Varsinainen yhtiökokous 2022

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 klo 14.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla.

Päätökset

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Vuoden 2021 osinko 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2021 osinkona 0,24 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  

Osingon ensimmäinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksetaan 2.5.2022, ja sen täsmäytyspäivä on 25.4.2022. Osingon toinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Hallitus päättää 27.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän maksun täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukainen osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 31.10.2022 ja osingon maksupäivä 7.11.2022. 

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja Christell Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen palkkiot 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kiinteistä vuosipalkkioista seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle 156 000 euroa 
  • Varapuheenjohtajalle 82 500 euroa 
  • Muille hallituksen jäsenille 67 000 euroa kullekin 

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:

  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 23 800 euroa 
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille 10 300 euroa kullekin 
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 400 euroa 
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 150 euroa kullekin 

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu 21.4.2022. 

Kokouspalkkiot 

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa maksetaan kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Tilintarkastaja 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.  

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 5.5.2022 tällä sivulla.

Katso video
00:00
Katso video
00:00