Tilintarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Metsoa sen tavoitteiden saavuttamisessa ja auttaa hallitusta sen valvontatehtävän suorittamisessa. Lakisääteisessä ulkoisessa tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Metson hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa. Sen tehtävänä on tuoda lisäarvoa yhtiön toiminnan kehittämiseen riippumattomalla ja puolueettomalla arvioinnilla ja konsultaatiolla. Sisäisellä tarkastuksella on järjestelmällinen lähestymistapa organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioimiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy dynaamisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jossa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastus- ja riskivaliokunnan antama palaute. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Tarkastusten havainnot, suositukset ja johdon korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Vuonna 2022 suoritettiin yhteensä 20 sisäistä tarkastusta ja lisäksi sisäisen tarkastuksen funktio tuki vaatimustenmukaisuustiimiä Whistleblower- ja muissa tutkinnoissa, fasilitoi sisäisen valvonnan itsearviointeja ja osallistui erilaisiin sisäisen valvonnan kehitysprojekteihin, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä-projektiin. Sisäiset tarkastukset kohdistuivat muun muassa seuraaviin alueisiin: tietoturva ja pääsyoikeuksien hallinta sekä kolmansien osapuolten käyttö myynnissä sekä sisäisen valvonnan avainalueet, kuten hankinta ja myynti.

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta (Ernst & Young) voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2026 tilintarkastukseen loppuun asti.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Ernst & Young on aloittanut kautensa Metson tilintarkastajana tilikaudella 2020.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastaja raportoi pääasiallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa hallitukselle. Tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi.

Metson esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja hyväksyy kaikki ulkoisen tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut ja näiden palveluiden laajuuden ja arvioidut palkkiot.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022