Q1/2015 tai Q1/2016 osavuosikatsauksen julkistuksen jälkeisenä viitenä pörssipäivänä on alle sen keskihinnan, jolla Outotec Management Oy hankki omistamansa Outotecin osakkeet. Ohjelman purkamisesta ja purkamisen mahdollisesta lykkääntymisestä tiedotetaan erikseen.

Muutokset osakeomistuksessa

18.4.2012 BlackRock, Inc.:in - äänioikeuden haltijana BlackRock Investment Management (UK) Limited - omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 311 857 osaketta (5,05 % osakkeista ja äänistä).

6.3.2012 Solidium Oy:n omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 314 000 osaketta (5,05 % osakkeista ja äänistä).

Goldman Sachs Group, Inc.:in yhteisomistus Outotecin osakepääomasta ylitti 5 prosentin rajan 1.3.2012 ja oli
2 458 638 osaketta (5,37 % osakkeista ja äänistä) ja 2.3.2012 alitti 5 prosentin rajan ja oli 191 499 osaketta (0,42 % osakkeista ja äänistä).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

30.1.2013 Outotec ilmoitti saaneensa tilauksen uusiutuvan energian ratkaisun suunnittelusta ja toimittamisesta merkittävälle bioetanolin valmistajalle Yhdysvaltoihin. Tilauksen arvoa ei julkisteta, ja se on kirjattu Outotecin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tilauskertymään.

14.1.2013 Outotec ilmoitti tehneensä ZAO Mikheevsky GOK:n (Venäjä) kanssa yli kuusivuotisen sopimuksen kuparirikastamon käyttö- ja kunnossapitopalveluista. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 140 miljoonaa euroa, joka kirjataan Outotecin tilauskertymään asteittain vuoden 2013 alusta lähtien, ensimmäisenä vuonna kuitenkin vain pieni osa.

10.1.2013 Outotec ilmoitti sopineensa Luossavaara-Kiirunavaara AB:n (LKAB) kanssa kaasunpuhdistuslaitoksen suunnittelusta ja avaimet käteen -toimituksesta rautamalmin pelletointilaitokselle Ruotsiin. Sopimus on arvoltaan noin 38 miljoonaa euroa ja se on kirjattu Outotecin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tilauskertymään.

25.1.2013 Outotec ilmoitti sijoittuneensa kahdenneksitoista yritysten vastuullisuutta arvioineessa Corporate Knightsin The Global 100 -indeksissä, johon Outotec ylsi nyt ensimmäisen kerran. Global 100 -listalla on yrityksiä 22 maasta ja kaikilta mantereilta. Outotec valittiin myös RobecoSAM 2013 -vuosikirjan kestävän kehityksen indeksiin teollisuudenalansa suhteellisesti eniten vastuullisuuttaan parantaneena yrityksenä.

24.1.2013 Outotec ilmoitti jättäneensä haastehakemuksen Outokumpu Oyj:tä vastaan ferroseosteknologiaan liittyvää uutta keksintöä koskevassa patenttiriidassa.

24.1.2013 Outotec ilmoitti oikeustieteiden maisteri Nina Kivirannan nimityksestä lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 18.3.2013 alkaen.

16.1.2013 Outotec ilmoitti, että sen hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

10.1.2012 Outotecin nimitystoimikunta julkaisi ehdotuksensa hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Matti Alahuhta ja Anja Korhonen. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja varapuheenjohtaja Karri Kaitue ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olosuhteet voivat muuttua nopeasti ja heikentää Outotecin asiakkaiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja sekä viivästyttää tilausten saamista ja toimittamista. Outotec voi toimia poliittisesti epävakaissa maissa, missä mahdolliset taloudelliset pakotteet ja kansainvälisen kaupan rajoitukset voivat viivästyttää projektitoimituksia tai jopa estää projektin toimittamisen ja liiketoiminnan kyseisissä maissa.

