Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustaminen Metso Outotec Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille
Pörssitiedote heinäkuuta 1, 2020

Osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustaminen Metso Outotec Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille

Metso Outotec Oyj, Pörssitiedote, 1.7.2020 klo 8.05 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uusien osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmät sisältävät suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle, viivästetyn osakepalkkiojärjestelmän muulle johdolle ja valituille avainhenkilöille (“DSP”) sekä ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (”RSP”) täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa Metso Outotecin johdon ja avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten tukea omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa ja avainhenkilöitä Metso Outotecin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Järjestelmän ensimmäinen ohjelma on PSP 2020–2022. Sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2020–2022 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metso Outotecin osakkeen kokonaistuoton kehitys sekä liiketoimintojen yhdistymisen yhteydessä asetettujen synergiatavoitteiden saavuttaminen.

PSP 2020–2022 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2020–2022, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin miljoona osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, jotka koostuvat suoritusjaksosta, mahdollisen osakepalkkion vahvistamisen jälkeisestä noin kaksivuotisesta sitouttamisjaksosta sekä osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Järjestelmän ensimmäinen ohjelma on DSP 2020–2022. Sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden toteutumisen perusteella viivästetyn osakepalkkiojärjestelmän nojalla mahdollisesti ansaittava palkkio maksetaan, perustuvat vuosibonusjärjestelmässä käytössä oleviin mittareihin.

DSP 2020–2022 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 180 henkilöä.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, DSP 2020–2022, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaisarvo on yhteensä enintään noin 11 miljoonaa euroa vastaten noin 2,2 miljoonaa osaketta perustuen nykyiseen osakkeen arvoon (sekä tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää yksittäisen ohjelman pituisen rajoitusjakson, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Metso Outotecin avainhenkilöille erityistilanteissa.

Järjestelmän ensimmäinen ohjelma on RSP 2020–2022 ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023.

RSP 2020–2022 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 320.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Kunkin ohjelman nojalla osallistujille suoritettavalle palkkiolle on asetettu enimmäismäärä, joka on yhtiön päättämässä suhteessa osallistujan kiinteämääräiseen vuosipalkkaan.

Mikäli osallistujan työsuhde Metso Outotecissä päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Metso Outotec soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Metso Outotecissä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei nyt käynnistyvien osakepohjaisen palkkiojärjestelmän jaksojen yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Kunkin yllä mainitun ohjelman lopullinen toteutuva arvo saattaa poiketa olennaisesti yllä mainitusta arviosta riippuen sekä siitä, missä määrin hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan (PSP- ja DSP-ohjelman kohdalla), että osakkeen arvon kehityksestä.

Käynnissä olevat ohjelmat

Metso Oyj on ennen Metso Oyj:n osittaisjakautumisen ja Outotec Oyj:n ja Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan yhdistymisen täytäntöönpanoa tehnyt suoritusmittauksen Metso Outotecin palvelukseen kyseisessä järjestelyssä siirtyvien Metson ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmien osalta. Jakautumissuunnitelman mukaisesti ko. kannustinohjelmat siirtyvät Metso Outotecille. Metso Outotec tulee maksamaan osakepohjaiset palkkiot Metson 10.6.2020 pörssitiedotteella julkaiseman, suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2019–2021 aikaistetun suoritusmittauksen, kyseisessä pörssitiedotteessa mainittujen viivästettyjen osakepalkkio-ohjelmien (DSUP 2018–2020 ja DSUP 2019–2021), rajoitettujen osakepalkkio-ohjelmien (RSP 2018–2020 ja RSP 2019–2021) sekä toimitusjohtajalle suunnatun lisäosakeohjelman (MSP 2018–2021) sekä Metso Outotecin hallituksen 30.6.2020 tekemän päätöksen mukaisesti. Osakepalkkiot maksetaan Metso Outotecin osakkeilla ja maksettavien osakkeiden määrä tulee perustumaan jakautumissuunnitelmassa sovittuun Metson ja Outotecin osakkeen väliseen suhteeseen sekä Neles Oyj:n ja Metso Outotecin suhteelliseen arvostukseen. Metso Outotecille siirtyvien viivästettyjen osakepalkkio-ohjelmien (DSUP) perusteella suoritettavat palkkiot maksetaan rahassa Metso Outotecin osakkeen arvon perusteella ja määritellään yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti.  

Outotec Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2019–2020 ansaintakauden 2019 perustella maksettavat palkkiot, enintään 326.432 osaketta ja käteisosuus, maksetaan tammikuussa 2022.

METSO OUTOTEC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, puhelin 020 529 2017

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 484 3253

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.mogroup.com 

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa.  Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.   

 

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.comwww.metso.com/twitter/