Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Metson johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi suunnittelun ja päätöksentekoprosessien helpottamiseksi.

Riskienhallinta kattaa kaikki organisaation osa-alueet ja huomioi niin strategiset, taloudelliset kuin operatiivisetkin riskit mukaan lukien projektikohtaiset riskienhallintaprosessit.

Riskienhallinta tukee Metson strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metson tuotantoresurssit myös muuttuvissa olosuhteissa. Pääasialliset riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niitä arvioidaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin, ja ne ovat tärkeä osa sekä pitkän että lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnittelua. Periaatteena on, että liiketoiminta-alueet ovat vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu riskienhallinnan valvonnasta koko yhtiössä riskien ja riskienhallintaan liittyvien toimien näkyvyyden varmistamiseksi.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että Metson taloudellinen ja
toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista. Lisäksi sisäinen valvonta auttaa turvaamaan Metson omaisuutta
ja varmistamaan toiminnan tehokkuutta strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023