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Tilauskannassa oleviin projekteihin voi sisältyä toimitus-, laatu-, toiminnallisuus- ja kustannusriskejä. Suuriin avaimet käteen
-projektitoimituksiin saattaa sisältyä enemmän riskejä esimerkiksi niiden laajuuden ja monitahoisuuden, pitkän toimitusajan ja sopimusvelvoitteiden vuoksi. Käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksiin voi sisältyä riskejä liittyen suorituskykyyn, henkilöstöön ja käyttöpääomaan. Pienentääkseen näitä liiketoimintariskejä Outotec on kehittänyt toimintatapoja projektin ja erityisesti toimitusketjun valvontaan. Outotec pyrkii pienentämään projektitoimituksiin liittyviä riskejä sopimuksilla, ennakko- ja edistymämaksuilla sekä joissain tapauksissa kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti. Säännöllisen kvartaalikohtaisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset projektit arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään.

Outotec käyttää projektien myynnin tulouttamisessa osatuloutusmenetelmää. Johto arvioi vuoden aikana tilauskannasta tuloutettavan myynnin perustuen projektiaikatauluihin. Sen vuoksi muutokset projektien aikatauluissa voivat vaikuttaa yhtiön tulosennusteisiin. Taloudellinen tulos voi vaihdella liikevaihdon koostumuksen ja palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden, valuuttakurssien vaihtelun, uusien tilausten ajoituksen, lisenssitulojen ja projektien päättymisen mukaan. Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön tulosta.

Yritysostot ovat Outotecin strategian olennainen osa. Yritysostot voivat tuottaa liikearvoa ja jos arvioidut synergiahyödyt eivät toteudu, voi se johtaa liikearvon alenemiseen.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Outotecin liiketoimintojen jatkuvuus ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että tarvittava rahoitus on saatavilla jatkuvasti kaikissa olosuhteissa. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Outotecin asiakkaat ja alihankkijat voivat joutua taloudellisiin vaikeuksiin ja rahoituksen puuttuminen voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin tai luottotappioihin.

Yli 50 % Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuuttojen painoarvot voivat vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirtariskit lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan lähinnä termiinisopimuksin.

Outotecin liiketoimintaan kohdistuvat merkittävimmät riskit on esitetty yksityiskohtaisemmin yhtiön verkkosivuilla www.outotec.com.

MARKKINANÄKYMÄT

Monet makrotaloudelliset tekijät mukaan lukien metallien hinnat ovat vahvistuneet viime kuukausien aikana BRIC-maiden, Afrikan, Yhdysvaltojen ja Euroopan BKT:n positiivisemman kasvuennusteen myötä. Mineraali- ja metalliteollisuuden sekä vaihtoehtoisten energian ja teollisuusvesien käsittelyn ratkaisujen yleiset markkinanäkymät näyttävät pitkän aikavälin megatrendien ansiosta myönteisiltä. Lisäksi projektirahoitusta on saatavilla ja korkotason odotetaan pysyvän alhaisena.

Mineraalien- ja metallienjalostusteollisuudessa tarvitaan uusinvestointeja, sillä nykyinen tuotanto ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan metallien pitkän aikavälin kysyntää. Pääasialliset metallien kysyntää kasvattavat tekijät ovat globaalin BKT:n kasvu ja kehittyvien talousalueiden kasvava keskiluokka. Lisäksi malmien pienenevät metallipitoisuudet ja kompleksisuus edellyttävät lisäkapasiteettia sekä investointeja edistykselliseen teknologiaan, jotta metallien saanti on riittävää. Näiden tuotantokapasiteettia ohjaavien tekijöiden lisäksi kiristyvät ympäristövaatimukset ja lisääntyvät energiatehokkuuden ja energiakustannusten vähentämisen vaatimukset, hiilidioksidi- ja muiden päästöjen pienentäminen sekä vesipula lisäävät investointeja kestävän kehityksen teknologioihin. Tämän lisäksi monet kehittyvät maat, jotka ovat aikaisemmin vieneet matalan jalostusarvon raaka-aineita, investoivat nyt kotimaiseen kapasiteettiin saadakseen talteen enemmän arvoa luonnonvaroistaan. Yleisesti ottaen toimialalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksiin, mikä lisää kestävän kehityksen teknologioiden kysyntää.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Metallien hinnat ovat kuitenkin hyvällä tasolla, ja siksi kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset pyrkivät kasvattamaan kapasiteettiaan jo olemassa olevilla laitoksilla, koska se on yleensä nopein tapa saada tuottoa sijoitukselle. Siksi teollisuuden investoinnit ovat jonkin verran siirtyneet isoista, kallista infrastruktuuria vaativista uusinvestoinneista modernisointeihin ja kapasiteetin laajentamiseen. Outotec uskoo, että modernisointien, keskisuurten projektien sekä palveluiden markkinat jatkuvat vakaina. Uusia projekteja on kehitteillä erityisesti IVY-maissa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Isojen avaimet käteen -toimitusten suunnittelu edistyy tällä hetkellä hitaammin, koska asiakkaiden investointikustannukset ovat kasvaneet, ympäristölupien saaminen on tiukentunut ja teollisuuden henkilöstöresursseja on niukasti saatavilla. Nämä suuntaukset lisäävät Outotecin elinkaariratkaisujen kysyntää, ja yhtiön tavoitteena on ainutlaatuista osaamista ja teknologiaa hyödyntäen mahdollistaa paras tuotto asiakkaan investoinnille ennakoitavissa olevin investointikuluin, aikatauluin ja suorituskyvyin.

Vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kysyntä jatkuu vakaana, mutta monissa maissa alhaiset energian hinnat ja puuttuva paikallinen sääntely hidastavat investointien määrän kasvua tällä alueella. Energiajäteratkaisuille on kuitenkin kysyntää maailmanlaajuisesti, sillä niissä voidaan käyttää monia eri jäteraaka-aineita uusiutuvan energian tuottamiseen paikallisesti.

TÄSMENNETTY TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2013 (AIKAISEMPI OHJEISTUS SULUISSA)

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

·        liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa (kasvaa vuodesta 2012) ja

·        operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti*) on noin 9,5-10,5 (paranee edelleen vuodesta 2012)

*) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja.

Espoossa 7.2.2013

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

VUODEN 2013 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 julkaistaan 26.4.2013 

 • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 julkaistaan 31.7.2013 

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 julkaistaan 30.10.2013 

Yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 26.3.2013. Lisätietoa yhtiökokouksesta on saatavilla Outotecin verkkosivuilta www.outotec.com. Outotecin vuoden 2012 tilinpäätös julkaistaan viikolla 9.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 7.2.2013
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 927291. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 10.2.2013 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 927291.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011
Liikevaihto 649,8 496,8 2 087,4 1 385,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut -508,0 -378,0 -1 653,9 -1 053,1
Bruttokate 141,8 118,7 433,6 332,5
Muut tuotot 9,0 1,0 9,3 3,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut -30,1 -23,3 -103,1 -86,4
Hallinnon kulut -31,6 -30,5 -110,0 -97,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -12,3 -10,8 -41,6 -33,5
Muut kulut -1,7 -6,3 -3,6 -6,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 -0,3 -0,0
Liikevoitto 74,9 48,9 184,3 111,9
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut 0,8 1,9 5,1 6,0
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -1,1 1,1 -2,6 -0,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -2,4 -1,2 -7,0 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut -2,6 1,9 -4,6 1,4
Voitto ennen veroja 72,3 50,8 179,7 113,3
Tuloverot -20,0 -13,8 -51,9 -34,0
Tilikauden voitto 52,3 37,0 127,8 79,3
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta
  johtuvat voitot ja tappiot -5,4 11,7 -0,6 -3,9
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista 2,6 -1,9 9,4 -4,3
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 1,2 0,6 -0,5 1,3
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot myytävissä olevista sijoituksista -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,7 10,3 8,2 -7,2
Tilikauden laaja tulos 50,6 47,3 136,0 72,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 52,3 37,0 127,8 79,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 50,6 47,3 136,0 72,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR 1,16 0,81 2,82 1,75
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 1,16 0,81 2,82 1,75


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 335,0 286,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 75,3 62,5
Laskennalliset verosaamiset 53,2 47,3
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset 3,8 2,4
Korottomat 2,4 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 469,7 401,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *) 180,8 148,6
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 0,2 0,7
  Korottomat 619,7 468,1
Rahavarat 358,6 402,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 159,3 1 019,9
VARAT YHTEENSÄ   1 629,0 1 421,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 481,0 398,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 1,1
Oma pääoma yhteensä 482,2 399,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset 74,3 47,6
Korottomat 104,8 107,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 179,1 154,6
Lyhytaikaiset velat
Korolliset 23,6 18,9
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **) 358,8 399,0
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 585,1 449,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 967,6 867,3
Velat yhteensä 1 146,7 1 021,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 629,0 1 421,4

