Varsinainen yhtiökokous 2021

Perjantai, 23.4.2021
Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2021. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla.

Päätökset

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä. 

Vuoden 2020 osinko 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2020 osinkona 0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  

Osingon ensimmäinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, maksetaan 4.5.2021, ja sen täsmäytyspäivä on 27.4.2021. Osingon toinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2021. Hallitus päättää 1.11.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän maksun täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukainen osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 3.11.2021 ja osingon maksupäivä 10.11.2021. 

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja Christell Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi.  

Hallituksen toimikausi päättyy Metso Outotecin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Hallituksen palkkiot 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan sama kiinteä vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: 

  • Puheenjohtajalle 150 000 euroa 
  • Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa 
  • Muille hallituksen jäsenille 65 000 euroa kullekin 

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: 

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 23 000 euroa 
  • Tarkastusvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa kullekin 
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa 
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 000 euroa kullekin 

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu 23.4.2021. 

Kokouspalkkiot 

Yhtiökokous hyväksyi myös hallitusten kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 900 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 800 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 2 700 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  

Tilintarkastaja 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.  

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 7.5.2021 tällä sivulla.

Katso video
00:00
Katso video
00:00