Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2023 Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Pörssitiedote helmikuuta 17, 2023

Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.02.2023 klo 9:05 paikallista aikaa

Kutsu Metso Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Outotec Oyj:n (”Metso Outotec” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 14.00 Messukeskuksessa osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki (Siiven sisäänkäynti). Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata Yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.mogroup.com/yk. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroa tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.1.—31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus tulee sisältämään Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.mogroup.com/yk viimeistään 24.3.2023.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.—31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta (yhteensä noin 248 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

 • Osingon ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 12.5.2023.
 • Osingon toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 30.10.2023 ja osingon maksupäivä 6.11.2023.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.—31.12.2022
 2. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan pörssitiedotteena ja se tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 24.3.2023.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 164 000 euroa (aikaisemmin 156 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa (aikaisemmin 82 500 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 69 000 euroa kullekin (aikaisemmin 67 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 24 500 euroa (aikaisemmin 23 800 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 500 euroa kullekin (aikaisemmin 10 300 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 650 euroa (aikaisemmin 12 400 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 250 euroa kullekin (aikaisemmin 5 150 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu 3.5.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavat kokouspalkkiot: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) (viime vuonna yhdeksän (9)).

 1. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma. Christer Gardell ja Antti Mäkinen ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Niko Pakalén ja Reima Rytsölä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta jatkaisi Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

 1. Yhtiön toiminimen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan siten, että Yhtiön toiminimi on jatkossa ”Metso”. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Metso Oyj ja englanniksi Metso Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

 1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan (Helsinki), Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”10 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Lisäksi mahdollisuus järjestää yhtiökokous etäkokouksena mahdollistaisi kestävämmän kokousmuodon käytön pienemmällä hiilijalanjäljellä.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevia asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Metso Outotecin internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk. Metso Outotecin palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulee olemaan saatavilla yllä mainitulla internetsivulla viimeistään 24.3.2023 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös Yhtiökokouksessa. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yllä mainitulla internetsivulla viimeistään 17.5.2023 alkaen.

 1. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville
 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 25.4.2023 klo 10.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä (tai Innovatics Oy:llä) ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 23.2.2023 klo 9.00. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

(a)                    Metso Outotecin internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk,

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yhteisöomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                    sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi,

(c)                    puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, tai

(d)                    postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metso Outotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/syntymäaika/y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Metso Outotecille tai Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Metso Outotecin henkilötietojen käsittelystä on Metso Outotecin Yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka tulee olemaan saatavilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

Osakkeenomistajan, hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.4.2023. Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 27.4.2023 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon edellä mainitun hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös tarvittaessa huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa eli viimeistään 27.4.2023 klo 10.00 mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua Yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa esitetyllä tavalla. Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää suojattua vahvaa tunnistamista; asiamies voi rekisteröidä osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytössä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 23.2.2023 alkaen. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metso Outotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä 25.4.2023 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.2.2023 klo 9.00 ja 25.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)      Metso Outotecin internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yhteisöomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

b)      sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla www.mogroup.com/yk 23.2.2023 klo 9.00 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metso Outotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Mikäli osakkeenomistaja aikoo osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla, ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Yhtiön internetsivulla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

 1. Muut ohjeet ja lisätiedot

Yhtiö järjestää rekisteröityneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Seuraaminen edellyttää ilmoittautumista Yhtiökokoukseen yllä olevan kohdan C.1 mukaisesti. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat ilmoittautuneet Yhtiökokoukseen tai seuraamaan Yhtiökokousta ilmoittautumisajan kuluessa. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksenä lähetetään kaikille Yhtiökokoukseen tai verkkolähetystä seuraamaan ilmoittautuneille sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Yksityiskohtaiset ohjeet verkkolähetyksen seuraamista varten tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.mogroup.com/yk ennen Yhtiökokousta. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista Yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä Yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asioista ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Metso Outotecilla on tämän kutsun päivänä 17.2.2023 yhteensä 828 972 440 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2023

Metso Outotec Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoa:

 

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 529 2017

 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 484 3253

 

Metso Outotec Oyj

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

 

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/