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 46,4 miljoonaa euroa 31.12.2012 (31.12.2011: 43,5 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 672,1 miljoonaa euroa 31.12.2012 (31.12.2011: 1 462,3 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 127,8 79,3
Oikaisut
  Poistot 31,4 19,4
  Muut oikaisut 64,4 28,6
Käyttöpääoman lisäys (-)/vähennys (+) -93,0 134,4
Saadut korot 7,4 8,0
Maksetut korot -2,4 -2,0
Maksetut verot -58,4 -20,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 77,1 247,0
Investoinnit -47,5 -34,4
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -34,6 -34,5
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - -0,1
Tytäryhtiöosakkeiden myynti - 0,0
Aineellisen omaisuuden myynti 0,9 1,4
Muu investointien rahavirta -2,5 -0,1
Investointien nettorahavirta -83,8 -67,7
Rahavirta ennen rahoitusta -6,6 179,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,7 -11,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 40,0 -
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -9,2 -4,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 3,0 0,0
Omien osakkeiden osto -19,3 -
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -0,2 -0,2
Maksetut osingot -38,9 -34,3
Muu rahoituksen rahavirta -0,0 0,4
Rahoituksen nettorahavirta -33,2 -50,6
Rahavarojen nettomuutos -39,9 128,8
Rahavarat tilikauden alussa 402,5 280,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4,0 -6,6
Rahavarojen nettomuutos -39,9 128,8
Rahavarat tilikauden lopussa 358,6 402,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). 31.12.2012 Outotec Management Oy:llä oli 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma
1.1.2011
17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7
Osingonjako - - - - - - - -34,3 - -34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -0,3 - - - 0,1 -0,2
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 2,4 - - 0,9 - 3,3
Tilikauden laaja tulos - - - -3,2 - - -3,9 79,3 - 72,1
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,7 - 0,7
Oma pääoma 31.12.2011 17,2 20,2 0,4 -1,2 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 399,5
Oma pääoma
1.1.2012
17,2 20,2 0,4 -1,2 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 399,5
Osingonjako - - - - - - - -38,9 - -38,9
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -0,2 - - - 0,1 -0,1
Omat osakkeet - - - - -19,3 - - - - -19,3
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 1,5 - - 3,1 - 4,6
Tilikauden laaja tulos - - - 8,8 - - -0,6 127,8 - 136,0
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,4 - 0,4
Oma pääoma 31.12.2012 17,2 20,2 0,5 7,6 -25,5 87,7 24,5 348,9 1,2 482,2

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). 31.12.2012 Outotec Management Oy:llä oli 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.  

Konsernin tunnusluvut Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
2012 2011 2012 2011
Liikevaihto, milj. EUR 649,8 496,8 2 087,4 1 385,6
Bruttokate, % 21,8 23,9 20,8 24,0
Liikevoitto, milj. EUR 74,9 48,9 184,3 111,9
Liikevoitto, % 11,5 9,9 8,8 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 72,3 50,8 179,7 113,3
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 11,1 10,2 8,6 8,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -3,2 21,2 77,1 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -264,7 -339,1 -264,7 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -54,9 -84,9 -54,9 -84,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,0 39,1 38,0 39,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -177,8 -270,3 -177,8 -270,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 27,8 75,0 76,2 98,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 4,3 15,1 3,7 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 58,5 44,4 36,5 26,4
Oman pääoman tuotto, % 45,8 39,4 29,0 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 947,1 1 985,1 1 947,1 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 471,2 327,0 2 084,4 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 755 3 806 4 456 3 516
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 8,0 7,4 6,1 5,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 12,3 10,8 41,6 33,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 1,9 2,2 2,0 2,4
Osakekohtainen tulos, EUR 1,16 0,81 2,82 1,75
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 10,66 8,75 10,66 8,75
Osakekohtainen osinko, EUR - - 1,20*) 0,85
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Outotec on soveltanut vuoden 2012 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IFRS 7 - Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Taseesta pois kirjaaminen. (Muutos IFRS 7:ään). Muutos esittää uusia liitetietovaatimuksia rahoitusinstrumentteja kirjattaessa pois taseesta. Vaatimukset koskevat tilanteita, joissa rahoitusinstrumenttia ei kirjata alas kokonaisuudesta, jossa ne ovat aikaisemmin olleet mukana sekä tilanteita, joissa rahoitusinstrumentti kirjataan alas, mutta jossa yritys on edelleen osallisena sopimuksessa. Muutos lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa rahoitusinstrumenttien poiskirjaamistilanteisiin liittyvien riskien ymmärtämistä. Tällä hetkellä Outotecilla ei ole vastaavia rahoitusinstrumentteja, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin. 

