Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on Metso Oyj:n korkein päättävä elin.
Varsinainen yhtiökokous 2024

Metson yhtiökokouksen päätehtävät

Osakeyhtiölaki säätää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osakepääoman korottaminen tai vähentäminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Päätehtävät ovat:

  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset
  • hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
  • hallintoelinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti (neuvoa-antava päätös)
  • hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät muut ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen); tai muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai toimitamme sen suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi julkaisemme kokouskutsun pörssitiedotteena heti hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Metso ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Lisämateriaali