Varsinainen yhtiökokous 2023

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.5.2023 klo 14.00 Messukeskuksessa osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Päätökset

Yhtiön toiminimen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi ”Metso” muuttamalla yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022.

Vuoden 2022 osinko

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2022 osinkona 0,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,15 euroa osakkeelta maksetaan 12.5.2023 ja sen täsmäytyspäivä on 5.5.2023. Osingon toinen erä, 0,15 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2023. Hallitus päättää 26.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 30.10.2023 ja osingon maksupäivä 6.11.2023.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja Brian Beamish, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Niko Pakalén ja Reima Rytsölä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kiinteistä vuosipalkkioista seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle 164 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 85 000 euroa
  • Muille hallituksen jäsenille 69 000 euroa kullekin

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:

  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 24 500 euroa
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille 10 500 euroa kullekin
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 650 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 250 euroa kullekin

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa tästä päivästä lukien.

Kokouspalkkiot

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa maksetaan kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan  jatkavan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 10 siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Helsinki), Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.