 • IAS 12 - Tuloverot - Laskennalliset verot - Laskennallisten verojen laskeminen käypään arvoon arvostetuille sijoituskiinteistöille (Muutos IAS 12:een). Muutos esittää poikkeuksen olemassa olevaan sääntöön laskettaessa laskennallisia verosaamisia tai verovelkoja sijoituskiinteistöille, jotka arvostetaan käypään arvoon IAS 40:n (Sijoituskiinteistöt) mukaisesti. Outotecilla ei ole tällä hetkellä sijoituskiinteistöjä, joihin sovellettaisiin IAS 40:n käypään arvoon arvostamisen mallia, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin.  

Seuraavat uudet standardit, muutokset ja tulkinnat on julkaistu, mutta ne eivät ole voimassa 2012 tilikaudella eikä niitä ole otettu Outotecilla käyttöön ennenaikaisesti. Niillä ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konserniin:

 • IAS 1 - Tilinpäätöksen esittäminen. Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi (luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut). Muutos ei koske sitä, mitä esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Muutoksella ei odoteta olevan olennaista merkitystä konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2013. 

 • IAS 19 - Työsuhde-etuudet. Muutetun standardin myötä putkimenetelmän käyttö loppuu ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattava muihin laajan tuloksen eriin heti niiden synnyttyä. Lisäksi kaikki aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi, ja korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto korvautuvat nettokorolla, joka lasketaan etuuspohjaisesta nettovelasta (tai -omaisuuserästä) diskonttauskorkoa käyttäen. Muutoksella ei odoteta olevan olennaista merkitystä konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2013. 

 • IAS 32 - Rahoitusinstrumentit, esittämistapa. Muutokset liittyvät standardin soveltamisohjeeseen. Niissä selkeytetään joitakin vaatimuksia, jotka koskevat rahoitusvarojen ja -velkojen vähentämistä toisistaan taseessa. Näiden muutosten vaikutusta arvioidaan ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2014. 

 • IFRS 9 - Rahoitusinstrumentit. Standardi käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. Standardin kaksi osaa on julkaistu vuosina 2009 ja 2010, ja ne korvaavat rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kahteen arvostusryhmään: käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat. Ryhmä määräytyy alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu riippuu liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan sekä instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkojen osalta tärkein muutos on, että mikäli rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän arvon optiota, yhteisön omasta luottoriskistä johtuva käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ei siis tuloslaskelmaan, paitsi jos tämä johtaa kirjanpidolliseen epäsymmetriaan. IFRS 9:n koko vaikutusta ollaan arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2015.  

 • IFRS 10 - Konsernitilinpäätös. Uusi standardi rakentuu aiemmille periaatteille, joiden mukaan määräysvalta ratkaisee, sisällytetäänkö tietty yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Standardi sisältää uutta ohjeistusta sellaisia tapauksia varten, joissa määräysvallan olemassaolo on vaikeaa todeta. IFRS 10:n ei odoteta olennaisesti vaikuttavan konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2014. 

 • IFRS 11 - Yhteisjärjestelyt. IFRS 11:n myötä yhteisjärjestelyjen käsittely muuttuu entistä realistisemmaksi. Sen mukaan keskitytään järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Yhteisjärjestelyjä on kahdentyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisen toiminnon osapuolilla on varoja koskevia oikeuksia ja järjestelyyn liittyviä velvoitteita, ja se käsittelee kirjanpidossaan osuutensa varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksessä osapuolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsittelevät osuutensa pääomaosuusmenetelmällä. Yhteisyritysten suhteellinen yhdistely ei ole enää sallittua. IFRS 11:sta ei odoteta olennaisesti vaikuttavan konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2014. 

 • IFRS 12 - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Uusi standardi sisältää konsernin muissa yhteisöissä olevia omistuksia koskevat liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja yhteisöjä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä. IFRS 12:n koko vaikutusta arvioidaan ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2014. 

