Palkitseminen

Metso tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset sekä innovatiiviset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen

Palkitsemisella tuemme, kehitämme ja kannustamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Metson taloudellisen suorituskyvyn sekä sisäisten ja ulkoisten referenssien kanssa. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Palkitsemispolitiikka

Metson palkitsemispolitiikka, joka hyväksyttiin yhtiökokouksessa 25.4.2024, kuvaa toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet. Tätä politiikkaa sovelletaan myös mahdollisesti nimitettävään varatoimitusjohtajaan.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu yrityksen palkitsemisperiaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka on ladattavissa täältä.

Palkitsemisraportti

Metson palkitsemisraportti on laadittu vuodelle 2020 päivitetyn Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Erillinen palkitsemisraportti mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän tavan raportoida hallitusten jäsenien ja toimitusjohtajien palkkiot.

Vuoden 2023 Palkitsemisraportti on ladattavissa täältä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2023 olivat:

 • Puheenjohtaja – 171 000 euroa
 • Varapuheenjohtaja – 87 000 euroa
 • Muut jäsenet – 70 500 euroa

 Lisävuosipalkkiot:

 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan (ARC) puheenjohtaja – 25 500 euroa
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan (RHRC) puheenjohtaja – 13 000 euroa
 • Valiokunnan jäsenet (ARC) – 10 700 euroa
 • Valiokunnan jäsenet (RHRC) – 5 350 euroa

Vuosipalkkiot maksettiin Metson hallituksen jäsenille suhteessa hallituksen jäsenten todellisen toimikauden pituuteen.

Kokouspalkkioiden määrä (mukaan lukien valiokuntien kokoukset):

 • 900 euroa maksetaan kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä
 • 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista
 • 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista
 • 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä

Metson hallituksen jäsenet voivat valintansa mukaan saada joko 40 % tai 20 % vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeina. Metso korvaa hallitustyöstä aiheutuvat suorat kulut hallituksen jäsenelle.

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 tai 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Metson toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon toimisuhteen ehdot:

Kokonaispalkka

Kokonaispalkka on 929 500 euroa vuodessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)

Tulospalkkioita voi ansaita hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 100% kokonaisvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmän maksimi osakeallokaatio voi olla enintään 200% vuosipalkasta. Järjestelmän tavoitteena on yhteensovittaa Metson osakkeenomistajien ja johdon etuja ja näin lisätä omistaja-arvoa. 

Eläke

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramon kanssa on sovittu hänen jatkavan yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2024 loppuun. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin, jonka peruste on 25% vuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista (12), jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi muun johtoryhmän jäsenten palkitsemisen toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Johtoryhmän jäsenille maksettu palkkio muodostuu kiinteästä palkasta, tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Kannustinjärjestelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin ja hallitus arvioi johtoryhmälle asetettujen tavoitteiden suoriutumisen. Johtoryhmän Suomessa asuvat jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin.

Palkitseminen vuonna 2023

Metson johtoryhmän jäsenille, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, maksettiin palkkioita yhteensä 8 710 498 euroa vuoden 2023 aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Metson johtoryhmälle, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, vuonna 2023 maksetut palkkiot. Toimitusjohtajan palkitseminen kerrotaan erillisessä palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Vuoden 2023 eläkevakuutusmaksut olivat 548 tuhatta euroa.

Euroa

Kiinteä palkka (sisältäen tavanomaiset luontoisedut)

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän palkkio

Osakeperusteinen kannustinpalkkio

Yhteensä

Muut johtoryhmän jäsenet

2 751 161

1 561 335

4 398 002

8 710 498

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin Metso Bonus -kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 9 000 työntekijää, mukaan lukien johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Metso Bonuksen ehdot ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu pääasiassa ennalta asetetuille taloudellisille tavoitteille. Vuonna 2023 käytettyjä taloudellisia mittareita liiketoiminta- ja konsernitasolla olivat myynti, oikaistu EBITA sekä asiakastyytyväisyys. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita.