 • IFRS 13 - Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. Muutoksella ei odoteta olevan olennaista merkitystä konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2013. 

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -0,6 -3,7
Kertaluonteiset tuotot liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - 1,1
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -2,7 -2,0
Energy Products of Idaho LP:n lisäkauppahintavarauksen vähentäminen 6,3 -

Tuloverot Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -64,6 -33,5
Laskennalliset verot 12,6 -0,5
Tuloverot yhteensä -51,9 -34,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011
Hankintameno kauden alussa 144,8 128,9
Muuntoerot -0,1 -0,5
Lisäykset 21,2 17,9
Vähennykset -3,3 -4,5
Tytäryhtiöiden hankinta 5,2 3,5
Uudelleenryhmittelyt -1,0 -0,6
Hankintameno kauden lopussa 166,7 144,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -82,2 -76,2
Muuntoerot -0,0 0,2
Vähennykset 2,6 3,4
Uudelleenryhmittelyt 0,1 -0,3
Tilikauden poistot -11,9 -9,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -91,4 -82,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75,3 62,5

Vastuusitoumukset
milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,0 0,0
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 273,5 209,1
Vuokravastuut 157,8 161,3

Vakuudeksi ei ole annettu pantteja tai reaalivakuuksia. Kaupalliset takaukset liittyvät projekti- ja laitetoimitusten toimitusvelvoitteisiin. Takaukset on antanut joko rahoituslaitos tai Outotec Oyj konserniyhtiöiden puolesta. Konsernin kaupallisiin takauksiin yllä eivät sisälly emoyhtiön tai muiden konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset eivätkä rahoitussopimuksiin liittyvät takaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi 31.12.2012 olivat 22,4 miljoonaa euroa (2011: 25,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien olivat 570,6 miljoonaa euroa (2011: 477,1 milj. euroa). Demand-muotoisten takausten suuri määrä voi mahdollisesti lisätä edunsaajien tekemien maksuvaatimusten määrää, joka saattaa vaikuttaa Outotecin maksuvalmiuteen.

Johdannaissopimukset
Valuutta- ja korkojohdannaiset
milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011
Käypä nettoarvo 11,6 *) -9,6 **)
Nimellisarvo 871,3 545,4

*) joista 10,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (10,0 milj. euroa valuuttajohdannaisista ja 0,0 milj. euroa korkojohdannaisista).
**) joista -3,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,4 miljoonaa euroa 31.12.2012 (31.12.2011: 4,3 milj. euroa).

Outotec Oyj maksoi osinkoa Outotec Management Oy:lle 0,2 miljoonaa euroa huhtikuussa 2012 (0,1 miljoonaa euroa huhtikuussa 2011).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011
Myynti 0,2 0,0
Muu tuotto 0,0 0,6
Ostot -0,4 -0,3
Myynti- ja muut saamiset 0,3 0,3
Lyhytaikaiset velat 2,5 0,6
Lainasaamiset 2,5 0,6

Liiketoimintojen yhdistäminen


Outotec on hankkinut vuoden 2012 aikana seuraavat yhtiön. Kauppahinnan allokaatiolaskelma on yhdistelty kaikille yritysosotoille.

Numcore Oy

Outotec on ostanut suomalaisen, Kuopiossa toimivan Numcore Oy:n. Yritysosto saatiin päätökseen maaliskuussa 2012. Numcore on yritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja vahvistaa Outotecin kilpailukykyä edistyksellisten teknologiaratkaisujen toimittajana. Numcoren teknologia on jo todennettu vaahdotus- ja sakeutinsovelluksissa ja lisäksi EIT-teknologiaa voidaan hyödyntää muilla Outotecin liiketoiminnan osa-alueilla.

Kauppahintaa on allokoitu teknologioille. Liikearvo 4,5 miljoonaa euroa perustuu pääosin Numcoren kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin.

Demil Manutenção Industrial Ltda

Outotec on ostanut brasilialaisen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan. Yritysosto saatiin päätökseen kesäkuussa 2012. Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa Brasiliassa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointilaitoksille.  

Demil työllistää noin 300 henkilöä, ja sen vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yritysosto mahdollistaa Outotecin kehittää edelleen palveluliiketoimintaansa Brasiliassa. Demilin palveluita voidaan tarjota Outotecin brasilialaisille asiakkaille, erityisesti paikallisille pelletointiteknologian käyttäjille.

Kauppahintaa on allokoitu asiakassuhteille. Liikearvo 4,6 miljoonaa euroa perustuu pääosin asiakassuhteesta saataviin synergiaetuihin.

TME Group

Outotec on saanut päätökseen australialaisomisteisen TME Groupin liiketoimintakaupan. Yritysosto saatiin päätökseen elokuussa 2012. TME on kaivosalan palveluyritys, jolla on toimipisteitä eri puolilla Australiaa ja Etelä-Afrikassa. TME tarjoaa palveluita jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon pääasiassa Australiassa, Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa.

TME:n vuotuinen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa, ja sillä on 130 vakituista työntekijää sekä huomattava määrä kausityöntekijöitä.

Kauppahintaa on allokoitu asiakassuhteille. Liikearvo 14,9 miljoonaa euroa perustuu pääosin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin. Kauppahinnan allokaatio on alustava ja se täsmentyy vuoden 2013 aikana.

Backfill Specialists Pty Ltd

Outotec on hankkinut australialaisen Backfill Specialists Pty Ltd:n koko osakekannan. Yrityshankinta saatiin päätökseen lokakuussa 2012. Yritysosto täydentää Outotecin pastasakeutukseen ja suodatukseen liittyvää osaamista, ja sen avulla Outotec voi tarjota nykyistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kaivosteollisuuden jätteidenkäsittelyyn maailmanlaajuisesti.

Pääasiassa Australiassa toimivan Backfill Specialists -yrityksen erikoisalaa ovat tekniset konsultointi- ja suunnittelupalvelut, jotka liittyvät rikastusjätteen käyttöön kaivosten täyttämisessä. Sen vuosiliikevaihto on ollut noin 18 miljoonaa euroa.

Kauppahintaa on allokoitu käyttöomaisuudelle ja tilauskannalle. Liikearvo 8,6 miljoonaa euroa perustuu pääosin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin. Kauppahinnan allokaatio on alustava ja se täsmentyy vuoden 2013 aikana.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet 4,8 -
Aineettomat hyödykkeet 2,1 0,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5,2 4,5
Vaihto-omaisuus 1,6 1,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,1 4,5
Rahavarat 3,0 3,0
Varat yhteensä 21,7 14,1
Korolliset nettovelat 1,3 1,3
Laskennalliset verovelat 2,0 -
Ostovelat ja muut velat 7,8 7,8
Velat yhteensä 11,1 9,1
Nettovarat 10,6 5,0
Hankintameno 43,0
Muuntoerot 0,2
Liikearvo 32,6
Maksettu hankintameno 31.12.2012 35,7
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 3,0
Muuntoerot 1,8
Rahavirtavaikutus 31.12.2012 34,6
Hankintamenoa jaksotettu velaksi 31.12.2012 7,3

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin 2012 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2012 olisi ollut 2 121,1 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 128,2 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneiden Numcore Oy:n, Demil Manutenção Industrial Ltda:n, TME Groupin ja Backfill Specialists Pty Ltd:n yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2012.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 223,9 162,0 191,4 235,5 358,8 260,7 335,9 312,5 396,5
Ferrous Solutions 43,2 43,6 42,6 60,0 74,8 70,0 81,8 92,9 126,4
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 65,3 46,1 57,7 61,4 70,9 85,9 106,8 100,1 134,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,2 -4,1 -3,4 -4,1 -7,7 -6,2 0,0 -2,7 -7,3
Yhteensä 330,3 247,5 288,4 352,8 496,8 410,4 524,4 502,8 649,8
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 23,2 18,1 12,6 24,6 52,4 25,4 35,0 33,7 63,4
Ferrous Solutions 8,2 3,2 -1,9 6,0 -0,6 5,5 2,2 9,9 12,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 11,4 3,3 5,2 11,7 3,6 3,8 7,3 0,6 8,6
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -14,7 -5,7 -5,0 -9,1 -6,5 -7,2 -3,6 -3,2 -9,5
Yhteensä 28,1 19,0 10,9 33,2 48,9 27,6 40,8 41,0 74,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote 2012 Lataa