Metso Bonus enimmäispalkkio, % kokonaisvuosipalkasta:

Enimmäispalkkio

 

Toimitusjohtaja

100%

Muut johtoryhmän jäsenet

60%

Muut Metso työntekijät

50% (enimmäismäärä vaihtelee tehtävän mukaan)

 


Metso Bonus -tulospalkkion lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Pakolliset paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat yleensä kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden, laadun ja turvallisuuden tulosmittareihin. Paikalliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Metson palkitsemispolitiikan mukaisesti työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää ja toteuttaa Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen yhtiön johdon ja osakkeenomistajien edut sekä mahdollistaa yrityksen menestyminen. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät 
verkkosivuiltamme. Aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Metso soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes jäsenen osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Metsossa

Hallitus päätti 1.7.2020 uusien osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmät sisälsivät suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (”PSP”) ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (”RSP”) täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten. 

Metso PSP ja RSP -osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2023

Järjestelmä

PSP 2023-2025

PSP 2022-2024

RSP 2022-2024

PSP 2021-2023

RSP 2021-2023

Tämänhetkinen osallistujien määrä

188

177

19

163

22

Palkkiona maksettavien osakkeiden määrä

 

 

 

 

 

- Toimitusjohtaja 

215 000

177 000

-

280 700

-

- Muu johtoryhmä

377 000

313 000

-

475 400

-

- Muut osallistujat

1 408 500

1 138 094

79 000

1 618 274

121 000

Palkkiona maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) *)

2 000 500

1 628 094

79 000

2 374 374

121 000

Ansaintakriteerit

Osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR), osakekohtainen tulos sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä ESG-mittari jolla mitataan yrityksen Planet Positive -tuotteiden myynnin kasvua

Osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR), osakekohtainen tulos sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä ESG-mittari jolla mitataan yrityksen Planet Positive -tuotteiden myynnin kasvua

 

Osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR), osakekohtainen tulos sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä ESG-mittari jolla mitataan yrityksen CO2e päästöjen vähentymistä

 

Osakkeiden maksuvuosi

2026

2025

2025

2024

2024

*) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos ansaintakriteerit saavutetaan.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson, ja mahdollinen osakepalkkio maksetaan sen jälkeen Metson listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

PSP 2024–2026 järjestelmän nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2027 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ansaintakriteerit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2024–2026 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä Planet positive tarjoaman myynnin kasvu.

ESG tavoitteet ohjaavat yrityksen toimintaa vastuullisempaan suuntaan tuotekehityksen ja laajentamalla tuotteiden ja palveluidemme tarjoamaa asiakkaillemme. Tavoitteemme on vuosittain suurentaa Planet Positive tuoteperheen osuutta koko myynnistämme. PSP 2024–2026 ohjelmassa tavoite on korkea, minimitasolla +3 prosenttiyksikön korkeampi kasvu suhteessa konsernin myynnin kasvuun.

PSP 2024-2026 ohjelmaan voidaan ottaa mukaan noin 200 Metson avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän. Jos ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 2 200 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

PSP 2023–2025 järjestelmän nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2026 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ansaintakriteerit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2023–2025 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä Planet positive tarjoaman myynnin kasvu.

PSP 2023-2025 ohjelmaan viodaan ottaa mukaan noin 200 Metson avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän. Jos ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 2 100 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022-2024

PSP 2022–2024 järjestelmän nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2025 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ansaintakriteerit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2022–2024 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä Planet positive tuotteiden myynnin kasvu.

PSP 2022-2024 ohjelmaan voidaan ottaa mukaan noin 200 Metson avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän. Jos ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 1 800 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023

PSP 2021–2023 järjestelmän nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ansaintakriteerit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2021–2023 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä ESG-mittari.

PSP 2021-2023 ohjelmaan on valittu noin 190 Metson avainhenkilöä, sisältäen johtoryhmän. Jos ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 2 800 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, minkä jälkeen ohjelman puitteissa myönnetyt osakepalkkiot maksetaan osallistujille Metson listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Metson avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

Hallitus päätti joulukuussa 2023 aloittaa uuden ansaintajakson 2024-2026 ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2027.

Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 434 000 Metson osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

Hallitus päätti joulukuussa 2022 aloittaa uuden ansaintajakson 2023-2025 ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2026.

Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 425 000 Metson osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022-2024

Hallitus päätti joulukuussa 2021 aloittaa uuden ansaintajakson 2022-2024 ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2025.

Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 368 000 Metson osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023

Hallitus päätti joulukuussa 2020 aloittaa uuden ansaintajakson 2021-2023 ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024.

Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä noin 280 000 Metson osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).